Revelation of John 19

Talené doi hale sóró horó̧póló yae!

Ai ala yóló kemetepa wosalemó, ó hepen bemó so whi̧ mo ha̧le o̧la kaae wó muluraalu fo tiki whaa du betalepó. Atéró duraalu,

“Talené doi hale sóró horae.
Mo ti aluyao̧sóró tao sere alakélé, ama ere alané doasi doi mole alakélé, fotoko̧ doasi bole alakélé, bete Tale da̧né Aya Kótó a̧tórótipó.
Ti noatepae, ama taleyóló só deratere ala ho̧ko ini, mo alatóró sya furaalu, dono taletua dapó.
Atéturaalu, kale doasi doi mole nópu nokole soné ama du betale alané i haemó betó mole so whi̧ kó̧paae faróló doralepó. Até yale alamó, Kótóné ama kutó diratere whi̧rape dóló sókó fale sameamó kwia tokó̧ malepó,” yalepó.
Téró atimané momómo fo fakeyóló duraalu,

“Talené doi hale sóró horae.
Kale so duku bituraalu hotere sukuli tukókélé ini, ha̧le holótóróti tarapó,” yalepó.
Ai fo deremó, kale 24 whi̧ disiraperó kale dou̧ró betere o̧larapetamo kale tȩteróló kaae tare doasi betere tikimó deraapisa fóló fió mulu fo fakeyóló duraalu,

“Mo kée, Talené doi hale sóró horó̧póló yae!” yalepó.
Tétepa, kale tȩteróló kaae tare doasi betere tikimó sókó wale foné duraalu,

“Talené kutó diratere so whi̧rape-ó, dia̧ a̧paae winé sukó̧ló, doasi doi mole so whi̧ró doi munire so whi̧tamo feané da̧ tȩteróló kaae tare Kótóné doi hale sóró horótu betae,” yalepó.
Tétepa ya̧lo wosalemó, so whi̧ mo ha̧le o̧la kaae wó muluraalu dere fo tiki whaata, mo doasi wȩi dou̧ ka̧atu dere hu kaaeró doasi be sapalaa dere kaaetamo yóló duraalu,

“Talené doi hale sóró horae.
Da̧ kaae tare doasi fotoko̧ bole Kótóné o̧la o̧la fea amatóró tȩteróló kaae tareteiné ama doi hale sóró horae!
Da̧ fea hai̧né sukó̧ló hȩkeseturaalu, ama doi doasi muó̧póló hale sóró horaalopa siépe.
Ti noatepae, kaleSipsip hupu malené so dokaaire be dȩ sókó wapa, kale sekȩ́né dokaaire soné ama auyaaire o̧la o̧la donoróló muló beterapó.
Kale so a̧ deró̧póló, fokó fale dȩilinen kuti wisinaale melalepó,” yalepó.
Ti ai kale dȩilinen kuti wisinaaleta, Kótóné ama kae betere so whi̧rapené du betale mo donoi alapaae dó faróló erapó.

Tétepa, kaleensel-né ȩpaae duraalu, “I fo asȩyae. KaleSipsip hupu malené so dokaairaalu, o̧la deyaalopa ape,” yóló dape sere so whi̧ mo doa hai̧né sinó̧póló yae. Téró ama duraalu, “Ita, Kótóné ama ko̧lómó sókó wale fotóró dapó,” yalepó.

10 Até deremó, ȩ ama hó ao̧mó deraapisa fóló fió mulu, a̧paae moma yaai yalepó. Atéyalemó, ama duraalu, “Atékese! Ȩta, ya̧ró Yesuné yale ala mopóló eró tare so whi̧rapetamo da̧ beta̧ kutó diratere sekȩ́pó. Térapa, Kótó ao̧mó sukó̧ló bitu, a̧paae beta̧ moma yae. Ti noatepae, Yesuné yale ala etérópóló yó matere alané Kótóné ko̧ló whi̧rapené dere fo fea bete ha̧kearótu beterapó,” yalepó.

Dȩi hos hupu tómó beta̧ sekȩ́ whi̧ betepa kelale fo

11 Téró ya̧lo kelalemó, hepen be tu̧ tukwȩ fóló, dȩihos hupu ȩ daalepaae anóló daalepó. Ai hupu tómó betere whi̧ mo foné betetóró bitu, Talené ala eró tare Sekȩ́pó dua dapó. Ai sekȩ́néta, fo tokóló taletere alaró bóe dele alatamo, mo donotóró dua dapó. 12 Ama keleta, mo si mi kaae buóo, ama topomó kale tȩteróló kaae tare doasiné deró betere topo taorape deróo, erepó. Ama tikimó asȩyóló muló betere doita, mo whi̧ beta̧nékélé tuȩ́ni, ama beta̧ tuȩ́rapó. 13 Ama deró betere kutita, samea belere dolopaae deróló sókó sale kuti deró beterepó. Ai sekȩ́né ama doita, ti Kótóné fopó. 14 Hepen bemó bóe deleamirape atimané deró betere kutita, mo fokó fale tikimó dȩilinen kuti wisinaale deróló, dȩihos hupurape tómó betóló, kale sekȩ́né sisómó wó tarepó. 15 I hae kwia feamó betó mole so whi̧tamo bóe dóló tȩteraairaalu, bóe dele fosói sepake ama ko̧lómó sókó wapa kelalepó. “Amata,aiyon kapané aleale nópulu taru, haemó betó mole so whi̧ fea ama tȩteróló kaae tawaalopó,” Ai sekȩ́néta, mo doasi fotoko̧ bole Kótóné dowi fopaae buló, kwia melaairewain képi du wȩi do̧tere tikimó tȩiya tȩiya du beterapó. 16 Ama deró betere fo̧loi kutirófasatamomó etei doi asȩrepó.

Tȩteróló kaae tare whi̧rape kaae tare doasi betóo,

i haemó doasi o̧la o̧la talerape tȩteróló kaae tare Tale betóo,

erapó.

17 Téró ya̧lo kelalemó, beta̧ensel suka ke tómó daalu, kale sikimó sȩ́ kotere barapepaae fo fakeyóló duraalu, “Kótóné ama doasi o̧la deyaalopa, dia̧ fea beta̧paae toura̧le ape. 18 Ti ha̧le mei, Kale tȩteróló kaae tare doasi whi̧rapekélé, diki tare whi̧rapené topo whi̧rapekélé, mo doasi fotoko̧ buló bóe dele whi̧rapekélé,hos hupuraperó ai hupu tómó betóló kotere whi̧rapetamokélé, mo ha̧le betere so whi̧raperó wae sóró betere so whi̧rapetamokélé, mo doasi doi mole whi̧raperó doi muni ha̧le betó mole so whi̧rapetamokélé, i dosa̧ayale so whi̧rapené tiki mirape dia̧ naasepólópa, toura̧le ape,” yalepó.

19 Téró ya̧lo kelalemó, kalehos hupu tómó betóló wale whi̧ró ama bóe deleamirapetamo atima daae molepaae, kale syaae kaae o̧laró hae kwia fea tȩteróló kaae dilikiyó mole doasi topo whi̧rapetamokélé, atimané bóe dele whi̧rapekélé touyóló, bóe daai wou betepa kelalepó. 20 Téyaletei, kale syaae kaae o̧laró, Kótóné ama ko̧ló whi̧póló kapala fo yó matere whi̧tamo tawóló dokóló mulalepó.

Ti ai kale kapala fo yó matere ko̧ló whi̧né kale syaae kaae o̧lané doi doasi muó̧póló kae kae kelemei alarape erótu betalepó. Ti ama ai kelemei alarape yó melaletikimó, syaae kaae o̧lané siri sóo, ama aso ao̧mó sukó̧ló bituraalu, dukiratere fo yóo, du betale so whi̧rape kó̧paae fó̧póló dilikitu betale whi̧pó. Téró, ai kale dokóló mulale sekȩ́ tamo, betepatei doasisulpa si duku betere wȩi kȩla belerepaae taae deralepó.
21 Téturaalu, atimaamoné bóe dele whi̧rapeta, kalehos hupu tómó betóló wale whi̧né ko̧lómó sókó wale sepakené mo fea dóló muó mupa, barapené tiki mi nóló depe watamo fua yalepó.

Copyright information for `PPO