Revelation of John 21

Kisi Jerusalem be

Téró ya̧lo kelalemó, me i ala erepó. Take mole haeró hepen betamokélé kemeróturaalu doasi wȩi kȩlakélé kemeralepó. Téturaalu, kisi hepen beró haetamo sókó wóló mupa kelalepó. Téró ya̧lo kelalemó, dowi ala beta̧kélé munire kisi Jerusalem be hulua wisinaale, Kótó betere hepen be taaróló dorowou betalepó. Ai be huluané ama ere alata, so seimale a̧ whi̧tamo dokaai kolóló koko̧né suki̧ kuti wisinaale derótu dere kaae erepó. Téró ya̧lo wosalemó, kale tȩteróló kaae tare doasi betere tikimó fo fakeyóló duraalu, “Mió, Kótó a̧ betere be dorówóló so whi̧tamo muóo, a̧kélé atimatamo betóo, yaalopó. Atéru, atima ama so whi̧tóró betepa, Kótó atimatamo beta̧mó bitu, atima tȩteróló tare Tale betaalopó. Atéró, so whi̧ feané wole kaape ai sekȩ́né helekó̧ló kópuraalopó. Tétu, sukutere alakélé, dekȩné sukó̧ló wole dere alakélé, moló hu dere alakélé, dele sere alakélé, momó kae yaalomeipó. Ti noatepae, folosóró yale alarape fea mo ti kemeró betereteinépó,” yalepó.

Téró kale tȩteróló kaae tare tikimó betere doasiné duraalu, “Fea o̧la fea ya̧lo kae kisi aletu beterapó! Térapa, ya̧lo i yale fo naao asȩyae. Ti noatepae, i dere fota, mo yaai dere ala dapóló diaao̧ tuȩ́ tiki tiranérapó,” yalepó.

Téró ama ȩpaae duraalu, “Ai alarapeta, fea ai yóló kemeyale ape. Ȩta,AlapaOmekatamo bituraalu, kaae sereteiró kemeratereteitamo, mo ȩtórótipó. Whi̧ me de wȩi nokole depa, mo ti betó tare tikimó wó tare wȩi me o̧lané dupuni, ha̧le nó̧póló ya̧lo melaalopó. Whi̧ me de a̧ tu̧ wisipaae faai fȩlalemó, sesétepakélé hepée taae faróló wale whi̧né i o̧la o̧larape fea take ama saalopó. Téturaalu, ȩ a̧ tȩteróló kaae tare Kótó betóo, a̧ ya̧lo naale betóo yaalopó. Téretei, atimapaae me sekȩi ala erao̧sóró witu, ȩ taaróló fele so whi̧kélé, whi̧né sotamo dere ala kaae yóló whi̧ hamomatamotei dowi ala du betere so whi̧rapekélé, whi̧ dele whi̧rapekélé, nópu nokole so whi̧kélé, kapo nipaae momatere alaró herei whétamoné whi̧ dele so whi̧kélé, kapala fo dere so whi̧kélé, mo fea atima betaaire tikita,sulpa si duku betere wȩi kȩla ai ape. Ti aita, atima tamoróló suka̧aire alapó,” yalepó.

Mo kemeróturaalu melaaire wȩikeró sekȩi alarape belere nuku tare wȩikeróensel-rapekó beta̧né ȩpaae duraalu, “KaleSipsip hupu malené dokaaire so, ya̧lo ya̧paae yó melaalopa, kelaai ape,” yalepó. 10 Ai fo deremó, Dȩi Kepe Wisiné ȩ fotoko̧ bulatepa, kaleensel-né mo doasi sokore hasi fosópaae beleyóló sóró holalepó. Atéró sóró holóló beteró bituraalu, dowi ala mo beta̧kélé munire be hulua Jerusalem, Kótó betere hepen be taaróló ai dorowou beterapa, kelae yóló yó malepó. 11 Tétepa ya̧lo kelalemó, ai kale be huluata, Kótóné ama ere dȩ wisinaale dȩyó faralepó. Atéró ere dȩta, mo doasimoni duputere kanené kasa kasare dȩ kaae erepó. Mo ha̧le kaponé ere dȩ kaae mei,jaspa kanené dȩ kaaetórótipó. Mo hu̧kulukélé ini,klas kasa kasa kaae yó fijaspa kane wisinaalené ere dȩ kaaepó. 12 Ai be huluata, doasi dopóku ópaae horóló deyóló boperó beterepó. Ai dopóku tua̧móta 12-tu̧ dolorape móo, ai tu̧ kaae diliki yóló 12-ensel-rape daa yóo, ai tu̧ serekemó 12-Israel fakené doirape asȩ yóo, erepó. 13 Ai dopókumó suka hoterepaaeróló tu̧ sereke sore muóo, suka doropolepaaeróló tu̧ sore muóo,saot dȩpaaeróló sore muóo,norti dȩpaaerólókélé, sore muóo erepó. 14 Ai kale be hulua boperóló dere dopóku 12-ró kapo fakerapené mukuté mulaté horepó. Ai 12 mukuté mole kane fake tómó, kaleSipsip hupu malené sóró beteró betere 12aposel whi̧rapené doi asȩrepó.

15 Ȩtamo kale fo yaleensel-né kale be huluakélé, dopóku dereteikélé, tu̧ serekerapekélé fea su̧róló da̧le saairaalukold kapané aleale dotó tiki tarepó. 16 Ai be huluata etéró tȩyóló muló beterepó. Filipaaró betereteiné da̧leró doló faló betereteiné da̧letamota, ti mo beta̧ kaaetórótipó. Kale sekȩ́né ama da̧le saai tare dotó tikiné be hulua su̧róló da̧le saleteita, doló faló betereteikélé, filipaaró betereteikélé, ópaae horeteikélé, mo beta̧ kaaetóró 2200kilomitapó. 17 Téró kale dopóku hapólu eretei ama da̧le saleteita, 65mita-pó. Ti aiensel-né ama da̧le sere alata, me kae mei, mo whi̧né dere kaaetóró yalepó. 18 Ai kale be hulua boperóló dere dopókuta,jaspa kanené aleyóo, be huluata, tikold kapa wisinaalené aleyóo erepó. Ai kalekold kapata, hu̧kulukélé ini, mo kasa kasa yó fipó. 19 Ai be hulua boperóló dere dopóku mukuté mulaté hore kapo fakerape auraairaalu, mo doasimoniné duputere kae kae kasa kasai kanerapené auró beterepó. Folosóró kaae suraalu, muló betere mukutéjaspa kanené auróo, 2 tisapaia kanené auróo, 3 ti,kalsitoni kanené auróo, 4 tiemerald kanené auróo, 5 tisadoniks kanené auróo, 6 tikanilian kanené auróo, 7 tikrisolait kanené auróo, 8 tiberl kanené auróo, 9 titopas kanené auróo, 10 tikrisopres kanené auróo, 11 tijasint kanené auróo, 12 tiametes kanené auróo, erepó. 21 Kale ai dopóku 12 tu̧ serekerapeta, 12- du dui melekeperl-né alée molepó. Ai tu̧ sereke doko̧ta, mo beta̧perl doasiné alée mulapó. Be hulua tua̧mó fale tu̧ta,kold kapa wisinaale mo kasa kasaiklas kaaené aleyóló molepó.

22 Ai be hulua tua̧mó Kótópaae momatere be beta̧ kilinipó. Ti noatepae, doasi fotoko̧ bole Tale Kótóró kaleSipsip hupu male atimaamota, ti ai be hulua tua̧mó ere momatere betórótipó. 23 Ai be huluamó Kótóné ama ere alané dȩró kaleSipsip hupu malené dȩtamo eró betereteiné, suka dȩró wélié dȩtamo mo ya̧ya̧ inipó. 24 Ai be huluamó dȩyó fale dȩné, i haemó betó mole so whi̧ fea diliki dolomó kutu betao̧sóró, ai dȩné dȩraalopó. I haemó tȩteróló kaae tare topo whi̧rape, atima mo kelaalo koko̧né sini ala wisinaale sóró wóló ai be tua̧mó mulaalopó. 25 Ai be hulua tua̧paae faaire tu̧rape kinókélé ini, mo ha̧le tukwȩ faróló muló betaalopó. Ti noatepae, aimó diki dere ala muni, dȩtóró yó tareteinépó. 26 Kae kae hae kwiamó betó mole so whi̧né doasi doi mutere alaró, kelaalo koko̧i ala wisinaaletamo sóró wóló ai be hulua tua̧mó mulaalopó. 27 Dowi ala mole whi̧ ai be hulua tua̧mó sókó faalomeipó. Halei ala dere whi̧raperó, kapala dilikitere so whi̧ beta̧kélé ai be hulua tua̧paae mo sókó faalomeipó. KaleSipsip hupu malené mo ti beterebuk-mó doi mole so whi̧ beta̧ ai be huluamó fóló betaalopó.

Copyright information for `PPO