Revelation of John 3

Sardis Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo

“Sardis be huluamó betó mole Keriso so whi̧ tao só̧póló dotȩyaleensel-paae i fo asȩyóló falae.

  • Kótóné wȩikeró kepe tawóo, wȩikeró ho̧rerape tawóo, ere whi̧né dere fo i ape. Dia̧né du betere ala ya̧lo kolóló kisiparapó. Mepaae so whi̧né dia̧ kilituraalu, i Keriso faketa, Kótóné ala eraai noke fini, mo doa ketekȩ bulapóló dukiróturaalu, diaao̧ doi só kutu beterepó. Téretei dia̧ ya̧lo keletepa suka̧le whi̧ ao̧rapó.
Dia̧ fire whi̧rape-ó, turukó horóló betae! Diaao̧ du betale wisi ala fea sisiraae fóló beta̧ beta̧ beteretei felekemó suka̧ai dapa, fotoko̧ buóló daayae. Ti noatepae, ȩ tȩteróló kaae tare Kótóné keletómó diaao̧ erótu betere ala mo turó kemeróló, ama muló betere da̧lemó sókó fenipó. Térapa, dia̧né take wosóló tuȩ́re fo kisipa muae. Ai fo ao̧mó sukó̧ló bitu, kisipa feteyóló ai fo sya fóló erótu betae. Ȩ waaire be dȩ dia̧ kisipani, moko̧leyaa yóló betó mupa, ȩ o̧lémi nokole whi̧ kaae, sókó waalo ai ape.
  • Téyaalotei, dia̧ Sardis bemó betere whi̧rape kuamó beta̧ beta̧ so whi̧né deró betere kuti mo wisiyóló kaae tare tikimó, bólukélé inipó. Ai whi̧rapeta, dȩi kuti deróló ȩtamo kwȩyaalopó. Ti noatepae, atima dere ala wisireteiné ai ala yaaire mo su̧rapó.
Whi̧ me de tu̧ wisipaae faai fenalemó, sesé depakélé hepée taae faróló wale whi̧ta, ti u kale so whi̧né deró betere dȩi kuti kaaetóró deraalo ai ape. Ai whi̧né ama doita, mo titóró betó tarebuk-mó moletei ya̧lo helekó̧kélé yaalo meipó. Téni, ya̧lo Ayaró amaensel-rapetamoné keletómó daalu, ita ya̧lo whi̧póló, yó melaalopó. Mepaae whi̧ de wosȩ́li daapa, ti kale Dȩi Kepe Wisiné Keriso fakerapepaae du betere fo wosóló tuȩ́ muó̧póló yae,” yalepó.

Filadelpia Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo

“Filadelpia be huluamó betó mole Keriso so whi̧ tao só̧póló dotȩyaleensel-paae i fo asȩyóló falae.

  • I dere fota mo fo bete Tale dowi ala beta̧kélé muni, kae betere sekȩ́né dapó. Take betale whi̧ Depit-néki mió ya̧lo i tare ape. Ya̧lo kinatere tu̧ me whi̧né tuki̧yóo, ya̧lo tukwȩ mulatere tu̧ mené kinóo, enénipó.
Diaao̧ du betere ala ya̧lo kisiparapó. Dia̧ faaire tu̧ ya̧lo ai tukwȩ muló beterapa kelae. Ai tu̧ta, whi̧ mené kinatere alakélé mo enénipó. Dia̧ fotoko̧ sawa bulutei, ya̧lo fo ha̧le eró tarapó. Téru, mepaae so whi̧né ya̧lo doi yóló, dia̧ Talené so whi̧é yóló wosetepa, dia̧né meipó initeretei ya̧lo mo kisiparapó. Mepaae whi̧ atimata, Juda fakepó du betepatei, Juda fake mei, kapala fo du beterapó. Ai so whi̧ta, dowi Satan-né fo wosetere fake ai ape. Atima dia̧ beterepaae wóló, diaao̧ hó ao̧mó deraapisa fóló fió muluraalu, i so whi̧ta Yesuné yaala sókó fole ala mulapó yó̧póló, dere ala ya̧lo eraalopó. 10 Ya̧lo dia̧paae sekȩi ala wapakélé ha̧le eró tawae yale fo diaao̧ wosóló eró tawalepó. Téyaleteiné i haemó betó mole so whi̧ fea su̧ sóró ka̧ae keletere sekȩ wale sukamó, dia̧paae wao̧sóró ya̧lo sesé yaalopó. 11 
  • Ȩ mo felekemó walapó. Bóe dóló tȩteratere whi̧né sere topo tao diaao̧ saairetei, mené sao̧sóró dia̧né tȩteróló kaae tanó̧póló male o̧la wisi mo hotowayóló kae tawae.
12 Whi̧ me de tu̧ wisipaae faai fenalemó, sesé depakélé hepée taae faróló wapa, ti atétere whi̧ ȩ tȩteróló kaae tare Kótóné momatere be hulua eleké su̧ deyaalopó. Atétere sekȩ́ a̧ ai be taaróló fókélé mo yaalomeipó. Ai whi̧né tikimó ȩ tȩteróló kaae tare Kótóné doiró ama be hulua doitamo asȩyaalopó. Ti ai be hulua doita, kisi Jerusalem-pó. Ai be huluata, ȩ tȩteróló kaae tare Kótó betere hepen be taaróló, dorowaalo ai ape. Ai whi̧né tikimó ya̧lo kisi doikélé asȩyaalopó. 13 Mepaae whi̧ de wosȩ́li daapa, ti kale Dȩi Kepe Wisiné Keriso fakerapepaae i dere fo wosóló tuȩ́ muó̧póló yae,” yalepó.

Laodisia Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo

14 “Laodisia be huluamó betó mole Keriso so whi̧ tao só̧póló dotonaleensel-paae i fo asȩyóló falae.

  • I dere fota, Mo kée, téyó̧póló yae! dere bete Tale bitu, mo ala yó taruraalu, ama kelale ala i ape yóló ha̧kearóló yó mótu beterapó. A̧ta, Kótóné aleyóló muló betere o̧la o̧la fea tȩteróló kaae tare sekȩ́né dapa wosae.
15 Dia̧né du betere alata ya̧lo tuȩ́retei, sirii ala ó supui ala meiyóló, ha̧le tua̧mó beterapó. Ai tamo ala me taaróló beta̧ alatóró ua̧sóró ti mo wisi wua̧pó. 16 Ti dia̧ta, supukélé meiyóo, sirikélé meiyóo, yóló hi̧ fale o̧la kaae epa kilitu, ya̧lo ko̧lómó hamuóló soraae falatere o̧la kaae soraae faraalo ai ape. 17 Dia̧né duraalu, ‘Da̧ta, wisi wisi o̧la mole néli whi̧ betereteiné mo beta̧ o̧lakélé ya̧ya̧nipó,’ dua dapó. Téretei, Tale Kótóné dia̧ keletepa, mo sonaalei so whi̧ betepa kilitu, ko̧lerapó du beterapó. Dia̧ta, yolealere alakélé, kele dilikire alakélé tiki daapi ha̧le betere alakélé, epatei, diaao̧ kisipané wisire nisi dapó. 18 Ya̧lo i dere ma fo wisi wosóló, i sore o̧la dia̧né ȩtamo dupu yae. Siné biliyaletikimó wisiyóló sókó walekold kapa supa, ti dia̧ mo doasi néli whi̧ betaalo ai ape. Dia̧ tiki ha̧leretei, kinóló dȩi kuti sóró bukae. Diaao̧ kele dilikiretei wisiyó̧póló, ya̧lo i taremula mula sóró dilae. 19 
  • Ya̧lo yaala sókó fale so whi̧ atima kae kae dowi ala depa kilitu, tu̧ wisipaae fó̧póló donoróturaalu, ya̧lo atima foné sóró dekésu beterapó. Térapa, ya̧lo dia̧paae dowi ala taalae du betere fo mopóló, tuȩ́ tiki feteyóló Tale Kótóné alamó ketekȩ buóló betae.
20 Ȩta, tu̧ sókó walemó daalu, tu̧ du beterapó. Whi̧ me denétamo ya̧lo dere fo wosóló tu̧ tukutepa, ti ȩ a̧ betere tua̧paae wóló, a̧tamo o̧la beta̧mó nóo, a̧kélé ȩtamo o̧la beta̧mó nóo, yaalo ai ape. 21 
  • Ȩ tu̧ wisipaae folemó sekȩi alané sesé depatei, hepée taae faróló, ya̧lo Ayané tȩteróló kaae tare tikimó a̧tamó beta̧mó betalepó. Atére kaae, dia̧kélé tu̧ wisipaae fole ala kilitu sesé depatei, hepée taae faróló wapa, ti ya̧lo tȩteróló kae tare tikimó ȩtamo beta̧mó sóró beteraalopó.
22 Mepaae whi̧ de wosȩ́li daapa, ti kale Dȩi Kepe Wisiné Keriso fakerapepaae i dere fo feané wosóló tuȩ́ muó̧póló yae,” yalepó.
Copyright information for `PPO