Revelation of John 5

Bopeyóló muló betere asȩre sókuró Sipsip hupu maletamomó ere fo

Téró ya̧lo kelalemó, kale tȩteróló kaae tare doasi a̧seamó bitu, beta̧ bopeyóló mole sóku utékélé itékélé asȩretei, ama turu naasené tarepó. Ai asȩ mo whi̧né kelao̧sóró, kinóló wȩikeró dirii o̧lané diriróló dateka̧ró betepa kelalepó. Atépa, mo doakale fotoko̧ boleensel-né fo fakeyóló duraalu, “I bopeyóló mole asȩ dateka̧ró betere o̧larape mé whi̧né da̧ayóló teraanére?” yalepó. Térené ó hepen bemókélé, i haemókélé, hae ao̧rókélé, ai bopeyóló muló beteretei teraayóo, u tua̧mó asȩyóló mole fokélé kolóo yaaire whi̧ mo beta̧kókélé bitinipó. Kale bopeyóló muló betere o̧la teraayóo, tua̧mó asȩyóló muló betere fo kolóo, yaai su̧re whi̧ mo beta̧kélé bitinipa kilitu, ȩ dekȩné sini wole du betalepó. Atétu betalemó, kale whi̧ disirapekó beta̧né ȩpaae duraalu, “Wolekesé. Juda fake tua̧mó waleLaiyon-ta, Depit kaayale bete ai walapa kelae. Ai sekȩ́né ama bóe whi̧ dóló tȩteró betereteiné kale bopeyóló mole asȩ dateka̧ró betere wȩikeró o̧larape ama beta̧ su̧mó tukóló da̧anérapó,” yalepó.

Atétepa kelalemó, beta̧sipsip hupu male tȩteróló kaae tare doasi betere tua̧mó daalepó. Aisipsip hupu maleta, whi̧né daletikimó suka̧le nisi erepó. A̧ doasi betere tua̧ dolomó, kale dou̧ró betere o̧laraperó 24 whi̧ disirapetamoné a̧ bopéróló daae molepó. Ai tua̧mó daaleSipsip hupu malené topomó wȩikeró sekȩ́ró wȩikeró kelerapetamo daae molepó. Ai sekȩ́ró keperapetamota, Kótóné i hae kwiamó betó mole so whi̧paae dotonale wȩikeró keperapepó. Ai sekȩ́ a̧ wóló, kale bopeyóló muló betere asȩre sóku, kale tȩteróló kaae tare tikimó betere doasiné turu naasené tapa salepó. Kale sekȩ́né asȩre sóku sóró tapa kilitu, dou̧ró betere o̧laraperó kale tȩteróló kaae tare 24 whi̧ disirapetamo atima kaleSipsip hupu male daale felekemó deraapisa fóló fió molepó. Ai whi̧rape atima doko̧ feanékita kaae o̧laharp tawóokold kapané aleale okopoi nukurape tawóo, erepó. Ai nukurape tómó simó bilitepa felé kȩlaa wisi wale o̧larape belerepó. Ti ai felé kȩlaa wisi wale o̧lata, Kótóné ama so whi̧póló kae beteró betere so whi̧né momatere fopó. Téró atimané kisi wole foné duraalu,

“Ya̧ta, ai bopeyóló muló betere asȩre sóku teraayaaire mo su̧rapó.
Ti noatepae, ya̧ dupa sókó fele sameané Kótóné so whi̧ beteraai, kae kae fakekélé, kae kae be fo bole so whi̧kélé, kae kae tiki daale so whi̧kélé, kae kaeGavman-né tȩteróló kaae tare so whi̧kélé, i dosa̧ayale fakerape tua̧mó mepaae so whi̧ naao sameané dupuralepó.
10 Naao dupurale so whi̧ atimata, Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó betóo, Kótóné ala eróturaalu moma yóo, yó̧póló naaotei sóró beteralepó.
Atéyale so whi̧ atimané i hae kwia fea tȩteróló kaae tawaalo ai ape,” yalepó.
11 Téró ya̧lo kelalemó, kale doasi beteresea bopéróló dou̧ró betere o̧larape daayóo, ai sisómó 24 whi̧ disirape daayóo, ai tȩ farólóensel-rape mo ni sóku kaae (100,000,000) wó mulu, i wole fo du betepa wosalepó. 12 

“Tȩteróló kaae tare fotoko̧kélé, mepaae wisi wisi o̧lakélé, fosó fosói kisipakélé, fotoko̧kélé, doasi doi mole alakélé, ama ere ala wisi ha̧kearatereteikélé, ama doi sóró horatere alakélé, fea da̧né a̧paae eratepa, kale daleSipsip hupu malené mo su̧mó senérapó,” du betalepó.
13 Téró, Kótóné hepen bemó aleyóló muló betere o̧lakélé, i hae tómó betó mole o̧lakélé, hae ao̧ró betó mole o̧larapekélé, wȩi tua̧mó betó mole o̧larape feané ko̧ló beta̧paae touróló i wole fo du betepa ya̧lo wosalepó.

“Kale tȩteróló kaae tareseamó betere sekȩ́róSipsip hupu maletamo dukiróló hale horatere alakélé,
doasi doi mulatere alakélé, ama ere ala wisi ha̧kearatere alakélé,
fotoko̧ bole alakélé,
betere doko̧ fea atimaamopaae eraté fu beteró̧póló yae!” du betalepó.
14 Atétu betepa, kale dou̧ró betere o̧larapené duraalu, “Mó kée, téyó̧póló yae,” fo dekeró yó tawalepó. Atimané ai fo depa, kale 24 whi̧ disirape deraapisa fóló mulu, Talené doi sóró horótu betalepó.

Copyright information for `PPO