Romans 11

Kótóné mepaae toróti Isarael fake so whi̧ ko̧leyalepó

Atérapa, ya̧lo dia̧paae wosetere fo i ape. Kótóné ama so whi̧ hó̧róló mo ti taaraleé? Mo meipó. Ti ȩkélé Israel fake i betere ape. Ȩta, Abraham-né deale naalené deté wale whi̧ Benjamin fakené deale whi̧pó. Atima teó deyaaipatei, mo taketi Kótóné ama kisipa yale so whi̧ hó̧róló mo ti taarénipó. Ti Elaijané yale ala asȩmó moletei kisipa muae. Kótóné Israel fake só deróló kwia meló̧póló kisipa mutu, Elaijané i fo erapó.

“Tale-ó, naao fo eratere ko̧ló whi̧rape atimané dóo, ya̧paae moma yaai aleóló muló betere kane fakekélé fisikóló taae falóo yalepó.
Téturaalu, ȩ beta̧ ha̧sókó fóló betepa, mió atimané ȩkélé dóló aluraai du beterapó,”
Ai fo depa, Kótóné Elaijapaae noa fo ipakaleé?

“Kapala kótó Baal-paae bukutiri tea̧ró tale-ó yóló, moma initere 7000 whi̧kélé atimané dao̧sóró ȩpaaetóró moma yó̧póló, ya̧lo atima tao sóró kae beteralepó,” erapó.
Take ai ala ere kaae, mió i alimókélé Kótóné ama kisipa mole ala sya furaalu, hamokoróló ha̧le tao sere alané mepaae toróti so whi̧ amatei sókó sóró kae beteró beterapó. Ti ama so whi̧ atéró kae beterale alata, Kótóné ama hamokoróló ha̧le tao sere alané erapó. Ti aita, whi̧né dere wisi ala kolóló inipó. Motamo wisi ala deremó ua̧sóró, ti Kótóné ama hamokoróló tao sere ala ha̧le o̧la ao̧ ua̧pó.

Atérapa, mió noa ala ere? Israel fake so whi̧né saai dapóló ketekȩ buóló kekitu betale o̧la sinipó. Téyaletei, Kótóné ama so whi̧póló sókó suyóló kae beterale so whi̧né maaté salepó. Mepaae so whi̧né hosaa ti Talené amatei ta̧ralepó. Atére ala asȩmó erapó.

“Atimané kisipa tikikélé, Kótóné mo ti keyó̧róló okokoróo, kelenékélé me o̧la kelao̧sóró dilikiróo, wosȩ́linékélé dere fo wosao̧sóró mo ti kinóo yaletei, mió i alimókélé ai alatóró ha̧le erapó,”
Depit-nékélé i fo asȩrapó.

“Atimané o̧la nokole alata, atima daaitere he alée fóo, kotóo sóró dée nalatere kane fake alée fóo duraalu, atimatei só deróló kwia meló̧póló yae.
10 Atima kelenékélé me o̧la kelao̧sóró kele mo ti dilikiróló, atimané sekȩ beleyóló furaalu, sisó mo ti ka̧ae wale nisi deretei ha̧le yó tanó̧póló yae,” erapó.

Ha̧le botokore ni, da̧lo nitamo olekeyale fo

11 Térapa, ya̧lo dia̧paae i dere fo wosae. Atima atéró dée naletei mo ti muó tawaleé? Mo meipó. Téni, atima dowi ala maaté du betepa, Kótóné tao sere ala Juda meire fake so whi̧paae erótu beterapó. Israel fake so whi̧né ai ala kilituraalu, atimapaae erólua̧ alatei kae fake so whi̧paae eralepóló, atima kisipa só̧póló Kótónétei eralepó. 12 Juda fake so whi̧ atima Talené fo wosetere hó̧yóló dowi ala du betaleteiné, Kótóné ama wisi wisi ala i haemó betó mole so whi̧paae erótu beterapó. Ai erótu betere ala Juda fake so whi̧paae melaai yaletei, Juda meire fake so whi̧paae malepó. Ai Juda fake so whi̧ mo turó Talepaae momó fesaae waleteimó, i haemó betó mole so whi̧paae waaire wisi wisi alata, take folosóró erale wisi ala bosenóló, mo dekéró fa̧ayóló saalo ai ape.

13 Dia̧ Juda meire fake so whi̧paae i dere fo wosae. Ȩta, dia̧ tua̧mó Talené fo eró̧pólóaposel whi̧ sóró beteró betereteiné, ama ala ya̧lo dia̧paae eróló fakerótu beterapó. 14 Aita ha̧le mei, ya̧lo fake so whi̧né dia̧ tua̧mó du betere wisi ala kaae, da̧kélé enée dere so whi̧ mepaae Talené tao só̧póló kisipa mutu, ketekȩtamo erótu beterapó. 15 Ti noatepae, Talené Juda fake so whi̧ kapala hó̧róló sisópaae eraleteiné, i haemó betó mole so whi̧ Kótótamo bóe fiyóló beta̧mó beterapó. Ai ala mo epa, ti atima dape sere be dȩmó sukó̧ló mole so whi̧ kepaarótu dere kaae eraalomeipóló de? 16 Ti folosóró bulatereflawa o ka̧ae sóró kwia Talepaae matepa, ai matere kwia Talené amapóló wisiróló kae mulóturaalu, mepaae ha̧le mulaleteikélé fea amapóló kae muló beterapó. Atétu dere kaae, ni bete Talepaae matepa, Talené amapóló wisiróló kae mulóturaalu, ni tetei̧kélé kae ai muló betere ape.

17 Ti dia̧ta, mo da̧loOlip ni tei̧ mei, ha̧le botokoreOlip ni tei̧ tukó sóró mo da̧loOlip ni tetei̧rapetamo daaló̧póló, mepaae tetei̧rape tukó faróló, ta̧lemó olekeyalepó. Ti ai olekeyale ni tei̧ horatere fȩta, kale bete daaleOlip tikimó kaaróló mótua dapó. 18 Atérapa, dia̧ olekeyale tetei̧rapené mepaae ha̧le ere tetei̧rape tȩteróló bopé fakeyao̧se. Dia̧tamo bopé faketepa, ti ya̧lo i dere fo wosóló kisipa muae. Bete diriyóló daaló̧póló dia̧ tetei̧rapené fotoko̧ró bitini, tetei̧rape daaló̧póló, betené fotoko̧ró beterapó. 19 Ti me whi̧né etei fo enérapó. “Ȩ etéró olekeyóló daaló̧póló, mo tetei̧rape tukó faralepó,” 20 Aita mo deretei, atima tuȩ́ tiki tiréni yaleteiné Kótóné tukó faróló, diaao̧ kisipa tiki tiró betere alané dia̧ olekeyóló daalapó. Atérapa, me whi̧ tȩteróló bopé faketere ala ini, winé sukutu Kótó ao̧mó betae. 21 Ti noatepae, Kótóné ama da̧lo ni tetei̧rape ko̧le duraalu bokó̧ sóró taaréni, mo tukó faralepó. Atéyale kaae, dia̧kélé tukó faraalomeipóló de?

22 Ti Kótó a̧ta, ko̧leturaalu taosóró wisi ala eróo, dowi ala deremó deteraayóló kwia matere alakélé yóo dapóló kisipa muae. Yesupaae kisipa tiki tiréni, haepaae derepele so whi̧paae Kótóné dowi kwia melóo, dia̧ a̧paae kisipa tiró betepa ama ko̧lené sukutu tao sóo yaalopó. Atérapa, dia̧ ama tao sere ala taaróló feni, ai wisi ala tua̧mó ha̧le betó tawae. Aténitepa, ti Kótóné dia̧kélé tukóló taae faraalopó. 23 Ti ai kale tukó farale tetei̧rape atima tuȩ́ tiki tiréni, dowa̧ae fu betere ala taaróló, momó kisipa feteyóló a̧paae tuȩ́ tiki tiratepa, ti kale tukó farale ta̧lemó Kótóné momó su̧mó olekenérapó. 24 Ti noatepae dia̧ta, ha̧le botokoreOlip ni tetei̧ tukó sóró, da̧loOlip ni ta̧lemó olekeyaaitere ala mo hapólupatei olekerapó. Kale mo da̧loOlip ni tȩi tukó farale ta̧lemó momó olekeyaairetei hapólu ini, ama mo su̧mó olekenérapó.

Kótóné Isarael so whi̧ tao saalopóló yale fo

25 Norape-ó, dia̧ bopé faketuraalu mepaae so whi̧ só derao̧sóró, kinóló mole ala diaao̧ kisipa yaasepóló, ha̧kearóló i dapa wosae. Talené mepaae Israel fake so whi̧ atima hosaa mo ti ta̧ró betere ala ha̧le epa, ti mepaae Juda meire fake so whi̧ Talené ama da̧le muló beteretei fea su̧mótóró a̧ beterepaae wapa, atima hosaa ta̧retei Talené momó feteraalopó. 26 Atéturaalu, Israel fake mepaae turó aluyao̧sóró tao saalo ai ape. Ai fo kaae asȩmó erapó.

“Tao saaire whi̧ Saion be taaróló wouraalu, Jekop fake so whi̧né Kótó sisópaae erale ala kemeraalopó.
27 Atima aluyao̧sóró ya̧lo tao saalopóló muló betere dirii fo i ape.
Atimané dowi ala ya̧lo tokó̧ló aluraalopó,” erapó.
28 Juda fake so whi̧ atima kale fo wisi hó̧róló sisópaae eratereteiné dia̧tamo bóe du beterapó. Atima Juda fake so whi̧né kale wosetere fo wisitamo atéró bóe du betepatei, Kótóné ama so whi̧póló sorokó su yóló kae beteró betereteiné ama hosaa mole naale senaalepóló, yaala sókó fu beterapó. Ti aita, take noumatererapepaae i ala mo eraalopó yóló mulale fo sya furaalu du beterapó. 29 Ti noatepae, Kótóné ama so whi̧paae ha̧le matere ala ama tuȩ́ feteyóló momó tokó̧ sóo, ama kutó diraai ape depa wale so whi̧paae, dia̧ fae yóló ho̧konatere alakélé yóo dumipó. 30 Juda meire fake so whi̧ dia̧ take betale alimó Kótóné fo ao̧mó sukó̧ló bitini, ama fo tikitu betalepó. Tétu betaletei, mió Juda fake so whi̧ Kótóné fo ao̧mó sukó̧ló bitini, dowa̧ae fóló du betale alané Kótóné dia̧ ko̧lené sukutu tao saaire tu̧ mulalepó. 31 Atére kaae, mió Kótóné dia̧ ko̧lené sukutu tao sale alané take atimakélé ko̧letu tao só̧póló, mió Kótóné fo tukóló dowa̧ae fu beterapó. 32 Atéró dowa̧ae fu betepa, Kótóné ko̧lené sukutu atima mo fea tao saairaalu, fo tukóló dowi ala du betere tua̧mó beterapó kisipa muó̧póló, so whi̧ fea ai ala tua̧mó sóró beteralepó.

Kótóné doi sóró horatere ala

33 Kótóné dotoróȩ fóló mole tuȩ́ tiki beteró fea ala bete tuȩ́re alatamo ama kaepó.
Téruraalu o̧la o̧la fea tale dere alaró ama du betere alatamo né taleyóló kisipa yaaié?
34 “Talené ama mole kisipa turó né kisipa ere?
Kótóné ama du betere ala wisiyóló yó̧póló né yó maleé?
35 Mé whi̧né Kótóné a̧paae momó tokó̧ meló̧póló, me o̧lakó melaleé?” erapó.
36 Ti noatepae, Talené so whi̧kélé, yó mole o̧la o̧lakélé mo fea amatóró kaaró beterapó. Ai o̧la o̧la fea ama fotoko̧né tȩteróló kaae tapa yó mulapó. Betere o̧lanékélé, ere o̧lanékélé ama kisipa mole alatóró eró̧póló erapó. Atérapa, ai sekȩ́né ama doasi doi ha̧le muó tanó̧póló yae. Mo kée! téyó̧póló yae.
Copyright information for `PPO