Romans 5

Hosaa muni deyóló hai̧né suka̧aire ala

Atéreteiné da̧ Yesu Kerisopaae tuȩ́ tiki tiró betepa, Kótóné da̧paae me alakélé muni, mo donoi so whi̧pó erapó. Atérené mió da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné yale alané da̧ró Kótótamo bóe du betaletei kemeróló, hosaa muni deyóló dua beterapó. Da̧ Yesupaae tuȩ́ tiki tiró betepa, Kótóné hamokoróló ha̧le tao sere ala da̧paae eró̧póló, ama da̧ dapesó fóló, ai ala tua̧mó sóró beteró beterapó. Tépa, da̧ Kótóné ama kae ere dȩ wisinaale tua̧mó betaalopóló kisipa mutu, mo kée yóló hai̧tamo kaae tawóló i betere ape. Nalo da̧paae ai eraaitere ala maaté kelaai dumi, mió da̧paae i erótu betere sekȩi ala tua̧mó bitukélé, mo kée yóló hai̧tu beterapó. Ti ai sekȩi alané da̧ haepaae só deréni, ha̧le beletétóró fu betere alanétei hai̧tere ala kaarótu beterapó. Atétere alané Talené ala eratere whi̧ wisi beterótu beterapó. Atéró whi̧ wisi bitu, take nalopaae Kótóné wisi ala eratepa kelaalopóló, dere hai̧ kaaratapó. Take nalopaae wisi ala kelaalopóló hai̧tamo kaae taté fu betaletei, sinipóló fomo kisipa muaalo meipó. Ti noatepae, Kótóné ama yaala sókó fole ala da̧né hosaa tua̧paae tepeyóló fa̧analepó. Kótóné ama ai yaala sókó fole ala da̧né tuȩ́ dere teita, ama da̧mó melale Dȩi Kepe Wisiné eralepó.

I dere fo wosae. Da̧ Kótó tuȩ́niru, dowi ala du betere so whi̧ me ala yaaire fotoko̧ bunipa, da̧ tao saairaalu mo dono be dȩmótóró Yesu Keriso suka̧lepó. Mepaae whi̧ de mo donoi whi̧ tao saai dapóló sukutere ala suka fea yó tani, beta̧ beta̧ sukamó maaté depa keletapó. Atétere kaae, mo donoi whi̧ wisinaale tao saai dapóló, mepaae whi̧ suka̧airetei mo hapólurapó. Tépatei, Kótóné ama da̧paae yaala sókó fole ala etéró ha̧kearóló yó matapó. Da̧né dowi ala ha̧le yó tapa, ai yó tare dowi ala tokó̧ló aluraairaalu, Yesu Keriso suka̧lepó.

A̧ sukuturaalu, sókó fele sameané da̧ donoi so whi̧ beteró betereteiné take nalo Kótó a̧ fopaae butu matere kwia da̧né sao̧sóró, ama tao saaire ala yaalomeipóló de? Mo tao senérapó. 10 Take da̧ta Kótóné ama bóe whi̧ beteretei, ama naalema sukuturaalu bóe firóló, beta̧mó beteró beterapó. Mió a̧ kepaayóló betereteiné da̧kélé mo ti beteró̧póló, ama ai eró betere alané mo yaalomeipóló de? 11 I fota, take nalo yaaire alamó maaté dumitei, mió da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné yale alané da̧ró Kótótamo bóe fiyóló, beta̧mó bitu, mo kée yóló hai̧né sukutu beterapó.

Adam-né ere ala tua̧mó sukó̧o, Yesuné ere tua̧mó kepaayóo erapó

12 Térapa, beta̧ whi̧né yale alané i haepaae dowi ala wó̧póló tu̧ tuki̧yalepó. Atéyale dowi alané sukutere ala kaaróló, so whi̧ fea sukuté fu betalepó. Ti noatepae, so whi̧ fea dowi alatóró du betaleteinépó. 13 Kale tukóló muló betere fo sókó waai teópa, ti dowi alapi i haemó moipakalepó. Ai tukóló muló betere fo sókó waaipa, so whi̧né du betere dowi ala Kótóné fea taleyóló dosa̧anipó. 14 Atépatei, Adam betale alimó kaae sóró so whi̧ sukuté wóló, Moses betale alimó betere so whi̧kélé fea sukutere alané tȩteróló kaae taru, ha̧le sukutétóró fu betalepó. Ti Kótóné yóló mulale fo Adam-né tukóló ere dowi ala kaae, ai so whi̧né initei, atimakélé mepaae dowi ala ha̧le deté fu betepa, sukutétóró fu betalepó. Ti Adam-né yale alata, nalo waaire whi̧ beta̧né yaaire alatóró su̧róló erapó.

15 Tépatei, Talené ha̧le matere ala kolósu, ama fo tukóló yale dowi ala kolósu depa, mo beta̧ kaae meipó. Téyaletei, Kótóné hamokoróló tao sere alaró beta̧ whi̧ Yesu Kerisoné hamokoróló ha̧le matere wisi alatamo, so whi̧ feapaae mo turó su̧ralepó. Atéyale alané folosóró yale ala mo teraae falapó. 16 Kale yale fo momó dapó. Kótóné ha̧le matepa sere alaró beta̧ whi̧né yale dowi alamó sere sekȩi alatamo beta̧ kaae meipó. Beta̧ whi̧né yale dowi alamótei, so whi̧ fea taleyóló só deralepó. Atépatei, so whi̧ feané fo tukóló yale dowi ala mo dekéró yó tapa, Kótóné ha̧le matere alané so whi̧ feapaae dia̧ me alakélé muni, mo donoi so whi̧póló beteró beterapó. 17 Ti noatepae, beta̧ whi̧né fo tukóló yale alamó sukutere ala ai whi̧ tua̧mó sókó walepó. Atéyaleteiné so whi̧ feapaae sukutere ala tokó melóló, ai alané so whi̧ fea tȩteróló kaae tarepó. Kótóné hamokoróló tao sere alaró ha̧le matere donoi doitamo sere so whi̧ta, ti beta̧ whi̧ Yesu Keriso tua̧mó mo ti betere bete sóró tȩteróló kaae taté fu betaalopó. Atétu sukutere alané tȩteróló kaae taretei, mo ti bosenée falapó.

18 Atére betené beta̧ whi̧né fo tukóló yale dowi alamó kwia móturaalu, so whi̧ fea só deró beterapó. Atépatei, me whi̧né ti fo wosóló mo beta̧ donoi ala wisinaale ereteiné so whi̧ feapaae me ala muni, mo donoi so whi̧póló, mo ti betere bete mótu beterapó. 19 Ti noatepae, kale yao̧se yóló mulale fo beta̧ whi̧né tukóló yale dowi alamó, so whi̧ fea dowi ala yale whi̧tóró alée felepó. Atére kaae, beta̧ whi̧né fo wosóló sya fele alané so whi̧ fea me alakélé muni, mo donoi so whi̧ beteraalopó.

20 Kale fo tukóló du betale dowi ala mo ti fakeyó̧póló, Talené ama mepaae folosóró melale fotamo touróló, kale tukóló muló betere fokélé melalepó. Téyalemó, dowi ala mo ti faketepa, ai ala aluraai Kótóné ha̧le hamokoróló tao sere alakélé mo ti fakeralepó. 21 Aita ha̧le meipó. So whi̧ fea dowi alané tȩteróló kaae tapa sukuté fu yale kaae, mió da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso tua̧mó betepa, Kótóné hamokoróló ha̧le tao sere alané tȩteróló kaae taru, da̧paae me alakélé muni, mo donoi so whi̧póló, mo ti betere bete mótu betaai erapó.

Copyright information for `PPO