1 Corinthians 10

Il ob la vac môp nipaên lêm

Xam lige, a nêb xam xovô wê ilage Moses dɨdii xe buge Islel mɨ he la vac vɨgwe myadongên ge, om vɨyôbtoc yêp kɨsii mêd dɨdii he vɨhati, dɨ gwec tip lax yêp vɨwen vɨwen dɨ he vɨhati la vac mahɨgun wê kwepên ge dɨ la kehe vɨlu ganê. Om vɨyôbtoc yuu xôn gwec ge, tɨyi xocbê he vɨhati lipac mia dɨ tɨmu vô Moses xolac. Dɨ he xôn vɨhati ya yaên wê Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua vông vô he ge. Dɨ he xôn num mia wê Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua vông vô he ge. Mia tige lam vac ngɨdax ti wê la hɨxôn he ge. Ngɨdax tige, ge Kɨlisi. Lêc Anutu xêyaa vô myavɨnê vô he tɨbeac ên nipaên wê he vông ge om kɨtya he vêl vac vɨgwe myadongên.

Kɨyang tige ob vông xovôên vô il bêga bê il ob do mad vô môp nipaên i tɨyi xocbê he vông ilage lêm. Om xam o lêc yev vɨxam kɨtu vô anutu kɨtyooên tɨyi

xocbê he ya vông ge lêm. Kɨyang yêp vac xolac bêga nêbê, “He Islel dô mɨ ya dɨ num, pyap dêc kɨdi lec mɨ yoo vô anutu kɨtyooên.”
Dɨ il ob vông môp yôdac vêx yuu vux i tɨyi xocbê he ya vông ge lêm, ên he tɨbeac hɨwocên tɨyi xocbê 23 tausen ge vông nipaên om yib mɨma vêl lec buc tibed. Dɨ il ob yaxên Apumtau i tɨyi xocbê he ya vông ilage lêm. Ên he yaxên Anutu om myel nga he dɨ he yib. 10 Dɨ xam o lêc kunac Anutu dɨ nêl kɨyang tɨbeac lec i tɨyi xocbê he Islel ya nêl ilage lêm. Ên he kunac Anutu dɨ nêl kɨyang tɨbeac lec i om angela vevac ti lam hi he yib.

11 Môp vɨhati wê he Islel vông ilage ob vông xovôên vô il, om xomxo kɨvuu mɨ i yêp vac kɨpihac ên nêb il xê dɨ xona ên môp nipaên, ên buc myahɨpu vô kwabo lec. 12 Om xomxo ti obêc xo nêb i le xêkɨzêc pyap ge od i viac i nivɨha ên gec lêc tô madia. 13 Môp wê tulec xam ên nêb ob yaxên xam ge, môp tibêge wê ob tulec il vɨhati tɨyima. Lêc Anutu ob vông i tɨyi kɨyang wê hɨlu pyap ge dɨ ob sea il lêm, om yaxên wê ob tulec il ge Anutu obêc vông i ngɨnoo il vêl lêm. Nge, obêc hɨlung môp vô il bêga bê ob vông xêkɨzêc vô il ên nipaên i o lêc pwoo il pec lêm.

Il o tɨyi wê il ob tɨmu vô Anutu hɨxôn vɨmwo nipaên ge lêm

14 Xam lige wê a xêgyaa vin lec xam ge, xam vô nɨmim vô anutu kɨtyooên dɨ pec ên môp tibêge. 15 Xam pɨyôp nivɨha om a ob nêl kɨyang vô xam dɨ xam yaxên kɨyang wê a ob nêl ge. 16 Kap wain wê il kɨtaa lec dɨ num vac ge tɨyi xocbê Kɨlisi hi kɨtuc il la tu nôn tibed. Dɨ blet wê il hɨbu mɨ xa ge, tɨyi xocbê Kɨlisi ninɨvi kɨtuc il tu nôn tibed. 17 Blet tige nôn tibed dɨ il xôn vɨhati, il xa blet tige, om il dô tɨyi xocbê nôn tibed.

18 Xam xovô lec môp wê he Islel** mi vông ge. Ên he obêc tung daa vô Anutu lec alta dɨ ya vɨwen ge od tɨyi xocbê he hɨxôn Anutu wê i alta tige, he tu nôn tibed. 19 Kɨyang wê a nêl ga, kehe lec vatya? Mêd a nêl ên a nêbê anutu kɨtyooên hɨxôn yaên wê tɨbii vông i tu daa vô anutu kɨtyooên ge, ge susu nôn ti, me? 20 Ma vêl, ge o susu nôn ti lêm. Susu wê tɨbii madɨluhu vông i tu daa vô anutu kɨtyooên ge he o vông vô Anutu lêm. Nge, he vông vô vɨmwo nipaên. Om a nêb xam o lêc kɨtuc loc dô nôn tibed hɨxôn vɨmwo nipaên lêm. 21 Ên o tɨyi wê xam ob num vac kap wê Apumtau vông ge, nang dêc la num vac kap wê vɨmwo nipaên vông ge hɨxôn lêm. Dɨ o tɨyi wê xam ob wa yaên wê Apumtau vông ge, nang dêc la wa yaên wê vɨmwo nipaên vông ge hɨxôn lêm. 22 Lêc mêd xam nêb xam ob vông Apumtau xêyaa i vô myavɨnê, me? Xêkɨzêc wê xam vông ge mêd luu xêkɨzêc wê Anutu vông ge vêl, me?

Il ob pɨmil Anutu lê i tɨyi buc vɨhati

23 Xam ya nêl ên xam nêbê môp vɨhati nivɨha tɨyi wê il ob vông ge. Xam nêl vɨxôhɨlôg lê, lêc môp ya ob vô nivɨha vô il lêm. Dɨ môp vɨhati nivɨha tɨyi wê il ob vông ge lê, lêc môp ya ob ngɨdu vông vinên wê il vông ge xôn lêm. 24 Xomxo ti i o lêc xovô môp wê ob vô nivɨha vô ici va ge lêm. Nge, i xovô môp wê ob vô nivɨha vô he xôn lie vɨhati ge.

25 Xam obêc nêb kɨsuu bwoc lɨyôhô vac stua ge od le i lêc kɨnêg bê “Bwoc tiga wê tɨbii vông i tu daa vô anutu kɨtyooên ge, me?” Le i lêc kɨnêg bêge lêm. Nge, xam kɨsuu mɨ wa. 26 Ên kɨyang yêp vac xolac bêga nêbê, “Susu vɨhati wê dô lec kɨbun ga, Anutu tu kehe.”

27 Tɨbii wê o vông i vin lêm ge ti obêc nêb ông loc wa hɨxôn i, dɨ ông obêc nêb la ge od ông loc, dɨ ông wa yaên vɨhati wê ob vông vô ông ge, dɨ ông o lêc xo kɨyang tɨbeac lec dɨ kɨnêg lec yaên tige lêm. 28 Lêc xomxo ti obêc nêl vô ông bê “Yaên tiga, he vông i tu daa vô anutu kɨtyooên” ge od ông xovô xomxo wê nêl kɨyang tige dɨ ông xovô vɨyin wê yêp lec yaên ge. 29 Vɨxôhɨlôg, ông tɨyi wê ông ob wa yaên tige, lêc vô vɨyin vô xomxo ti wê nêl yaên kɨtong vô ông ge, om ông o lêc wa yaên tige lêm.

Aca va tɨyi wê a ob xa lê, lêc xomxo ngwe wê o vông i vin xêkɨzêc lêm ge obêc yê a nipaên ên wê a xa ge, om o nivɨha lêm.
30 A obêc pɨmil Anutu ên yaên tige dɨ xa lê, lêc xomxo tige obêc yê dɨ nêl kɨyang nipaên lec a lec yaên tige om o nivɨha lêm.

31 Mêgem xam obêc wa dɨ num, me xam obêc vông môp vae vae hɨxôn ge od xam vông môp tigee vɨhati ên pɨmil Anutu lê i vô levac. 32 Dɨ xam xovô he Yuda** hɨxôn he Glik, hɨxôn Anutu nue vông vinên vɨhati, dɨ xam vông môp wê he ob yê nivɨha ge, dɨ xam o lêc dɨdii he loc vac môp nipaên lêm. 33 A ga, môp vɨhati wê a vông ge, a vông ên a nêb xomxo vɨhati i yê nivɨha. Dɨ a o vông môp tige ên a nêb i vô nivɨha vô aca va lêm. Nge, a vông ên a nêb i vô nivɨha vô xomxo tɨbeac, ên he i pɨlepac he vô Anutu dɨ Anutu i vô he vêl ên he nên nipaên.

Copyright information for `PTP