1 Corinthians 11

Mêgem xam tɨmu vô a vɨxag dɨ vông môp i tɨyi xocbê a vông ge, ên a tɨmu vô Kɨlisi vɨxa dɨ vông môp tɨyi xocbê Kɨlisi vông ge.

Môp wê ducên nivɨmihi lec bazub xôn ge

A hi vɨxag pec ên xam ên wê xam xovô a, dɨ kɨyang wê a nêl vô xam ge xam hôm xôn pɨlihi dɨ tɨmu vô. Lêc a nêb xam xovô kɨyang bêga bê Kɨlisi tu vux vɨhati bazub, dɨ vux vɨhati tu vɨnê bazub, dɨ Anutu tu Yesu bazub. Om vux ti obêc duc nivɨmihi lec bazub xôn dɨ kɨtaa me nêl Anutu xolac ge od ob vông ni yocên vô ici va bazub. Lêc vêx ti obêc kɨtaa me obêc nêl Anutu xolac lêc o duc nivɨmihi lec bazub xôn lêm ge od ob vông ni yocên vô ici va bazub, tɨyi xocbê vêx nipaên wê pul bazub lihi vêl ge. Vêx ti ob duc nivɨmihi lec bazub xôn lêm ge od i kɨping bazub lihi vô myabo. Lêc môp wê obêc kɨping bazub vô myabo hɨxôn môp wê ob pul bazub ge obêc vông i ni yoc, om i duc nivɨmihi lec

bazub xôn mô.
Lêc vux i o lêc duc nivɨmihi lec bazub xôn lêm, ên Anutu tung vux tɨyi xocbê ici va, nêb i hɨlung xêseac wê Anutu vông ge, dom vêx ob hɨlung xêseac wê vux vông ge. Ên ilage Anutu o hôm vêx ninɨvi mɨ vông i lax tu vux lêm. Nge, hôm vux ninɨvi dɨ vông i lax tu vêx. Dɨ Anutu o tung vux ên nêb i ngɨdu vêx xôn lêm. Nge, tung vêx ên nêb i ngɨdu vux xôn. 10 Môp yêp bêge, mêgem vêx ob duc nivɨmihi lec bazub ên i nêl kɨtong bê i dô vac lɨya kwa ngɨbi, ên angela i yê hɨxôn. 11 Lêc môp wê Apumtau vông ge ob xovô vux vaci dɨ lungên vêx lêm, me ob xovô vêx vaci dɨ lungên vux lêm. Nge, yuu xôn ob ngɨduma xôn. 12 Ên taxlee vêx lam vac vux, lêc gwêbaga vêx kô nue vux om xocbê vux lam vac vêx. Lêc xomxo vɨhati ge Anutu tu kehe.

13 Om xacxam va yaxên lê. Vêx ti obêc kɨtaa vô Anutu lêc o duc nivɨmihi lec bazub xôn lêm ge od obêc tɨyi, me tɨyiên obêc ma? 14 Môp wê il mi vông ge nêl kɨtong vô il bêga nêbê vux ti bazub lihi obêc dia ge od o tɨyi lêm. 15 Lêc vêx bazub lihi obêc dia ge od tɨyi xocbê vunacên nivɨha, ên Anutu vaci vông vêx bazub lihi dia nêb i hɨvun he bazub xôn. 16 Xomxo ti obêc nêb ngaên a lec kɨyang tiga ge od i xovô bêga bê xe hɨxôn konglegesen wê Anutu nue ge, xe vɨhati mi vông môp bêge.

Xomxo Kolin vông môp pasa yaên vô nipaên

17 Kɨyang wê a ob nêl vô xam ge, a ob pɨmil xam lêm. Ên kɨtucmaên wê xam vông ge o vô nivɨha vô xam lêm, dɨ môp nipaên ya yêp vac hɨxôn. 18 Kɨyang taxlee bêga nêbê buc wê xam kɨtucma mɨ wê da ge od xam o dô mya tibed lêm. Nge, xam wêma nipaên om xam dô kɨdu kɨdu. Xomxo ya nêl tibêge vô a dɨ a vông i vin kɨyang tige mangwe. 19 Vɨxôhɨlôg, môp yêp bêga nêbê xam hɨbuma sea dɨ dô kɨdu kɨdu, ên xomxo wê vông i vin nôn ge he i le seac ên xam xovô he. 20 Lêc buc wê xam kɨtucma ge, xam o wa pasa wê Apumtau vông ge nivɨha lêm. 21 Ên yaên wê xam toto kô mɨ lam ge xam wa lutibed, om lime ya dô vip dɨ xam ya wa mɨ num levac mɨ vô mavmav. 22 Bêna lêc xam vông môp tibêge vac kɨtucmaên? Xam nêm xumac wê xam ob wa dɨ num vac ge mêd ma, me? Xam mêd wê Anutu nue vông vinên tɨyi xocbê xomxo pɨleva, dɨ xam vông he wê xen yaên ma ge ni yoc. Om a ob nêb va vô xamê? Xam so ên xam nêb mêd a ob pɨmil xam lec môp tibêge? Ma vêl. A ob pɨmil xam lec môp tibêge lêm.

Pol nêl lec wê Yesu vông pasa vô nue ngɨvihi ge

23 Kɨyang wê a nêl vô xam ilage, Apumtau vaci nêl vô a. Kɨyang bêga nêbê vô buc wê Judas vông Yesu Kɨlisi la vac tɨbii vevac vɨgê ge, Yesu hôm blet, 24 dɨ kɨtaa lec mêd hɨbu dɨ nêl ên nêbê, “Ga a lɨyôhô wê a vông ên a nêb i ngɨdu xam xôn. Xam vông i tɨyi xocbê a vông vô xam ga dɨ xovô a.” 25 He ya pyap, mêd Yesu hôm kap dɨ kɨtaa lec dɨ nêl ên nêbê, “Mia wain tiga a hi wê ob vông kɨyang paha wê Anutu hɨlu ge vô nôn lec. Buc wê xam ob num ge od xam vông i tɨyi xocbê a vông ge dɨ xovô a.” 26 Om buc wê xam ob wa blet dɨ num wain ge od xam ob nêl kɨtong bêga bê Apumtau yib ên il, om xam vông bêge dɨ i loc tyip vô buc wê Apumtau ob vena lec ge.

Xomxo ti obêc vông pasa vô nipaên ge od ob kô myavɨwen nipaên lec

27 Mêgem xomxo ti ob viac i nivɨha lêm dɨ ob ya Apumtau lɨyôhô dɨ num Apumtau hi pɨleva ge od tɨyi xocbê vông Apumtau lɨyôhô yuu hi vô nipaên, om ob kô myavɨwen nipaên lec. 28 Om xomxo toto ge i yaxên he dɨ viac he, pyap dêc ya blet dɨ num vac kap. 29 Ên xomxo ti obêc ya dɨ num vaxvax dɨ o xovô Apumtau ninɨvi nivɨha lêm ge od ob kô myavɨwen levac lec nên nipaên wê i vông ge. 30 Xam mi vông môp bêge, om xam tɨbeac tulec vɨyin wê xam nimnɨvi vô xêlehe dɨ yidac vông xam, dɨ xam ya wib. 31 Lêc il toto obêc yaxên il nivɨha ge od Anutu ob vông myavɨwen tulec il lêm. 32 Lêc Anutu obêc vông myavɨwen nipaên vô il ge od vông ên nêb ob tɨtô il, ên il o kô myavɨwen nipaên hɨxôn xomxo nipaên kɨbun ga lêm.

33 Om xam lige, xam obêc kɨtucma ên nêb wa pasa ge od xam dô binma. 34 Dɨ xomxo ti, vip ob den i ge od i ya yaên vac ben lê, ên kɨtucmaên wê xam vông ge i o lêc vô nipaên dɨ xam kô myavɨwen lec lêm.

Kɨyang ya gên yêp om a obêc mɨloc vô xam lê, lêc tɨtô.

Copyright information for `PTP