1 Corinthians 12

Myakɨlôhô Ngɨbua vông xovôên toto vô xomxo

Xam lige, a nêb a ob nêl xovôên nivɨha wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông vô xomxo ge kɨtong vô xam, ên xam xovô. Xam xovô ên xam nêbê buc wê xam gên dô mamdɨluhu dɨ lungên xolac ge, od xam nɨlôm vông xam la vô anutu kɨtyooên wê mayibên ge. Om a nêb a ob vông xovôên vô xam bêga bê Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua obêc dô hɨxôn xomxo ti ge od o tɨyi wê ob nêl kɨyang nipaên ti lec Yesu lê ge lêm. Dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua obêc dô hɨxôn xomxo ti lêm ge od o tɨyi wê ob nêl bê Yesu ge Apumtau ge lêm. Ên Myakɨlôhô Ngɨbua vaci wê ob ngɨdu xomxo xôn dɨ i nêl bê Yesu ge Apumtau.

Myakɨlôhô Ngɨbua vông xovôên toto vô xomxo, lêc Myakɨlôhô Ngɨbua nôn tibed. Dɨ yuac wê il ob vông ge toto, lêc il vông yuac vô Apumtau nôn tibed. Dɨ pɨyôp toto yêp wê il ob vông yuac ya ge, lêc Anutu nôn tibed wê vông xêkɨzêc vô xomxo vɨhati ên nêb he i vông yuac ya ge. Myakɨlôhô Ngɨbua vông xêkɨzêc wê i vông ge vô xomxo toto ên nêb he toto i vông yuac dɨ i vô nivɨha vô xomxo vɨhati. Om Myakɨlôhô Ngɨbua vông xêkɨzêc vô xomxo ya tɨyi wê he ob nêl xolac hɨxôn pɨyôp nivɨha vô xomxo ge, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua nêl xolac kehe kɨtong vô xomxo ngwe ên nêb i nêl hɨxôn nôn vô lie. Dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua vông xêkɨzêc vô xomxo ti tɨyi wê ob vông i vin xêkɨzêc ge, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua vông xêkɨzêc vô xomxo ti tɨyi wê ob vông xomxo yidac vô nivɨha lec ge. 10 Dɨ xomxo ti kô xêkɨzêc tɨyi wê ob vông do levac ge, dɨ ti tɨyi wê ob nêl Anutu xolac yêp seac vô xomxo ge, dɨ ti tɨyi wê ob yaxên kɨyang yuu môp vɨhati dɨ xovô bê nivɨha me nipaên, dɨ ti tɨyi wê ob nêl kɨyang vac vya xôpacên ge
12:10Kɨyang bo ti wê nêbê xomxo ya kô xovôên tɨyi wê ob nêl kɨyang vac vya xôpacên ge, kɨyang tige o nêl lec xomxo kɨbun ga vɨyang ti vya lêm. Nge, nêl lec angela vya me vya lag puunê ti, lêc Myakɨlôhô Ngɨbua vaci vông vac xomxo mya mɨ he nêl lê, lêc he o xovô vya tige kehe lêm. Nge, he mya vaci nêl.
, dɨ ti tɨyi wê ob nêl vya tige kehe kɨtong yêp seac ge.
11 Xovôên tigee vɨhati yêp vô Myakɨlôhô Ngɨbua nôn tibed, dɨ ici va tɨtang vô xomxo toto ya xovôên wê i vông ge.

Il nidnɨvi toto ge kɨtucma dɨ la tu nôn tibed

12 Xomxo ninɨvi ge tibed, dɨ vɨgê yuu vɨxa dɨ manôn yuu nɨnya yuubê ge dô. Lêc vɨhati ge kɨtucma dɨ tu ninɨvi nôn tibed. Dɨ Kɨlisi êno tɨyi bêge, 13 ên il vɨhati lipac mia ya Myakɨlôhô Ngɨbua nôn tibed om il tu nôn tibed. Il mangwe Yuda** dɨ il mangwe tɨbii Glik, dɨ il ya tu xomxo nue yuac pɨleva dɨ il ya o tu xomxo ti nue yuac lêm, lêc il xôn vɨhati ge, il kô Myakɨlôhô Ngɨbua tibed.

14 Il xovô ên il nêbê xomxo ninɨvi o tibed lêm. Nge, mya toto dô. 15 Om xomxo ti vɨxa obêc nêl bê, “A o vɨgê lêm, om a o tu ninɨvi mya ti lêm.” Obêc nêl bêge ge od ge kɨtyoo nên, ên i ge ninɨvi mya ti. 16 Dɨ xomxo ti nɨnya obêc nêl bêga bê, “A o manôn lêm, om a o tu ninɨvi mya ti lêm.” Obêc nêl bêge ge od ge kɨtyoo nên, ên i ge ninɨvi mya ti. 17 Ên il nidnɨvi vɨhati obêc manôn ge od il ob ngô kɨyang tibêna? Dɨ il nidnɨvi vɨhati obêc nɨnya ge od il ob yaxên susu nivɨvea tibêna? 18 Lêc môp o yêp bêge lêm, ên Anutu vaci tung ninɨvi toto ge vɨhati tɨyi xovôên wê ici va vông ge. 19 Ninɨvi vɨhati obêc dô mya tibed ge od ninɨvi nôn tyo obêc tibêna? 20 Lêc môp o yêp bêge lêm. Ên ninɨvi toto ge kɨtucma dɨ la tu nôn tibed.

21 Dɨ xomxo ti manôn tɨyiên ma wê ob nêl vô vɨgê bêga bê, “Ông loc dô xel, ên aca va tɨyi wê a ob dô nigvɨha ge.” Dɨ bazub êno tɨyiên ma wê ob nêl vô vɨxa bêga bê, “Ông loc dô xel, ên aca va tɨyi wê a ob dô nigvɨha ge.” 22 Ên il nidnɨvi mya ti wê il xê ên il nêbê xêkɨzêc ma ge obêc ma ge od il nidnɨvi ob nivɨha lêm. 23 Dɨ il nidnɨvi mya ti wê il xê ên il nêbê o nivɨha vêl lêm ge od il vunac vô nivɨha, dɨ il nidnɨvi mya ti wê il xê dɨ il nid yoc ên ge od il viac nivɨha. 24 Lêc il nidnɨvi mya ti wê il xê ên il nêbê nivɨha ge, il o vông bêge vô he lêm, ên he ge nivɨha pyap. Anutu tung ninɨvi mya titi dô kɨdu tibed, dɨ ninɨvi ya wê il xê ên il nêbê pɨleva ge od Anutu vông lê levac vô he. 25 Anutu vông bêge ên nêb ninɨvi i o lêc hɨbu he sea lêm. Nge, ninɨvi mya toto ge, he i viacma nivɨha dɨ ngɨduma xôn i tɨyima. 26 Om ninɨvi mya ti obêc tulec myavɨnê ge od ninɨvi vɨhati obêc yaxên myavɨnê tige hɨxôn. Dɨ ninɨvi mya ti obêc kô lê levac ge od ob vông xêyaa nivɨha vô he vɨhati.

27 Xam tɨyi xocbê ninɨvi wê Kɨlisi vông ge, dɨ xam toto tɨyi xocbê ninɨvi mya titi wê Kɨlisi ninɨvi vông ge. 28 Om Anutu vông yuac vac xomxo vông vinên toto vɨgê ên nêbê he i vông. Anutu vɨnoo he wê sinale ge taxlee, nang dêc vɨnoo xomxo wê ob nêl xolac ge, nang dêc vɨnoo xomxo wê ob tɨxuu lie ya xolac ge. Nang dêc vɨnoo xomxo ya hɨxôn nêbê he wê ob vông do levac, dɨ xomxo wê ob vông xomxo yidac vô nivɨha lec, dɨ xomxo wê ob ngɨdu lie xôn, dɨ xomxo wê ob viac yuac vɨhati, dɨ xomxo wê ob nêl kɨyang vac vya xôpacên. 29 Om il vɨhati ge, il ob tu sinale, me? Dɨ il vɨhati ob nêl xolac vô xomxo, me? Dɨ il vɨhati ob tɨxuu lige ya xolac, me? Dɨ il vɨhati ob vông do levac, me? 30 Dɨ il vɨhati ob vông xomxo yidac i vô nivɨha lec, me? Dɨ il vɨhati ob keac vac vya xôpacên, me? Dɨ il vɨhati ob nêl vya tige kehe kɨtong, me? Ma vêl. Xomxo toto ge, he ob kô he yuac bôbac. 31 Lêcom xam vông nɨlôm i loc xêkɨzêc vô yuac nôn wê ob luu baba vêl ge.

Om a ob nêl môp wê luu môp yuu yuac vɨhati vêl ge kɨtong vô xam.

Copyright information for `PTP