1 Corinthians 15

Kɨlisi yib dɨ kɨdi lec nang

Xam lige, a nêb xam xovô xolac wê a nêl vô xam ilage. Xolac tige xam ngô dɨ vông i vin mɨ tɨmu vô gwêbaga. Om xam obêc vông i vin nôn dɨ hôm xolac xôn pɨlihi ge od Anutu ob vô xam vêl ên nipaên dɨ xam ob la dô mamvɨha.

Kɨyang taxlee wê luu kɨyang baba vêl ge, a ngô dɨ a nêl ila vô xam bêga ên a nêbê Kɨlisi yib ên il nêd nipaên, tɨyi xocbê xolac nêl ilage. Dɨ he lii i la vac lôva, dɨ buc yon la vêl dɨ i kɨdi lec vac yibên tɨyi xocbê xolac nêl ilage. Dêc hɨlung i vô Pita, nang dêc hɨlung i vô Yesu nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu. Dêc hɨlung i vô lie tɨbeac vô buc tibed. Xomxo tigee naba ngɨnoo 500, lêc he mangwe yib dɨ he tɨbeac gên dô gwêbaga. Nang dêc hɨlung i vô Jems dɨ hɨlung i vô sinale vɨhati.

Tɨmuên yang tyo ge, od hɨlung i vô aca va mɨ a xê, lêc a tɨyi xocbê nipwo wê ta o kô i lec i buc bôbac ge lêm. Ên sinale vɨhati luu a vêl dɨ a o nigvɨha tɨyi wê a ob kô lê sinale tige lêm, ên ilage a vông vɨyin levac vô Anutu nue vông vinên. 10 Lêc Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên a om vông yuac sinale vô a mɨ a vông dɨ dô gwêbaga. Lêc vɨzid tyo, nôn o ma lêm, ên a vông yuac xêkɨzêc luu sinale baba vêl. Lêc o aca va wê vông yuac tige lêm. Ên Anutu vông vɨzid hɨvun a xôn dɨ a vông yuac ya. 11 Om yuac tige a vông, me sinale baba vông, lêc xe xôn nêl xolac tibed ge vô xam om xam ngô dɨ vông i vin.

Xomxo yibên obêc kɨdi lec

12 Xe mi nêl ên xe nêbê Anutu tɨpi vô Yesu kɨdi lec vac yibên, lêcom bêna lêc xam ya nêl ên xam nêbê xomxo yibên ob kɨdi lec i tii vac lêmê? 13 Kɨyang wê xam nêl ên xam nêbê xomxo yibên obêc kɨdi lec lêm ge obêc nôn ge od Kɨlisi êno o kɨdi lec vac yibên ilage lêm. 14 Dɨ Kɨlisi obêc kɨdi lec vac yibên lêm ge od kɨyang wê xe nêl ge ob pɨleva, dɨ vông vinên wê xam vông ge êno ob pɨleva. 15 Obêc bêge ge od kɨyang wê xe nêl lec Anutu ge obêc kɨtyooên, ên xe mi nêl ên xe nêbê Anutu tɨpi vô Kɨlisi kɨdi lec vac yibên. Lêc kɨyang wê nêl ên nêbê xomxo yibên obêc kɨdi lec lêm ge obêc nôn ge od Anutu ob tɨpi vô Kɨlisi kɨdi lec vac yibên êno lêm. 16 Ên Anutu obêc tɨpi vô xomxo yibên kɨdi lec mavɨha lêm ge od o tɨyi wê ob tɨpi vô Kɨlisi vac yibên êno ge lêm. 17 Anutu obêc tɨpi vô Kɨlisi kɨdi lec lêm ge od vông vinên wê xam vông ge obêc kɨtyooên, dɨ xam ob gên dô vac nipaên, 18 dɨ xomxo wê vông i vin Kɨlisi lêc yib ge xôa ma hɨxôn. 19 Il vông i vin dɨ dô bin Kɨlisi. Lêc xomxo yibên obêc kɨdi lec lêm ge od kɨyang tige obêc ngɨdu il xôn gê kɨbun ga vaci dɨ nôn obêc ma tɨmuên, om obêc bêna vô il tɨmuênê?

20 Lêc kɨyang o yêp bêge lêm. Ên Anutu tɨpi vô Kɨlisi vɨxôhɨlôg, om Kɨlisi kɨdi lec mugên vac yibên, om il ob xovô bêga bê xomxo yibên vɨhati ob kɨdi lec tɨmuên. 21 Xomxo vɨhati obêc yib ge, kehe yêp vô xomxo ti wê vông nipaên taxlee ge, dɨ xomxo vɨhati ob kɨdi lec vac yibên ge, kehe yêp vô xomxo ngwe. 22 Ên xomxo wê pum lec Adam ge vɨhati obêc yib, dɨ xomxo wê vông i vin Kɨlisi ge vɨhati obêc kɨdi lec mavɨha. 23 Lêc xomxo vɨhati ge obêc kɨdi lec mavɨha lec he buc, ên Kɨlisi kɨdi lec tax, om il ob xovô bêga bê buc tɨmuên wê Kɨlisi obêc vena lec ge, od il wê il tu i nue ge il ob kɨdi lec nang.

24 Om buc tige wê susu vɨhati yang ob tɨyôô vac, dɨ Kɨlisi obêc kɨtya xêkɨzêc wê gavman hɨxôn xomxo levac vông ge vêl dɨ xêkɨzêc vɨhati yang ge ob la vêl, pyap dɨ Yesu obêc vông xomxo hɨxôn susu vɨhati lax vac ma Anutu vɨgê nêb i viac. 25 Ên Kɨlisi ob viac xomxo hɨxôn susu vɨhati dɨ i loc tyip vô buc wê xomxo wê vông vevac vô i ge ob la vac i vɨxa kwa ngɨbi ge. 26 Kɨlisi obêc kɨtya xomxo tigee vɨhati vêl, dɨ kɨtya yibên vêl lec myahɨpu tɨmuên. 27 Kɨyang yêp vac xolac bêga nêbê, “Anutu vông xomxo hɨxôn môp vɨhati yang la vac i kwa ngɨbi.” Il xovô ên il nêbê kɨyang tige nêl lec wê Anutu vông xomxo hɨxôn môp vɨhati la vac Kɨlisi kwa ngɨbi ge, lêc Anutu tibed wê o la vac Kɨlisi kwa ngɨbi hɨxôn lêm. 28 Vɨhati obêc la vac Kɨlisi kwa ngɨbi, nang dêc Anutu nu vaci obêc la vac ma kwa ngɨbi, dɨ Anutu vaci ob tu levac dɨ viac vɨhati.

29 Kɨyang tige obêc kɨtyooên ge od bêna lêc xomxo ya lipac mia vac xomxo yibên nipɨlêhê? Ên xomxo yibên obêc kɨdi lec tii vac lêm ge od bêna lêc xomxo lipac mia ên nêb i ngɨdu xomxo yibên xônê? 30 Dɨ xe ga, xomxo vông vɨyin vô xe tɨyi buc vɨhati. Lêc xomxo obêc kɨdi lec vac yibên lêm ge od bêna lêc xe kɨlê vɨyinê? 31 Xam lige, a xêgyaa vô nivɨha yang ên xam ên wê xam vông i vin il lig Apumtau Yesu Kɨlisi ge. Om a nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê tɨyi buc vɨhati a dô vac vɨyin tɨyi xocbê a ob xib ge. 32 Gê Epesas ga, xomxo vông vevac vô a tɨyi xocbê bwoc vɨmen ge. A obêc nêl i tɨyi xovôên kɨbun ga ge od a ob nêl bêga bê vɨyin tige ob vô nivɨha vô a lêm. Dɨ xomxo yibên obêc kɨdi lec i tii vac lêm ge od il ob vông i tɨyi kɨyang wê xomxo nêl ên he nêbê, “Il ob xa dɨ num dɨ dô vaxvax, ên vô kwabo lec wê il ob xib dɨ la vêl.”

33 Xame, le i lêc vông i vin kɨyang kɨtyooên tibêge lêm. Ên il ob dô hɨxôn xomxo nipaên ge od he ob vông môp nivɨha wê il vông ge vô nipaên. 34 Xam sea pɨyôp judajuda dɨ xam viac pɨyôp i yêp nivɨha. Dɨ xam sea môp nipaên wê xam vông ge, ên xam ya gên o xovô Anutu lêm, om a nêl kɨyang tiga vô xam ên a nêb i vông xam nim i yoc.

Ninɨvi yibên wê obêc kɨdi lec ge obêc bangwe

35 Lêc xam ya obêc kɨnêg bêga bê, “Xomxo yibên obêc kɨdi lec tibêna? Dɨ ninɨvi wê he vông ge obêc tɨyi vatya?” 36 Ông xomxo pɨyôp maên, ông xovô bê ông obêc xin susu vê ge od obêc la dô vac kɨbun nipwo tya dêc tyip tɨmuên. Lêc xinên obêc ma ge od ob tyip mavɨha lêm. 37 Dɨ susu vê wê ông xin ge, o tɨyi xocbê yatôv yuu lihi ge lêm. Nge, ông xin nôn pɨleva, xocbê skom vê dɨ susu vê ya. 38 Lêc Anutu vông vê tige tyip hɨxôn yatôv yuu lihi tɨyi xocbê ici va xovô ge, om vê toto ge obêc tyip hɨxôn yatôv yuu lihi toto.

39 Dɨ susu mavɨha wê dô kɨbun ga ge vɨhati, ninɨvi o tɨyima lêm. Nge, he ninɨvi toto. Om xomxo vaci, ninɨvi ba ti, dɨ bwoc vaci ninɨvi ti, dɨ menac ninɨvi ti, dɨ beac vaci ti. 40 Dɨ susu ya le lec lag dɨ ya dô gê kɨbun, lêc vunac vunac wê he vông ge o tɨyima lêm. Nge, susu wê le lec lag ge, vunac vunac wê he vông ge vɨyonên dɨ wê dô lec kɨbun ga, vɨyonên. 41 Om xêseac wê hɨyôv vông ge vaci, dɨ xêseac wê dentuc vông ge bangwe, dɨ xêseac wê pɨtua vông ge vaci ti, dɨ byac luu vông ge vaci ti. Om pɨtua toto ge, xêseac wê he vông ge toto.

42 Kɨyang tige nêl lec xomxo yibên wê ob kɨdi lec tɨmuên ge. Ên xomxo ninɨvi wê yevên ge ob pɨtal, lêc ninɨvi wê ob kɨdi lec vac yibên ge obêc pɨtal lêm. 43 Dɨ ninɨvi wê yevên ge o susu nivɨha ti lêm, lêc ninɨvi wê ob kɨdi lec ge od nôn nivɨha hɨxôn xêseac. Dɨ ninɨvi wê yevên ge xêlehelehe, lêc ninɨvi wê obêc kɨdi lec ge xêkɨzêc ta. 44 Dɨ ninɨvi wê yevên ge, ge ninɨvi kɨbun. Lêc ninɨvi wê ob kɨdi lec ge, ge kɨnu wê ob la dô mavɨha vac Anutu ben ge.

Ninɨvi kɨbun dô, dɨ kɨnu ge êno ninɨvi dô.
45 Kɨyang yêp vac kɨpihac xolac bêga nêbê, “Adam taxlee ge tu xomxo mɨ dô mavɨha.” Dɨ Adam ngwe tɨmuên i Anutu nôn wê ob vông xomxo dô mavɨha luta. 46 Môp wê il kɨnud ob dô mavɨha ge o val tax lêm. Nge, môp wê il dô madvɨha gê kɨbun ga val tax, dêc môp wê kɨnu ob dô mavɨha ge val tɨmuên. 47 Xomxo ngwe wê taxlee ge, xomxo kɨbun ga wê Anutu hôm kɨbun mɨ pɨtii ya ge, dɨ xomxo ngwe wê tɨmuên ge lam gê lag puunê. 48 Om il xomxo kɨbun ga, il tɨyi xocbê xomxo ngwe wê Anutu hôm kɨbun mɨ pɨtii ya ge, dɨ xomxo wê ob la dô lag puunê ge ob tɨyi xocbê xomxo ngwe wê lam gê lag puunê ge. 49 Gwêbaga il dô tɨyi xocbê xomxo ngwe wê kɨbun ga ge, lêc obêc tɨmuên ge od il ob dô tɨyi xocbê xomxo ngwe wê lam gê lag puunê ge.

50 Xam lige, a ob nêl bôbac vô xam bê il nidnɨvi kɨbun ga o tɨyi wê ob la dô vac Anutu ben** ge lêm. Me susu wê ob pɨtal ge o tɨyi wê ob la dô hɨxôn susu wê pɨtalên obêc ma ge lêm. 51 Xam ngô lê. A ob nêl kɨyang xôpacên ti kɨtong vô xam bêga bê il ga, il ya xibên obêc ma, lêc il vɨhati nidnɨvi obêc pɨkwê paha lutibed 52 vô buc tɨmuên wê vuac ob tyuc ge. Vuac obêc tyuc dɨ xomxo yibên obêc kɨdi lec mavɨha vac yibên dɨ he ob pɨtal i tii vac lêm, dɨ il xôn nidnɨvi obêc pɨlepac manôn vɨyonên ti. 53 Om il nidnɨvi wê pɨtalên ge obêc pɨlepac dɨ obêc pɨtal i tii vac lêm, dɨ il nidnɨvi wê yibên ge obêc yib i tii vac lêm. Nge, ob dô mavɨha luta lêc luta. 54 Vô buc tige il nidnɨvi pɨtalên obêc pɨlepac dɨ pɨtalên obêc ma, dɨ il nidnɨvi yibên obêc pɨlepac dɨ yibên obêc ma, om obêc vông kɨyang wê yêp vac kɨpihac xolac ge vô nôn lec, kɨyang wê nêl ên nêbê, “Anutu vông vevac vô yibên ge ngɨnoo vêl om kɨtya yibên vɨhati vêl. 55 Om xêkɨzêc ti wê yibên vông ge dô tina? Dɨ myavɨnê wê yibên vông ge dô tina?” 56 Myavɨnê wê yibên vông ge, kehe yêp vac môp nipaên wê xomxo mi vông ge. Dɨ xêkɨzêc wê môp nipaên vông ge, kehe yêp vac Moses xolac. 57 Lêc il ob hi vɨxad i pec ên Anutu, ên Anutu vông il lig Apumtau Yesu Kɨlisi lam ên il, om lam vông vevac vô môp nipaên hɨxôn yibên mɨ kɨtya vêl om vông il dô vac xêkɨzêc wê i vông ge.

58 Xam lige wê a xêgyaa vin lec xam ge, xam le xêkɨzêc vac vông vinên dɨ xam o lêc xona mɨ le teva lêm. Nge, xam vông Apumtau yuac xêkɨzêc i tɨyi buc vɨhati, ên xam xovô pyap bê yuac wê il vông vô Apumtau ge, il o vông pɨleva lêm. Nge, vɨhati obêc vô nôn lec.

Copyright information for `PTP