1 Corinthians 16

Mone wê ob ngɨdu Anutu nue xôn ge

A ob nêl kɨyang lec mone wê il ob kɨtuc dɨ vông i la vô xomxo vông vinên Jelusalem ên i ngɨdu he xôn ge. Xam vông i tɨyi xocbê a nêl vô konglegesen toto vac vɨgwe levac Galesia ge. Lec da vɨhati ge, xam toto wê mone wê xam tulec vac da tige dɨ tung vɨwen i dô vɨyonên dɨ bin buc wê a obêc mɨloc ge, êdêc buc wê a obêc mɨloc ge od xam o lêc myag mone lêm. Ên a ob mɨloc ge od xam vɨnoo lime ya, dɨ a ob kɨvuu kɨpihac dɨ vông vô he, ên he i kô hɨxôn mone tige mɨ loc Jelusalem. Lêc a obêc xo ên a nêb a ob la hɨxôn he ge od xe xôn ob la.

Pol nêb ob la yê he Kolin

A nêb a ob la tup vac vɨgwe levac Masedonia, om a ob la xê he vêl tax dêc mɨloc vô xam. Dɨ a ob dô hɨxôn xam buc ya, om a lungên, mêd a ob dô dɨ buc lun yuu vɨyiiên i loc vêl lê, dɨ a obêc nêb la vɨgwe ya ge od xam obêc ngɨdu a xôn. A obêc mɨloc vô xam ge od a nêb a ob sea xam lutibed lêm. Apumtau obêc tyuc lec ge od a ob dô hɨxôn xam buc xuhu dia tya. Lêc a nêb a ob dô Epesas ga dɨ buc Pentikos i lam loc vêl lê, ên vuayen tax ên a dɨ yuac tɨbeac yêp tɨyi wê a ob vông ên i vô nôn nivɨha. Lêcom xomxo wê nêb ob vông yuac i vô nipaên ge tɨbeac dô hɨxôn.

10 Timoti obêc mɨloc vô xam ge od xam viac i nivɨha ên i dô hɨxôn nɨlô nivɨha, ên Timoti vông Apumtau yuac tɨyi xocbê a vông ge. 11 Om xam o lêc wê i tɨyi xocbê xomxo pɨleva ti dɨ vô nɨmim vô i lêm. Dɨ buc wê ob sea xam ge od xam vông i lôm hɨxôn kɨyang malehe vô a, ên a hɨxôn lige ya, xe dô bin i.

12 Il lig Apolos ge, a nêl ngɨnong ên a nêb i kô lige ya mɨ he i loc vô xam lê, lêc Apolos xêyaa o vin lec wê nêb ob loc decdec ge lêm, om ob dô lê, dɨ obêc xovô buc ti ge od ob mɨloc vô xam.

Pol nêl kɨyang myahɨpu ya

13 Xam viac xam nivɨha dɨ le xêkɨzêc ya vông vinên. Dɨ xam o lêc xona lêm. Nge, xam dô i tɨyi xocbê xomxo wê xêkɨzêc ge. 14 Môp vɨhati wê xam ob vông ge, xam xêmyaa i vin lecma dɨ xam vông.

15 Xam lige, xam xovô Stepanas he vɨnê nue wê he vông i vin taxlee vac vɨgwe levac Glik, dɨ he xôn vông nɨlô la tibed vô yuac wê ob ngɨdu lie vông vinên xôn ge. Om a ob nêl vô xam bê 16 xam vô nɨnyam lehe vô xomxo tibêgee, hɨxôn xomxo vɨhati wê vông yuac hɨxôn he ge.

17 A xêgyaa vô nivɨha ên wê Stepanas yuu Potyunetas yon Akaikas val vô a ge, ên xam o tɨyi wê xam ob lam ge lêm, lêc tɨyi xocbê yon tu xam mamnôn mɨ val vô a, 18 om yon vông a nɨlôg vô vɨyin maên tɨyi xocbê he vông xam nɨlôm vô vɨyin maên ge. Om xam kô xomxo tibêge lec nivɨha.

19 Konglegesen wê dô vac vɨgwe levac Esia ge vɨhati nêl vɨdiiên vô xam. Dɨ Akwila yuu vɨnê Plisila hɨxôn xomxo vông vinên wê mi kɨtucma vac yuu ben ge nêl vɨdiiên nivɨha vô xam lec Apumtau lê. 20 Xomxo vông vinên ga vɨhati nêl vɨdiiên vô xam. Xam pulma vɨgêm ên i nêl kɨtong bê xam xêmyaa vin lecma.

21 Kɨyang myahɨpu tɨmuên tya ga, a Pol, aca va kɨvuu ya vɨgêg dɨ a nêl vɨdiiên vô xam.

22 Xomxo ti xêyaa obêc vin lec Apumtau lêm ge od Apumtau i vông myavɨwen nipaên vô i dɨ tii i vêl. O Apumtau, ông lamê.

23 Xêyaa vin lecên yuu vɨzid wê Apumtau Yesu vông ge i viac xam. 24 A xêgyaa vin lec xam vɨhati lec Yesu Kɨlisi lê. Kɨyang nôn.

Copyright information for `PTP