1 Corinthians 7

Kɨyang lec môp iimaên

Kɨyang wê xam kɨnêg vô a vac kɨpihac ge, a ob nêl vô xam. Kɨyang bêga nêbê xomxo ti obêc dô pɨleva dɨ iiên vêx obêc ma ge od obêc nivɨha. Lêc môp yôdac vêx yuu vux yêp, om vux toto ge, he i kô vêx dɨ vêx toto ge, he i kô vux. Dɨ vux i o lêc kol ninɨvi ên vɨnê lêm. Dɨ vɨnê êno i o lêc kol ninɨvi ên lɨya lêm. Ên vêx o tu ici va ninɨvi kehe lêm. Nge, lɨya tu vɨnê ninɨvi kehe. Dɨ vux êno o tu ici va ninɨvi kehe lêm. Nge, vɨnê tu lɨya ninɨvi kehe. Om xam wê xam iima ge, muu o lêc kol nimnɨvi ênma lêm. Vɨxôhɨlôg, muu xôn obêc nêl kɨyang i yêp tibed ên muu nêb muu ob vông mahɨgun vac dɨ kɨtaa vô Anutu ge od obêc nivɨha. Lêc muu obêc kɨtaa pyap ge od muu xôn kɨtucma tii vac nang, ên muu ob dô teva ênma xuhu dia ge od muu o tɨyi wê muu ob viac nimnɨvi nivɨha ge lêm dɨ Seten ob yaxên muu dɨ vông muu vac môp nipaên. Kɨyang wê a nêl ga, a o nêl ên a nêb xam vɨhati ob tɨmu vô ge lêm. Ge yêp vô xam toto, om xam ti obêc nêb tɨmu vô ge od i tɨmu vô. A nêb xomxo vɨhati obêc dô pɨleva tɨyi xocbê a ge od obêc nivɨha, lêc Anutu vông xêkɨzêc hɨxôn xovôên vô xomxo toto, om ya ob iima dɨ ya iimaên ob ma.

A ob nêl kɨyang ti vô xam ngɨvihi yuu vêxwo wê xam gên o iima lêm ge hɨxôn xam vêxôv bêga bê xam obêc dô pɨleva tɨyi xocbê a ge od obêc nivɨha. Lêc xam tɨyiên ob ma wê xam ob viac nimnɨvi nivɨha ge od xam iima, ên xam ob dô pɨleva ge od nɨlô ngaên ob vông xam vô nipaên, om xam iima ên dô nivɨha.

10 A ob nêl kɨyang bo ti vô xomxo wê iimaên ge, lêc o aca va kɨyang lêm. Nge, Apumtau kɨyang, om a nêl kɨyang xêkɨzêc bêga bê vêx i o lêc sea lɨya lêm. 11 Lêc obêc sea ge od i dô pɨleva dɨ i o lêc loc kô vux ngwe lêm. Lêc obêc nêb dô pɨleva lêm ge od i lôc vô lɨya ên yuu i tɨtô kɨyang wê yêp vac yuu mahɨgun dɨ kɨtucma i tii vac. Dɨ vux êno i o lêc sea vɨnê lêm.

12 Nang dɨ a ob nêl kɨyang ti vô xam ya. Lêc kɨyang ga o Apumtau vya lêm. Nge, aca va nêl bêga ên a nêbê vux wê vông i vin ge ti obêc kô vêx wê madɨluhu ge ngwe, lêc vɨnê obêc lee yuu nêb ob dô hɨxôn lɨya ge od lɨya i o lêc sea vɨnê lêm. 13 Dɨ vêx wê vông i vin ge ti obêc kô vux wê madɨluhu ge ngwe, lêc lɨya obêc lee yuu nêb ob dô hɨxôn vɨnê ge, od vɨnê i o lêc sea lɨya lêm. 14 Ên vux wê madɨluhu ge obêc dô hɨxôn vɨnê wê vông i vin ge od tɨyi xocbê yuu xôn tu Anutu xe. Dɨ vêx wê madɨluhu ge obêc dô hɨxôn lɨya wê vông i vin ge od tɨyi xocbê yuu xôn tu Anutu xe. Ên obêc ma ge od xomxo tige nue ob dô tɨyi xocbê tɨbii madɨluhu ge, lêc o bêge lêm. Ên he nue tu Anutu xe hɨxôn. 15 Lêc vêx wê madɨluhu ge obêc nêb sea lɨya wê vông i vin Kɨlisi ge od i sea, dɨ vux wê madɨluhu ge obêc nêb sea vɨnê wê vông i vin ge od i sea. Ên kɨyang ti o yêp wê ob ku xomxo vông vinên tige xôn ge lêm. Ên Anutu tyuc il nêb il ob dô vac kɨyang malehe. 16 Ông vêx, ông tɨyi wê ông ob dɨdii lɨyam mɨ loc vô Anutu ge, me? Ông o xovô lêm. Dɨ ông vux, ông tɨyi wê ông ob dɨdii vɨnêm mɨ loc vô Anutu ge, me? Ông lungên.

Il ob dô vac môp yuu yuac wê il dô vac dɨ Anutu tyuc il ge

17 Apumtau vông môp yuu yuac toto vô xomxo toto, om môp yuu yuac wê xam dô vac vô buc wê Anutu tyuc xam ilage od xam tup vô gwêbaga hɨxôn. A mi nêl kɨyang tibêge vô xomxo vac konglegesen vɨhati. 18 Om xomxo ti obêc gôl ninɨvi pyap, lêc Anutu tyuc i nêb i tu i nu ge od xomxo tige ob lax duu ninɨvi xôn tii vac lêm. Dɨ xomxo ti obêc dô dɨ ninɨvi gôlên ma, lêc Anutu tyuc i nêb i tu i nu ge od i o lêc gôl ninɨvi lêm. 19 Ên môp wê ninɨvi gôlên hɨxôn môp wê gôlên ninɨvi ma ge, yuu xôn tɨyi xocbê susu pɨleva. Dɨ môp nôn tibed wê nêb il viac Anutu xolac nivɨha dɨ tɨmu vô ge.

20 Xam lêc dô vac môp yuu yuac i tɨyi xocbê xam dô vac ilage dɨ Anutu tyuc xam nêb xam tu i nue. 21 Om xam wê xam tu xomxo ya nue yuac pɨleva xocbê kalabuhu ge dêc Anutu tyuc xam nêb xam tu i nue ge, od xam nɨlôm i o lêc vô vɨyin ên yuac wê xam dô vac ge lêm. Lêc xomxo levac wê viac ông ge obêc nêb ông sea yuac tige ge od ông sea. 22 Ên xomxo wê tu xomxo ngwe nu yuac pɨleva ge, Apumtau obêc tyuc i nêb i tu i nu ge od Anutu ob yê xomxo tige tɨyi xocbê o dô vac xomxo ngwe kwa ngɨbi ge lêm. Dɨ xomxo wê o dô vac xomxo ngwe kwa ngɨbi lêm ge, Kɨlisi obêc tyuc i nêb i tu i nu ge od obêc dô tɨyi xocbê Kɨlisi nu yuac. 23 Anutu kɨsuu xam ya susu levac mɨ xam tu i nue, om xam o lêc sea Anutu dɨ loc vac xomxo ngwe kwa ngɨbi vɨdaa vɨdaa lêm. 24 Xam lige, môp yuu yuac wê xam dô vac ilage dɨ Anutu tyuc xam ge, xam lêc dô vac gwêbaga hɨxôn Anutu.

Kɨyang lec xomxo wê iimaên ma ge

25 Vêx yuu vux wê gên o iima lêm ge, Apumtau o nêl kɨyang ti vô a lec he lêm, lêc a ob nêl i tɨyi xovôên wê a vông ge, ên Apumtau xo vɨgwe pɨsiv ên a dɨ vông xovôên vô a, om kɨyang wê a nêl ge nivɨha tɨyi wê xam ob vông i vin ge. 26 Buc gwêbaga il dô vac vɨyin levac, om a xo bêga ên a nêbê xam wê xam ii vêx ge, xam o lêc myag môp wê xam ob sea vêx ge lêm. Dɨ xam wê xam dô pɨleva ge, xam o lêc nêb ii vêx lêm. Nge, xam toto dô i tɨyi xocbê xam dô gwêbaga. 28 Lêc ông obêc ii vêx ti ge od ông o vông nipaên ti lêm. Dɨ vêxwo ti obêc kô vux ti ge, ge o nipaên lêm. Lêc xomxo wê iima ge obêc xo yuac tɨbeac om a xo ên a nêb vɨyin tibêge i o lêc tulec xam lêm.

29 Xam lige, a nêl bêga ên a nêbê buc vô kwabo lec, om buc wê gên yêp ge, xomxo wê ii vêx ge, he i vông yuac vô Anutu i tɨyi xocbê xomxo wê iiên vêx ma ge. 30 Dɨ xomxo wê byag ge, he i dô i tɨyi xocbê he o byag lêm, dɨ xomxo wê dô hɨxôn xêyaa nivɨha ge he i dô i tɨyi xocbê he xêyaa o nivɨha lêm. Dɨ xomxo wê kɨsuu susu ge, he i dô i tɨyi xocbê he nên susu maên ge. 31 Dɨ xomxo wê vông yuac ên susu kɨbun ga ge, he i dô i tɨyi xocbê he o vông nɨlô la vô susu kɨbun ga lêm. Ên môp yuu susu wê dô lec kɨbun ga ge xôa obêc ma.

32 A nêl bêge, ên a nêb xam dô hɨxôn nɨlôm nivɨha, dɨ nɨlôm i o lêc loc vô môp yuu susu kɨbun ga lêm. Vux wê o ii vêx lêm ge tɨyi wê he ob vông nɨlô la dɨluhu vô Anutu yuac ên nêb ob vông môp wê Anutu xêyaa vin lec ge. 33 Lêc xomxo wê ii vêx ge ob vông nɨlô la vô môp yuu susu wê ninɨvi xen ge hɨxôn, ên nêb ob vông vɨnê xêyaa i vô nivɨha, 34 om nɨlô la yuu. Dɨ vêxwo hɨxôn vêx wê o kô vux lêm ge, he ob vông nɨlô la vô yuac wê Anutu vông ge, ên he nêb he ninɨvi yuu nɨlô yen i dô ngɨbua. Lêc vêx wê ii vux ge ob vông nɨlô la vô môp yuu susu wê ninɨvi xen ge hɨxôn ên nêb ob vông lɨya xêyaa i vô nivɨha. 35 A nêl kɨyang tige vô xam ên a nêb i ngɨdu xam xôn dɨ xam dô nimvɨha. Dɨ a ob le vac xam xôn lêm. Nge, a nêb xam dô nivɨha dɨ vông nɨlôm i loc dɨluhu vô Apumtau.

36 Xomxo ti obêc xo nêb i vông môp soên, ên wê nu vêx vô vêxwo pyap tɨyi wê ob kô vux ge dɨ nu vêx êno nêb ob kô vux, lêc ma gên o lee yuu lêm ge od ma i tɨmu vô môp wê i xovô ge dɨ vông nu vêx tige i kô vux, ên môp ii maên o nipaên lêm. 37 Lêc ma obêc xo vac nɨlô nêbê i nu vêx ob dô gɨlon dɨ kôên vux obêc ma, dɨ susu ti o le vac môp xôn lêm ge od i lêc tɨmu vô xovôên wê yêp vac i nɨlô ge dɨ nu vêx i dô gɨlon ge od obêc nivɨha. 38 Mêgem ma tyo obêc vông nu vêx kô vux ge od nivɨha, lêc ma obêc nêb vông nu vêx dô pɨleva dɨ iiên vux ob ma ge od ge nivɨha yang.

39 Vêx ti lɨya obêc gên dô ge od xolac nêl bêga ên nêbê i dô hɨxôn lɨya dɨ seaên lɨya i ma, lêc lɨya obêc yib dɨ vêx tige obêc nêb kô vux paha ngwe nang ge od i kô vux tɨyi xovôên wê i vông ge. Lêc i kô vux wê yuu xôn tɨmu vô Apumtau xolac ge. 40 Lêc xovôên wê a vông ge bêga nêbê vêxôv tige obêc dô pɨleva dɨ kôên vux obêc ma ge od obêc dô hɨxôn xêyaa nivɨha yang. Dɨ a ga, a xovô ên a nêbê Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge dô hɨxôn a om vông xovôên nivɨha vô a.

Copyright information for `PTP