1 Corinthians 8

Bwoc lɨyôhô wê tɨbii vông i tu daa vô anutu kɨtyooên ge

A ob nêl kɨyang lec môp wê ob yaên bwoc wê tɨbii vông i tu daa vô anutu

kɨtyooên ge. Vɨxôhɨlôg, il vɨhati tulec pɨyôp pyap, lêc pɨyôp ge pɨleva wê obêc vông il yong il, lêc môp wê ob ngɨdu il xôn ge, môp xêyaa vin lec maên.
Xomxo ti obêc yong i nêb i xovô kɨyang vɨhati pyap ge od xovôên wê i vông ge o tɨyi lêm. Lêc xomxo ti xêyaa obêc vin lec Anutu ge od Anutu xovô xomxo tige nêb tu ixe.

Om kɨyang lec môp wê ob yaên bwoc lɨyôhô wê tɨbii vông i tu daa vô anutu kɨtyooên ge, il xovô ên il nêbê anutu kɨtyooên o susu nôn lêm, ên Anutu nôn tibed wê dô. Vɨxôhɨlôg, susu wê xomxo vɨnoo nêb anutu, dɨ susu wê he vɨnoo nêb xomxo levac ge, tɨbeac dô kɨbun ga dɨ dô kɨsii ganê, lêc il ga, il xovô ên il nêbê Anutu ge tibed, wê il mag, dɨ ici va tu susu vɨhati kehe, om il ob vông i lê i vô levac. Xomxo levac nôn tibed, ge Apumtau Yesu Kɨlisi, wê i tu susu vɨhati kehe dɨ ici va vông il lax tu ixe.

Anutu kɨtyooên ge o susu nôn ti lêm, lêc xomxo vông vinên ya o vyac xovô kɨyang tige lêm. Ên ilage he mi tɨmu vô anutu kɨtyooên, dɨ he mi ya bwoc wê tɨbii vông vô anutu kɨtyooên ge, lêc gwêbaga he xo ên he nêbê he obêc ya bwoc tige ge od ob vông he nɨlô vô ningeac dɨ Anutu ob yê he nêb he xomxo nipaên. Lêc Anutu ob yê môp wê il xa yaên ge dɨ nêl bê il xomxo nivɨha me nipaên lêm. Om il xaên obêc ma ge od Anutu ob yê il nipaên lêm, dɨ il obêc xa yaên ge od il ob kô lê levac vô Anutu lec môp tige lêm.

Lêc xam viac xam dɨ xona nêm, ên xam tɨyi wê xam ob wa yaên tige lê, lêc xomxo wê gên o vông i vin xêkɨzêc lêm ge obêc yê wê xam wa ge od obêc vông he nɨlô vô nipaên. 10 Xam wê xam xovô ge, xam ti obêc la vac xumac wê anutu kɨtyooên vông ge dɨ la dô mɨ wa, dɨ xomxo wê o vông i vin xêkɨzêc lêm ge obêc yê wê ông la wa yaên wê tɨbii vông i tu daa vô anutu kɨtyooên ge od xomxo tige nɨlô obêc kɨdu i nêb i ya yaên tige hɨxôn. 11 Om tige tɨyi xocbê pɨyôp wê xam vông ge vông lim tige wê o vông i vin xêkɨzêc lêm ge vô nipaên. Lim tige Kɨlisi yib ên i êno, lêc xam vông i vô nipaên. 12 Xovôên wê he vông ge myabo, om xam obêc vông bêge ge od tɨyi xocbê xam vông he sea vông vinên wê he vông ge. Môp tibêge tɨyi xocbê xam vông nipaên vô Yesu Kɨlisi. 13 Mêgem yaên wê a ob xa ge obêc vông a lige ti vô nipaên ge od a ob xa yaên tige i tii vac lêm, ên a nêb a ob vông a lig tige i vô nipaên lêm.

Copyright information for `PTP