1 John 2

Yesu ge il nêd ngɨdu xônên

Xam nuge vông vinên, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên a nêbê xam ti vôngên nipaên i ma. Lêc ti obêc vông nipaên ti ge od il nêd ngɨdu xônên dô wê obêc tu il madnôn dɨ le vô Mag Anutu manôn ên il nêd nipaên ge. Ge xomxo nivɨha lee Yesu Kɨlisi mê. Ên ici va yib lec il nêd nipaên ên nêb ob kɨtya il nêd nipaên vêl. Lêc o vông ên icil va lêm. Nge, vông ên il xomxo kɨbun ga vɨhati yang.

Il obêc tɨmu vô Anutu kɨyang ge od obêc vông xovôên vô il bêga bê il xovô Anutu pyap. Lêc xomxo ti obêc nêbê i xovô Anutu pyap, lêc o vông Anutu kɨyang vô nôn lec lêm ge, od ge xomxo kɨtyooên kehe, dɨ Anutu kɨyang nôn o yêp vac i nɨlô lêm. Ên xomxo wê tɨmu vô Anutu kɨyang ge, ge wê xêyaa vin lec Anutu vɨxôhɨlôg. Om xomxo ti obêc nêbê i dô vac Anutu nɨlô ge od i tup vô môp i tɨyi xocbê Yesu vông ge lê, ên môp bêge wê obêc vông xovôên vô il ên nêb il dô vac Anutu nɨlô.

Xomxo wê xêyaa vin lec lie gee dô vac xêseac

Xam lige, kɨyang wê a kɨvuu vô xam lec môp xêyaa vin lecên ge, ge o kɨyang paha ti lêm. Nge, ge kɨyang tɨkwê wê val vô xam vô buc wê xam ngô Yesu xolac taxlee ge, om xam ngô pyap. Mêlêc kɨyang ga, tɨyi xocbê kɨyang paha, ên xêseac nôn val dô gwêbaga om ob tii mapɨtoc la vêl. Mêd kɨyang paha tiga, Yesu vông i vô nôn lec dɨ i vô nôn vac xam nɨlôm gwêbaga hɨxôn, om il xovô ên il nêbê ge kɨyang nôn vɨxôhɨlôg.

Xomxo ti obêc nêbê i dô vac xêseac, lêc nɨlô nipaên yêp vô lie vông vinên, ge od i gên dô vac mapɨtoc nɨlô. 10 Dɨ xomxo ngwe wê xêyaa vin lec lie ge, dô vac xêseac nɨlô, dɨ nipaên ti o le vac i nɨlô wê ob vông i vô nipaên ge lêm. 11 Lêcom xomxo ngwe wê nɨlô vô nipaên vô lie ge, dô vac mapɨtoc nɨlô dɨ la vac mapɨtoc dɨ vô lung lungên môp, ên mapɨtoc vun manôn xôn.

12 Xam nuge, a kɨvuu kɨyang ga vô xam, ên wê Kɨlisi yib om Anutu kɨtya xam nêm nipaên vêl ge. 13 Xam mage, a kɨvuu kɨyang ga vô xam, ên xam xovô xomxo ti wê dô taxlee ilage dɨ dô gwêbaga hɨxôn ge. Dɨ xam ngɨvihi, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên wê xam pwoo Seten hɨxôn i nipaên vêl ge.

14 Xam nuge, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên wê xam xovô Mag Anutu ge. Dɨ xam mage, a kɨvuu kɨyang ga vô xam, ên xam xovô xomxo ti wê dô taxlee ilage dɨ dô gwêbaga hɨxôn ge. Dɨ xam ngɨvihi, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên wê xam vô xêkɨzêc lec dɨ Anutu kɨyang yêp vac xam nɨlôm, om xam pwoo Seten hɨxôn i nipaên vêl ge.

Il xêdyaa i o lêc vin lec môp yuu susu kɨbun ga lêm

15 Xam xêmyaa i o lêc vin lec susu yuu môp nipaên kɨbun ga lêm. Ên xomxo ti xêyaa obêc vin lec môp kɨbun ga ge od xêyaa o vin lec Mag Anutu lêm. 16 Ên môp nipaên kɨbun ga vɨhati, xocbê nɨlô ngaên, dɨ môp madoên, dɨ xomxo yong he lec susu kɨbun ga, môp tigee ti o lam vô Mag Anutu lêm. Nge, ge môp wê xomxo kɨbun ga xovô ge. 17 Om kɨbun yuu susu kɨbun ga wê xomxo doma vô gee vɨhati xôa obêc ma, lêc xomxo wê ngô Anutu xolac mɨ tɨmu vô ge wê obêc la dô luta lêc luta.

Xomxo wê vông vevac vô Kɨlisi gee

18 Xam nuge, gwêbaga buc myahɨpu vô kwabo lec. Ên xam ngô kɨyang pyap ilage wê nêb xomxo levac ti obêc val vông vevac vô Kɨlisi vô buc myahɨpu ge, mêd gwêbaga xomxo nipaên tibêgee tɨbeac dɨvông vevac vô Kɨlisi ya kɨyang kɨtyooên, om il xovô ên il nêbê ga buc myahɨpu vô kwabo lec. 19 Xomxo nipaên tigee dô vac il mahɨgun lê, lêc sea il, ên he o il lige vông vinên lêm. Ên he obêc il lige ge od he obêc dô hɨxôn il. Lêc he sea il, om ge nêl he kɨtong seac nêbê he o il lige ya lêm.

20 Lêc xam mô, Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac xam vɨhati nɨlôm pyap, om xam xovô kɨyang nôn pyap. 21 Om ga o tɨyi xocbê xam lungên om a kɨvuu kɨyang ga vô xam ge lêm. Nge, a kɨvuu kɨyang ga vô xam ên wê xam xovô kɨyang nôn pyap ge, dɨ xam xovô ên xam nêbê kɨyang kɨtyooên ti o yêp vac kɨyang nôn lêm.

22 Om xam xovô lê. Letya wê kɨyang kɨtyooên kehe? Ge xomxo wê nêl ên nêbê Yesu ge o Kɨlisi** wê Anutu vông i lam ge lêm. Xomxo tibêgee wê vông vevac vô Kɨlisi, ên wê he vô nɨmi vô Mag Anutu yuu nu tuc Yesu ge. 23 Ên xomxo wê vô nɨmi vô Yesu ge, ge tɨyi xocbê vô nɨmi vô ma Anutu êno. Dɨ xomxo ngwe wê vông i vin Yesu ge, od ge vông i vin ma Anutu êno.

24 Kɨyang wê xam ngô ilatɨkwê taxlee ge, xam hôm pɨlihi. Ên xam obêc hôm pɨlihi ge od xam obêc le hɨxôn Mag Anutu yuu nu Kɨlisi mɨ dô. 25 Ên Kɨlisi hɨlu kɨyang vô il pyap ên nêbê il obêc dô madvɨha luta lêc luta.

26 Kɨyang ga, a kɨvuu vô xam lec xomxo wê nêb ob kɨtyoo xam ya kɨyang kɨtyooên ge. 27 Lêc xam ge, Kɨlisi vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac xam nɨlôm pyap mɨ dô gwêbaga. Om xam gên o lungên lêm, om xomxo paha ti o tɨyi wê ob val vông xovôên vô xam ge lêm. Ên Myakɨlôhô Ngɨbua vaci mi vông xovôên vô xam lec kɨyang yuu môp vɨhati, dɨ xovôên wê vông vô xam ge, o kɨtyooên lêm. Nge, ge kɨyang nôn mêge. Om xam hôm Kɨlisi kɨyang xôn pɨlihi mɨ dô i tɨyi xocbê Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vô xam ge.

28 Om xam nuge, gwêbaga xam hôm Kɨlisi kɨyang xôn pɨlihi mɨ dô, êdêc buc wê Kɨlisi obêc lop mɨ lôm le seac ge od il le nidvɨha vô i manôn dɨ xonaên yuu nid yocên i ma. 29 Xam xovô pyap ên xam nêbê Anutu ge xomxo nivɨha lee, om xam ob xovô bêga bê xomxo wê vông môp nivɨha lee ge, ge wê tu Anutu nue.

Copyright information for `PTP