1 John 3

Il tu Anutu nue pyap

Xame, Mag Anutu xêyaa vin lec il luu vêl, om nêl nêbê i nue il, om vɨxôhɨlôg il tu i nue nôn. Lêc xomxo nipaên kɨbun ga lungên il, dɨ kehe bêga bê he lungên Anutu, om lungên Anutu nue il. Xam lige, gwêbaga il tu Anutu nue pyap, dɨ buc tɨmuên, il lungên, il obêc dô bêna? Tige gên o yêp seac vô il lêm, lêcom il xovô pyap bê buc wê Kɨlisi obêc lop mɨ lôm ge od il obêc vyac xê i, dɨ tu xocbê ici va. Om xomxo vɨhati wê vông i vin kɨyang ga mɨ dô bin buc wê Kɨlisi ob vông i vô nôn lec ge, od he ob viac he nɨlô i vô nivɨha i tɨyi xocbê Kɨlisi nɨlô nivɨha ge.

Xomxo vɨhati wê vông nipaên ge, ge he pwoo Anutu kɨyang vac, ên môp nipaên ge wê ob pwoo Anutu kɨyang vac ge. Dɨ xam xovô pyap bê Kɨlisi lam ên nêb ob lam kɨtya il nêd nipaên vêl, dɨ Kɨlisi ge, nipaên ti o yêp vac i nɨlô lêm. Om xomxo vɨhati wê dô vac Kɨlisi nɨlô ge obêc vông môp nipaên lêm. Dɨ xomxo wê vông nipaên ge, he lungên Kɨlisi dɨ o xovô i lêm.

Xam nuge, xam o lêc vông i vin kɨyang kɨtyooên wê xomxo ob nêl vô xam ge lêm. Nge, xam xovô bê xomxo wê vông môp nivɨha ge, ge xomxo nivɨha tɨyi xocbê Kɨlisi ge. Lêc xomxo wê mi vông môp nipaên ge, he tu Seten** xe, ên Seten vaci vông nipaên vô buc taxlee ilage, dɨ i lam tyip gwêbaga hɨxôn, om Anutu vông nu Yesu lam kɨbun ên nêbê i lam kɨtya Seten yuac vêl. Xomxo wê Anutu nue ge obêc vông môp nipaên lêm, ên mavɨha wê Anutu vông ge lam le vac he nɨlô pyap. Om he tɨyiên ma wê he ob vông nipaên ge, ên he tu Anutu nue pyap. 10 Om môp wê obêc nêl kɨtong vô il bê Anutu nu nae dɨ Seten nu nae, môp bêga bê xomxo wê o vông môp nivɨha lêm, me xomxo wê xêyaa o vin lec lie lêm ge, ge o Anutu nue lêm.

Môp xêyaa vin lecên lie

11 Kɨyang wê xam ngô ilatɨkwê taxlee ge, kɨyang bêga bê il xêdyaa i vin lecma, 12 dɨ il o lêc tɨyi xocbê Adam nu tuc Ken ge lêm, ên Ken ge Seten nu om hi li môn yib. Lêc

hi i yib lec kehe tina? Kehe bêga bê Ken mi vông môp nipaên dɨ li môn mi vông môp nivɨha.
13 Om xam lige, tɨbii nipaên kɨbun ga obêc vông vevac vô xam dɨ yê xam nipaên ge od xam yetacên i lêc ma, ên ge o môp paha ti lêm.

14 Il xêdyaa mi vin lec lige vông vinên, om il xovô pyap ên il nêbê il sea môp mayibên dɨ il dô vac môp mavɨha. Lêc xomxo wê xêyaa o vin lec lie lêm ge, gên dô vac môp mayibên. 15 Ên xomxo wê nɨlô vô nipaên vô lie ge tɨyi xocbê xomxo wê hi xomxo ngwe yib ge. Dɨ xam xovô pyap bê xomxo wê hi xomxo ngwe yib ge, mavɨha dôên kehe o yêp vac he nɨlô lêm. 16 Il xovô môp xêyaa vin lec maên pyap lec Kɨlisi môp wê xêyaa vin lec il om sea mavɨha wê i vông ge dɨ yib ên nêb ob kɨsuu il lec ên nipaên. Mêgem il êno, il xêdyaa i vin lec lige tɨyi wê il ob sea mavɨha wê il vông ge ên i ngɨdu he xôn. 17 Om xomxo susu tɨbeac ti obêc dô dɨ yê li ngwe wê susu maên ge, lêc o xo vɨgwe pɨsiv ên i lêm, ge od xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge o yêp vac i nɨlô lêm. 18 Om xam nuge, il xêdyaa i o lêc vin lec lige ya kɨyang yuu myad pɨleva lêm. Nge, il xêdyaa i vin lec lige nôn dɨ il vông i vô nôn lec.

Xomxo vông vinên le nivɨha vô Anutu manôn

19 Mêgem il xêdyaa obêc vin lec lige tibêge ge od obêc vông xovôên vô il bê il dô vac kɨyang nôn. Om il nɨlôd obêc so vya vô il lec il nêd nipaên ge od il obêc vông nɨlôd i vô vɨyin maên vô Anutu manôn, ên il xovô ên il nêbê Anutu ge levac luu il nɨlôd wê so vya vô il ge vêl dɨ xovô i la tɨyi lec myahɨpu. 21 Xam lige, il nɨlôd obêc so vya vô il lêm ge od il ob le nivɨha vô Anutu manôn dɨ xonaên ob ma, 22 dɨ susu vɨhati wê il ob kɨtaa vô i ge, od obêc vông vô il, ên wê il tup vô i xolac dɨ vông môp wê i yê manôn nivɨha lec ge. 23 Dɨ i xolac bêga ên nêbê il vông i vin nu tuc Yesu Kɨlisi lê, dɨ il xêdyaa i vin lecma, i tɨyi xocbê xolac nêl vô il ge. 24 Xomxo wê tup vô Anutu xolac ge, ge wê dô vac Anutu nɨlô dɨ Anutu dô vac he nɨlô. Dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông vô il ge vông xovôên vô il ên nêbê Anutu dô vac il nɨlôd.

Copyright information for `PTP