1 Peter 4

Il sea môp nipaên wê tɨbii madɨluhu vông ge

Kɨlisi kɨlê vɨyin lec ninɨvi om xam xovô wê i kɨlê vɨyin ge dɨ tɨmu vô i vɨxa, ên xomxo ti obêc kô myavɨnê lec ninɨvi ge od sea môp nipaên pyap dɨ ob tɨmu vô i tii vac lêm. Mêgem buc vɨhati wê obêc dô kɨbun ga ge, od ob la vac môp wê nɨlô kɨdu i ên nêb i vông ge lêm. Nge, ob vông môp nivɨha vɨhati wê Anutu xovô ên nêb i vông ge. Ilage xam la vô môp nipaên toto wê tɨbii madɨluhu xêyaa vin lec ge dɨ xam vông môp nipaên luu vêl, om gwêbaga i tip loc. Môp nipaên wê xam vông ilage bêga nêbê môp yôdac vêx yuu vux, dɨ môp nipaên wê xam nɨlôm kɨdu xam nêb xam vông ge, dɨ xam num mɨ vô mavmav, dɨ xam wa yaên levac dɨ xam o vông mahɨgun vac lêm, dɨ xam num mia xêkɨzêc dɨ mia viac xam dɨ xam vông môp nipaên ya, dɨ xam vô nɨmim vô Anutu kɨyang dɨ yev vɨxam kɨtu vô anutu kɨtyooên dɨ kɨtaa vô he. Ilage xam mi vông môp nipaên tibêgee, lêc gwêbaga xam sea môp nipaên la dô xel. Om tɨbii madɨluhu yetac ên wê xam o vông môp nipaên hɨxôn he lêm ge, om he nɨlô vô nipaên vô xam dɨ he nêl kɨyang nipaên lec xam. Lêc obêc buc tɨmuên ge od he obêc la le vô Anutu manôn dɨ nêl môp nipaên wê he mi vông ge kehe kɨtong vô i dɨ Anutu ob yaxên he. Anutu viac i pyap ên nêb obêc yaxên xomxo vɨhati yang nên kɨyang, he wê dô mavɨha hɨxôn he wê yib ge. Vô buc wê he dô mavɨha ge Anutu yaxên he dɨ he yib tɨyi xocbê xomxo vɨhati ob yib ge. He yib pyap dêc Anutu kɨyang nivɨha la vô he ên nêb he i ngô dɨ he kɨnu i lêc dô mavɨha i tɨyi xocbê Anutu dô mavɨha ge.

Xovôên toto wê Anutu vông vô il ge

Buc wê susu vɨhati yang obêc tɨyôô ge vô kwabo lec. Om xam viac xam dɨ xovô nivɨha dɨ kɨtaa vô Anutu i tɨyi buc vɨhati. Môp xêyaa vin lecên tibed wê luu môp vɨhati yang ge vêl. Om xam xêmyaa i vin lec lime vɨhati, ên môp xêyaa vin lecên tɨyi wê ob pɨlepac nipaên wê xomxo vông vô il ge vêl. Xam lime vông vinên ya obêc mɨloc vô xam ge od xam vev ngwax vô he dɨ viac he nivɨha dɨ le i lêc vông hɨxôn nɨlôm yuu lêm. 10 Anutu vông xovôên toto vô xam ên nêb xam toto vông yuac ya. Om xam vông yuac i nivɨha ên i ngɨdu xam lime xôn. Xam obêc vông bêge ge od xam ob vông xovôên toto wê Anutu vông vô xam ge vô nôn lec. 11 Om Anutu obêc vông xovôên vô xomxo ti ên nêb i nêl kɨyang ge od xomxo tige i nêl Anutu kɨyang. Dɨ Anutu obêc vông xovôên vô xomxo ti ên nêb i ngɨdu xomxo xôn ge od xomxo tige i ngɨdu xomxo xôn ya xêkɨzêc wê Anutu vông vô i ge. Xam obêc vông Anutu yuac toto bêge ge od xomxo ob yê yuac wê xam vông ge nivɨha dɨ pɨmil Anutu lec Yesu Kɨlisi lê. Xêkɨzêc hɨxôn xêseac i yêp vô i luta lêc luta. Nôn.

Il ob kɨlê vɨyin lec Kɨlisi lê

12 Xam lige wê a xêgyaa vin lec xam ge, gwêbaga vɨyin yuu myavɨnê levac, tɨyi xocbê ngwax myavɨnê nux xam ge, tulec xam ên nêb ob tɨxuu xam. Om le i lêc yetac ên vɨyin tige lêm, dɨ le i lêc xo dɨ nêl bêga bê vɨyin tige paha ti lêm. 13 Nge, xam kɨlê vɨyin tɨyi xocbê Kɨlisi kɨlê ge, om xam xêmyaa i nivɨha. Ên buc tɨmuên wê Kɨlisi hɨxôn xêseac wê i vông ge obêc lam le seac ge od xam xêmyaa ob vô nivɨha yang. 14 Om xomxo obêc nêl nipaên lec xam ên wê xam vông i vin Kɨlisi ge od xam xêmyaa i nivɨha, ên Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua hɨxôn xêseac wê i vông ge dô hɨxôn xam pyap. 15 Lêc xam obêc kô myavɨnê ge od le i lêc kô lec wê xam hi xomxo ti yib ge lêm, me xam vun xomxo susu ge lêm, me xam vông môp nipaên vɨyang vɨyang ge lêm, me xam tung mamnôn loc vô xomxo susu ya hɨxôn lêm. Nge, xam obêc kô myavɨnê ge od xam kô lec wê xam vông i vin Yesu ge. 16 Om xomxo ti obêc vông vɨyin vô xam ên wê xam vông i vin Kɨlisi ge od xam nim i o yoc lêm. Nge, xam pɨmil Anutu lec Kɨlisi lê. 17 Ên buc wê Anutu ob yaxên xomxo vɨhati nên kɨyang ge vô kwabo lec. Dɨ obêc yaxên il wê il tu i nue ge taxlee. Om Anutu obêc yaxên il wê il vông i vin i kɨyang ge taxlee ge od ob vô bêna vô he wê pwoo i kɨyang vac ge? 18 Xolac nêl bêga ên nêbê,

  • “Xomxo vông vinên ob tulec vɨyin levac, dɨ obêc tɨmuên ge he ob la dô mavɨha. Dɨ he wê pwoo Anutu kɨyang vac dɨ vông môp nipaên ge, he obêc la na?”
19 Xolac nêl bêge, mêgem Anutu obêc tyuc lec ên nêb vɨyin ti i tulec xam ge od xam vông môp nivɨha dɨ vông nɨlôm yuu nimnɨvi i loc vô Anutu. Ên Anutu tung il lec kɨbun ga dɨ viac il nivɨha, dɨ obêc sea kɨyang wê hɨlu vô il ge lêm.

Copyright information for `PTP