1 Thessalonians 3

Pol vông Timoti la ngɨdu he xôn

Ilage xe tɨyiên ma wê xe ob loc vô xam ge, ên môp ma, om vông vɨyin vô xe, ên xe xo xam lê, lêc mad xii Sailas nêb xii ob dô Atens, dɨ xii ob vông Timoti i lôc vô xam. Timoti ge, il lig dɨ Anutu nu yuac ti wê nêl Kɨlisi xolac ge. Om xii vông Timoti lôc ên xii nêb i lôc ngɨdu xam xôn ên vông vinên wê xam vông ge i yêp xêkɨzêc ta dɨ vɨyin wê xomxo vông vô xam ge i o lêc pɨlepac xam ti lêm. Xacxam xovô pyap bê Anutu nêb il obêc kô vɨyin. Ên ilage wê xe loc dô hɨxôn xam ge od xe nêl kɨtong vô xam ên xe nêbê il obêc kô vɨyin lec vông vinên wê il vông ge. Mêgem xam xovô pyap ên xam nêbê xe kɨyang tige vô nôn lec dɨ il xôn kɨlê vɨyin. Mêgem a nɨlôg vɨyin ên xam om a vông Timoti lôc mɨ loc vô xam ên a nêb i lôc yê xam ên a ob xovô bê vông vinên wê xam vông ge dɨyêp xêkɨzêc, me? Ên a dɨxo ên a nêb mêd Seten** kɨtyoo xam dɨ kɨtya yuac wê xe vông vô xam ge vêl.

Pol xêyaa vô nivɨha ên wê he dɨvông i vin xêkɨzêc ge

Mêgem Timoti mɨlôc vô xam dɨ kô kɨyang yuu yuac wê lôc yê ge mɨ lôm lam nêl vô xe, dɨ nêl xam kɨyang yuu yuac nivɨha kɨtong vô xe. Om nêl ên nêbê vông vinên wê xam vông ge dɨyêp xêkɨzêc dɨ xam xêmyaa vin lec xomxo vɨhati. Nang dêc nêl ên nêbê xam mi xo xe dɨ xam nɨlôm vô nivɨha ên xe dɨ xam nêb xam ob wê xe mamnôn tɨyi xocbê xe nêb xe ob xê xam mamnôn ge. Xam lige, xe ngô wê xam vông i vin xêkɨzêc ta ge, mêgem vông vinên wê xam vông ge ngɨdu xe xôn vac vɨyin wê tulec xe ge, ên xam obêc vông nɨlôm i la dɨluhu vô Apumtau dɨ le xêkɨzêc ta ge od ge wê ob vông xe dô nivɨha. Om gwêbaga xe tɨyi wê xe ob pɨmil Anutu ên xam ge. Mêgem xe le vô il Anutu manôn dɨ pɨmil i ngɨnong ngɨnong ên wê xam vông xe xêmyaa vô nivɨha yang ge. 10 Dɨ xe kɨtaa vô Anutu tɨyi bucên yuu vɨdiiên vɨhati ên xe nêb i vông môp vô xe ên xe lôc xê xam mamnôn i tii vac nang, dɨ vông vinên wê xam vông ge tɨyiên obêc ma ge od xe ob ngɨdu xam xôn ên xam vông i vin xêkɨzêc ta.

Pol kɨtaa vô Anutu ên nêb i vông môp wê ob la yê he ge

11 Mêgem xe kɨtaa vô il Mag Anutu yuu il Apumtau Yesu bêga bê yuu i vông môp wê xe ob lôc xê xam ge vô xe. 12 Dɨ xe kɨtaa vô Apumtau ên xe nêb i vông môp xêyaa vin lecên i hɨvun xam xôn dɨ i vô levac vac xam mahɨgun êdêc xam xêmyaa i vin lecma dɨ xêmyaa i vin lec xomxo vɨhati i tɨyi xocbê xe xêmyaa vin lec xam ge. 13 Xe kɨtaa bêge ên xe nêb Anutu i vông xam le xêkɨzêc ta, dɨ obêc buc tɨmuên wê Apumtau Yesu obêc lop mɨ lôm hɨxôn xomxo vông vinên vɨhati ge od xam obêc le vô il Mag Anutu manôn, dɨ kɨyang soên ti ob yêp vô xam lêm, om Anutu obêc yê xam nivɨha tɨyi xocbê xomxo ngɨbua ge.

Copyright information for `PTP