1 Thessalonians 4

Môp wê Anutu yê nivɨha ge

Xam lige, a ob nêl kɨyang ngwe hɨxôn. Ilage xe tɨxuu xam ya môp nivɨha vɨhati ên xe nêb xam tɨmu vô ên Anutu i yê xam nivɨha. Om xam mi tɨmu vô môp tibêgee. Lêc gwêbaga xe tu Apumtau Yesu manôn dɨ nêl xêkɨzêc vô xam i tii vac nang bêga bê xam vông môp tibêgee vɨhati i vô levac, ên xam xovô môp yuu kɨyang wê Apumtau Yesu vông vô xe dɨ xe nêl vô xam ge. Môp wê Anutu nêb xam ob tɨmu vô ge bêga bê xam tu xomxo ngɨbua wê nipaên ti o yêp vô xam lêm ge. Dɨ xam xona nêm ên môp yôdac vêx yuu vux. Xam vux ge, xam obêc nêb ii vêx ge od xam tɨmu vô môp iimaên wê Anutu hɨxôn lime vông vinên ob yê nêb nivɨha ge, dɨ le i lêc yetac ên vêx wê dɨloc ge lêm ên ge môp nipaên wê tɨbii madɨluhu wê lungên Anutu ge mi vông ge. Le i lêc kɨtyoo lime dɨ vông he i vô nipaên lec môp tibêge lêm, ên xe nêl vô xam ilage ên xe nêbê Apumtau obêc vông myavɨwen nipaên lec môp bêge, ên Anutu o hɨlung môp ningeac tibêge vô il lêm. Nge, tyuc il ên nêb il tup vô môp nivɨha wê xêseac ge. Mêgem xomxo ti obêc vô nɨmi vô Anutu kɨyang tiga ge od o vô nɨmi vô xomxo kɨbun ga lêm. Nge, vô nɨmi vô Anutu wê vông Myakɨlôhô Ngɨbua wê i vông ge lam dô hɨxôn il ge.

Lêc môp wê xam xêmyaa ob vin lec lime ge, a ob kɨvuu kɨyang ti vô xam lec môp tige lêm, ên Anutu vaci hɨlung vô xam pyap, om xam xêmyaa mi vin lecma, 10 dɨ xam xêmyaa vin lec xomxo vông vinên wê dô vac vɨgwe Masedonia gee vɨhati hɨxôn. Lêcom xe nêl xêkɨzêc vô xam bêga bê xam vông môp xêyaa vin lecên i vô levac, 11 dɨ xam dô vac kɨyang malehe, dɨ tɨmu vô xam toto yuac bôbac, dɨ vông yuac ya xacxam va vɨgêm i tɨyi xocbê xe nêl vô xam ilage, 12 êdêc tɨbii madɨluhu he i yê xam nivɨha, dɨ xam ob vông vɨyin vô lime lec yaên yuu susu lêm.

Apumtau obêc lop mɨ lôm

13 Xam lige, xe nêb xe ob nêl kɨtong vô xam lec lime vông vinên wê yib ge, ên xam xovô dɨ xam nɨlôm i o lêc vô vɨyin ên he i tɨyi xocbê tɨbii madɨluhu ge lêm, ên tɨbii madɨluhu ge wê he nɨlô vô vɨyin ên lie wê yib ge, ên he lungên môp wê xomxo yibên ob kɨdi lec mavɨha vac yibên ge. 14 Dom il ge, il vông i vin pyap ên il nêbê Yesu yib lêc kɨdi lec mavɨha vac yibên. Om il xovô ên il nêbê xomxo vông vinên wê yib ge, Anutu ob tɨpi vô he kɨdi lec ya xêkɨzêc wê Yesu vông ge dɨ dɨdii he mɨ lam hɨxôn Yesu.

15 Mêgem gwêbaga xe nêl Apumtau kɨyang vô xam bêga bê buc tɨmuên wê Apumtau obêc lop mɨ lôm ge od il wê il gên dô madvɨha ge il ob luu xomxo wê yib ge mɨ la mug lêm. Nge, heche mô obêc mug. 16 Vô buc tige Anutu ob tyuc vya levac dɨ angela levac ti ob keac dɨ Anutu vuac ob tyuc, dɨ Apumtau Yesu obêc sea vɨgwe kɨsii ganê dɨ lop mɨ lôm, mêdêc xomxo wê vông i vin Kɨlisi lêc yib ge ob kɨdi lec mavɨha tax. 17 Nang dêc il wê il vông i vin lêc gên dô madvɨha ge Kɨlisi obêc kô il tɨmuên dɨ il ob mɨla kɨtuc lec xomxo wê yib ge vac vɨyobtoc, dɨ il xôn ob mɨla le vô Apumtau gê lag puunê dɨ la dô madvɨha hɨxôn i luta lêc luta. 18 Mêgem xam nêl kɨyang tiga vôma ên i ngɨdu xam xôn dɨ vông xam nɨlôm i vô vɨyin maên.

Copyright information for `PTP