1 Timothy 5

Môp tɨtôên

Timoti, ông ngɨvihi ti, om le i lêc tɨtô kɨpwoc ya kɨyang hɨgacên lêm. Nge, ông tɨtô kɨpwoc ya kɨyang wê ông ob lum nêl ge i tɨyi xocbê ông nêl vô mam ge. Dɨ ông tɨtô he ngɨvihi i tɨyi xocbê ông tɨtô lime vux ge, dɨ tɨtô he vêxta i tɨyi xocbê ông tɨtô tame ge, dɨ tɨtô he vêxwo hɨxôn nɨlôm paha i tɨyi xocbê ông tɨtô lime vêx ge.

Kɨyang lec vêxôv

Xam viac vêxôv wê bue nue ma ge ên ti o dô wê ob viac he ge lêm. Lêc vêxôv bue nue obêc dô ge od he i viac bu vêx tyo dɨ viac tae mae hɨxôn, i tɨyi wê he ob hi myavɨwen wê tae mae vông vô he ge. Ên he obêc viac tae mae bue nivɨha ge od Anutu ob yê he nivɨha. Vêxôv wê bue nue ma dɨ i dô gɨlon ge, vêxôv tige ob vông nɨlô la vô Anutu dɨ kɨtaa vô i vɨdiiên yuu bucên vɨhati ên nêb Anutu i ngɨdu i xôn. Lêc vêxôv ti obêc vông nɨlô la vô môp kɨbun ga dɨ tɨmu vô môp wê ici va xovô ge od ge tɨyi xocbê vêxôv tige yib waa. Om ông nêl kɨyang tige vô he ên he i dô nivɨha dɨ nipaên ti i o lêc yêp vô he lêm. Ên xomxo ti obêc viac tae mae lie nivɨha lêm ge od tɨyi xocbê xomxo tige sea vông vinên wê i vông ge, mêd tu xomxo nipaên wê luu tɨbii madɨluhu vêl ge.

Om vêxôv wê bue nue ma ge, ông kɨvuu he lê i yêp vac kɨpihac, ên konglegesen i kɨtong dɨ viac he wê lê yêp vac kɨpihac ge. Le i lêc kɨvuu vêxôv vɨhati lê lêm. Nge, he wê ông ob kɨvuu he lê i yêp vac kɨpihac ên konglegesen i viac he ge, he gee wê tu vêxta tɨyi xocbê klismas mɨla 60 dɨ he kô lɨya tibed lêc lɨya yib, 10 dɨ he lê vô levac ên môp nivɨha wê he mi vông ge, dɨ he viac nue nivɨha om nue lig mɨ vô levac dɨ tɨmu vô môp nivɨha, dɨ he mi kô tɨbii mɨ la vac ben dɨ la viac he nivɨha, dɨ he viac xomxo vông vinên nivɨha yang, dɨ ngɨdu xomxo wê tulec vɨyin ge xôn, dɨ mi vông môp nivɨha vɨyang vɨyang ge. Om vêxôv tibêgee wê ông ob kɨvuu he lê i yêp vac kɨpihac ên konglegesen i viac he ya susu.

11 Dɨ vêxôv lê obêc yêp vac kɨpihac ge od he i hɨlu kɨyang taxlee bêga bê he ob kô vux ti i tii vac lêm. Nge, he ob dô vêxôv dɨ vông yuac vac konglegesen. Om vêxôv wê gên dô vêxwo ge, le i lêc kɨvuu he lê vac kɨpihac lêm, ên he ob xo ên nêbê he ob kô vux i tii vac. Om he lê obêc yêp vac kɨpihac dɨ he kô vux tii vac ge od tɨyi xocbê he pwoo kɨyang wê he hɨlu ge vac dɨ vô nɨmi vô Kɨlisi. Om Anutu ob yê he nipaên. 13 Dɨ he vêxôv wê gên dô vêxwo ge, he lê obêc yêp vac kɨpihac mɨ konglegesen viac he ya susu ge od he ob vô ni maên ên yuac, dɨ he ob la vɨlee vɨlee vô lie dɨ vôngên yuac ob ma. Dɨ he ob vông môp nipaên wê luu vêl ge hɨxôn bêga bê he ob la ngô xomxo nên kɨyang pyap dɨ la tɨyoo i la, dɨ he ob nêl kɨyang nipaên tɨyi wê xomxo vông vinên nêlên ob ma ge. 14 Mêgem a ob nêl vô xam bêga bê he vêxôv wê gên dô vêxwo ge, konglegesen i o lêc viac he lêm. Nge, vêxôv tibêgee he i kô vux i tii vac dɨ kô nue dɨ viac he xumac, ên he obêc vông bêge ge od tɨbii wê yê il nipaên ge ob tulec môp tɨyi wê he ob nêl kɨyang nipaên lec il ge lêm. 15 Il xovô ên il nêbê vêxôv ya sea môp nivɨha dɨ la tɨmu vô Seten** vông môp. 16 Om vêx wê vông i vin ge, li vêxôv ti obêc dô ge od i viac i nivɨha dɨ vôngên vɨyin vô konglegesen i ma, ên konglegesen ob viac vêxôv wê nue bue ma dɨ i dô gɨlon ge.

Kɨyang lec xomxo levac

17 Xomxo levac wê viac xam dɨ vông he yuac nivɨha ge, xam wê he nivɨha dɨ pɨmil he dɨ ngɨdu he xôn ya susu nivɨha. Dɨ he wê nêl Anutu kɨyang vô xam dɨ tɨxuu xam ya xolac ge, xam viac he nivɨha i luu vêl, 18 i tɨyi kɨyang wê yêp vac Moses xolac bêga ên nêbê, “Bwoc levac ti obêc vông yuac vô ông dɨ kê wit ninɨvi vêl ge od le i lêc ku i mya xôn lêm.” Kɨyang nêl bêge dɨ

kɨyang ngwe yêp vac Moses xolac bêga ên nêbê, “Xomxo ti obêc vông yuac ge od ob kô mone lec yuac wê i vông ge.”
19 Xomxo tibed obêc nêl kɨyang lec gyovɨxa ti ên nêb i vông môp soên ge od ông o lêc ngô kɨyang wê ici va nêl ge lêm. Lêc xomxo yuu me yon obêc nêl kɨyang tɨyima lec gyovɨxa ên nêbê i vông môp soên ge od ông ngô dɨ yaxên kɨyang wê he vông ge. 20 Xomxo levac ti obêc vông môp nipaên ge od xam nêl i nên nipaên lec i manôn vac konglegesen mahɨgun ên lie vɨhati i yê dɨ xona nên.

21 A, Pol, a le vô Anutu yuu Yesu Kɨlisi hɨxôn Anutu nue angela manôn dɨ a nêl vô ông bêga bê ông ngô kɨyang vɨhati wê a nêl ga dɨ tɨmu vô dɨ yaxên xomxo ya kɨyang tige. Lêc le i lêc yaxên he lutibed lêm. Nge, ông ngô he kɨyang dɨ yaxên kehe i yêp seac lê. Le i lêc nêl kɨyang xêkɨzêc vô xomxo ya dɨ lum nêl kɨyang vô lime lêm. Nge, ông wê he vɨhati tɨyima. 22 Le i lêc vɨnoo xomxo ti decdec dɨ tung i vac yuac wê konglegesen vông ge lêm. Dɨ le i lêc loc vac môp nipaên wê xomxo ya mi vông ge lêm. Nge, ông viac ông nimvɨha dɨ dô hɨxôn nɨlôm paha.

23 Le i lêc num mia ningɨgooên pɨleva lêm. Nge, ông num mia wain nipwo ti hɨxôn ên i ngɨdu ông xêmyaa xôn, ên yidac wê mi vông ông ngɨnong ge i ma.

24 Nipaên wê xomxo ya mi vông ge yêp seac vô il, om il xovô ên il nêbê he ob tulec myavɨwen nipaên. Lêc nipaên wê xomxo ya vông ge yêp xôpacên, lêc obêc tɨmuên ge od ob yêp seac êno. 25 Dɨ môp nivɨha wê xomxo mi vông ge tɨyi bêge êno, ên mangwe yêp seac dɨ mangwe yêp xôpacên, lêc vɨhati obêc yêp seac tɨmuên.

Copyright information for `PTP