1 Timothy 6

Kɨyang lec xomxo wê vông yuac vɨdaaên

Xam wê xam tu xomxo levac nue yuac dɨ vông yuac vɨdaaên vô he ge, xam loc vac xomxo levac wê viac xam ge kwa ngɨbi dɨ pɨmil he lê ên he i o nêl nipaên lec Anutu hɨxôn i xolac lêm.

Xam wê xam vông yuac vɨdaaên vô tɨbii wê vông i vin ge, xam ya mi nêl bêga ên xam nêbê, “Tɨbii wê viac a ge a lig vông vinên ti om xii tɨyima, om a ob la vac i kɨyang kwa ngɨbi lêm.” Kɨyang bêge o nivɨha lêm. Om xam nêl bêga bê, “Tɨbii tige a lig vông vinên wê a xêgyaa vin lec i ge, om a ob ngô kɨyang wê i nêl ge dɨ vông yuac wê i vông vô a ge xêkɨzêc, ên yuac tige i vô nôn nivɨha vô i.”

Timoti, ông tɨxuu xomxo ya kɨyang tibêge ên he i tɨmu vô.

Kɨyang nôn wê il Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge dɨdii il vac môp nivɨha wê Anutu vông ge. Om xomxo ti obêc sea Yesu kɨyang nôn dɨ tɨxuu xomxo ya kɨyang baba ge, od xomxo tige yong i dɨ xovôên ti o yêp vô i lêm. Xomxo tibêgee mi xo môp nipaên wê he ob ngaênma dɨ kunacma lec kɨyang pɨleva wê nôn maên ge. Om kɨyang tibêge vô nôn nipaên dɨ vông he yê lie tɨyiên ma ên susu me lê levac wê he kô ge, dɨ vông he hima, dɨ he nêl kɨyang lecma, dɨ he vô nɨlô vôma, dɨ he kunacma vaxvax. Xomxo tibêgee sea kɨyang nôn om he pɨyôp vô yacyac. He so ên he nêb he obêc tɨmu vô Anutu vông môp ge od he ob tulec susu tɨbeac. Vɨxôhɨlôg, xomxo ti obêc tɨmu vô môp wê Anutu vông ge dɨ obêc xo ên nêbê i nên susu wê i kô ge tɨyi pyap ge od ob vô nôn nivɨha vô i. Ên il xovô ên il nêbê buc wê il yubac lec ge od il o kô susu ti lêc lam lêm. Nge, il lam pɨleva. Om buc wê il obêc xib lec ge od il ob kô susu ti lêc lax hɨxôn lêm. Nge, il ob lax mɨ la pɨleva. Mêgem il xed yaên yuu nêd ngakwi obêc tɨyi il ge od il ob nêl bêga bê, “A nêg susu tɨyi a om pyap.” Ên xomxo xêyaa obêc vin lec susu yuu mone levac ge od môp nipaên tigee obêc yaxên he dɨ hôm he xôn tɨyi xocbê pulac hôm lɨlii xôn ge. Om he nɨlô obêc kɨdu he ên môp nipaên wê xovôên nivɨha ti yêp vacên ma ge hɨxôn môp wê ob vông he vô nipaên ge, om he ob vô nipaên dɨ ob la dô hɨxôn Anutu lêm. 10 Ên môp wê xomxo xêyaa vin lec mone ge tu môp nipaên vɨhati ge kehe. Xomxo ya gee, he vông nɨlô la vô mone, om môp tige dɨdii he la vac nipaên dɨ he sea vông vinên wê he vông ge, om he kɨlê vɨyin levac.

Pol nêl môp wê Timoti ob vông ge vô i

11 Timoti, ông tu Anutu nu, om ông le teva ên môp nipaên wê a nêl kɨtong vô ông ge vɨhati yang. Ông vông nɨlôm i loc vô Anutu hɨxôn môp nivɨha, dɨ vông i vin Anutu xêkɨzêc ta, dɨ xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo, dɨ le xêkɨzêc vac vɨyin, dɨ lum nêl kɨyang vô lime. 12 Môp vông vinên wê il vông ge tɨyi xocbê xomxo tup mɨ luuma. Om ông tup xêkɨzêc ên ngɨnoo dɨ tulec nôn mavɨha. Anutu nêl ên nêbê ông obêc dô mamvɨha luta, om ilage ông la le vô xomxo tɨbeac manôn dɨ nêl vông vinên wê ông vông ge kɨtong yêp seac vô he mɨ he ngô. 13 Anutu ge wê vông il vɨhati dô madvɨha, dɨ Yesu Kɨlisi ge wê la le vô Pontias Pailat manôn dɨ nêl i kɨyang kɨtong yêp seac vô i. Om a le vô Anutu yuu Kɨlisi manôn dɨ nêl yuac wê ông ob vông ge vô ông bêga bê 14 le i lêc vông kɨyang wê yêp vac xolac ge ti i vô nipaên lêm, ên xomxo ti i o lêc nêl nipaên lec xolac lêm. Ông vông yuac tibêge i tɨyi buc vɨhati dɨ i loc tyip vô buc wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi obêc vena lec ge. 15 Buc wê Yesu ob lop mɨ lôm ge yêp vô Anutu vaci wê tu môp xêyaa nivɨha kehe, dɨ ici va tibed tu il nêd levac wê viac il ge. Anutu ge king vɨhati nên king, dɨ xomxo levac vɨhati nên levac, 16 dɨ ici va tibed wê ob yib lêm. Anutu dô vac xêseac pɨleva dɨ xomxo ti o tɨyi wê ob la kwabo vô xêseac tige lêm. Xomxo ti o yê Anutu nôn ilage lêm, dɨ gwêbaga xomxo ti o tɨyi wê ob yê i ge lêm. Lê levac hɨxôn xêkɨzêc wê i vông ge i yêp luta lêc luta. Nôn.

Kɨyang lec xomxo wê susu tɨbeac ge

17 Ông nêl vô he wê susu tɨbeac ge bêga bê he i o kô he lec vô xomxo ên susu tɨbeac wê he vông ge lêm, dɨ he i o vông nɨlô i loc vô susu wê ob vô nipaên lutibed ge lêm. Nge, he i vông he nɨlô i loc vô Anutu, ên Anutu vông susu nivɨha vɨhati vô il ên nêb i vông il xêdyaa i vô nivɨha yang. 18 Om ông nêl vô he wê susu tɨbeac ge bêga bê he i vông yuac nivɨha ên i ngɨdu xomxo xôn, dɨ he i vông yuac tigee i vô levac, dɨ he i vông susu vô xomxo wê nên susu maên ge ên i ngɨdu he xôn. 19 Ên he obêc vông bêge ge od tɨyi xocbê he kɨtuc susu nivɨha wê ob vô nôn nivɨha vô he tɨmuên ge, dɨ he obêc dô mavɨha luta lêc luta.

Timoti i viac yuac wê Anutu vông ge

20 Timoti, ông viac Anutu yuac wê vông vô ông ge i nivɨha, dɨ vô nɨmim vô kɨyang vaxvax wê o tɨyi Anutu xolac lêm ge. Dɨ le i lêc ngô kɨyang kɨtyooên wê xomxo nêl ge lêm. Ên he so ên he nêb kɨyang kɨtyooên tige xovôên kehe. 21 Xomxo ya vông nɨlô la vô kɨyang kɨtyooên tibêge, om he sea vông vinên wê he vông ge.

Xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge i ngɨdu xam xôn.

Copyright information for `PTP