2 Corinthians 11

Pol nêl sinale kɨtyooên nên môp kɨtong

A xo ên a nêb a ob yong a tya tax, om xam vông a nêl. A nêl bêge, ên a xêgyaa vin lec xam tɨyi xocbê Anutu xêyaa vin lec xam nêb xam tu ixe, ên a nêl pyap ên a nêb xam ob ii vux ti. Vux tyo ge Kɨlisi, om a ob vông xam vô i tɨyi xocbê vêxwo nivɨha ti. Lêc a xona ên wê xomxo obêc kɨtyoo xam tɨyi xocbê myel nipaên kɨtyoo Iv ya kɨyang yacyac ilage, ên kɨyang tibêge obêc vông xam pɨyôp vô nipaên dɨ vông xam sea môp wê xam vông nɨlôm la dɨluhu vô Kɨlisi tibed ge. Ên xomxo ya mɨloc vô xam dɨ nêl kɨyang lec Yesu, lêc o nêl i tɨyi kɨyang wê xe nêl vô xam ilage lêm. Dɨ he nêb he ob vông Myakɨlôhô Ngɨbua vô xam, lêc o Myakɨlôhô Ngɨbua nôn wê xam kô ilage lêm. Dɨ he nêl xolac ba ya vô xam wê o tɨyi xocbê xolac wê xam vông i vin ilage lêm, lêcom xam ngô dɨ vông i vin lutibed.

Xam ngô lê. A xovô ên a nêbê xomxo wê xam yong he ên xam nêbê he sinale levac ge, he o luu a vêl lêm. Mêd a nêl kɨyang xocbê xomxo paha ti, lêc xovôên wê a vông ge o nipwo tya lêm. Nge, môp vɨhati wê a vông ge, a vông hɨxôn xovôên nivɨha mɨ xam wê pyap.

Buc wê a loc nêl xolac vô xam ge od a o kô mone ti lec yuac tige lêm, ên a nêb a ob vông xam lêm i vô levac, om môp tige vông a vô nipwo lec. Xam nêb a vông ge nipaênê? Konglegesen ya vông mone lam vô a ên nêb ob ngɨdu a xôn dɨ a vông yuac vac xam mahɨgun, om môp tige tɨyi xocbê a vô he mone vêl ên a nêb i ngɨdu xam xôn. Buc wê a dô hɨxôn xam dɨ susu ya ma ên a ge od a o kɨtaa susu ti vô xam lêm. Ên il lige vông vinên ya kɨdi gê Masedonia dɨ val vông susu wê ma ên a ge ya vô a. A viac a nivɨha, om a ob viac a nivɨha bêge dɨ a ob vông vɨyin vô xam lêm. 10 Kɨyang nôn wê Kɨlisi vông ge yêp vac a nɨlôg om a nêl hɨxôn nôn ên a nêbê a o kɨtaa susu ti vô xam lêm, dɨ xomxo vac vɨgwe levac Glik vɨhati ge ti o tɨyi wê ob le vac môp xôn ên kɨyang tige lêm. 11 A nêl kɨyang tige lec kehe vatya? Mêd a xêgyaa o vin lec xam lêm, me? Ma vêl, Anutu vaci xovô wê a xêgyaa vin lec xam ge.

12 Xomxo ya nêb ob yong he dɨ nêl bê he mi vông yuac tɨyi xocbê xe mi vông ge. Om a ob le vac môp xôn ên he, dɨ vông yuac i tɨyi xocbê a vông ilage, dɨ a ob kô susu ti vô xam lêm. 13 Xomxo tigee, sinale kɨtyooên, lêc he vɨyum he vac kɨyang wê Kɨlisi nue sinale vông ge, dɨ nêl kɨyang kɨtyooên vô xomxo. 14 Xam o lêc yetac ên môp tibêge lêm. Ên Seten** vaci obêc vɨyum i vac kɨyang nivɨha tɨyi xocbê angela xêseac vông ge, 15 om Seten nue yuac obêc vɨyum he vac môp nivɨha wê Anutu nue yuac vông ge, om xam o lêc yetac ên môp tibêge lêm. Obêc tɨmuên ge od xomxo tibêgee ob kô myavɨwen nipaên lec yuac wê he vông ge.

Pol nêl vɨyin wê tulec i ge kɨtong

16 A nêl gwêba dɨ a ob nêl i tii vac vô xam bê xam o lêc xo bê a xomxo pɨyôp yacyac lêm. Lêc xam obêc xo bêge ge od pyap. Om xam ngô kɨyang wê a ob nêl ga, ên a êno ob yong a nipwo tya. 17 Kɨyang wê a ob nêl ga, Apumtau o nêl ên nêb a nêl tibêge lêm. Lêc a ob yong a tɨyi xocbê xomxo pɨyôp yacyac ti. 18 Xomxo tɨbeac yong he lec môp kɨbun ga, om a êno, a ob yong a lec môp tibêge hɨxôn. 19 Xam nêb xam pɨyôp levac lê, lêc xam mi ngô kɨyang wê xomxo pɨyôp yacyac mi nêl ge. 20 Ên xomxo ya vông xam tu he nue yuac pɨleva dɨ vun susu wê xam vông ge, dɨ vông xam vô nipaên, mɨ pɨtap xam mamnôn dɨ kô he lec vô xam, lêc xam o le vac he xôn lêm. 21 Xêkɨzêc wê xe vông ge ti o yêp tɨyi wê xe ob vông môp bêge vô xam ge lêm. Lêc mêd xam so ên xam nêb xe nim ob yoc ên wê xe o vông môp bêge vô xam lêm ge?

A ob nêl kɨyang i tɨyi xocbê xomxo pɨyôp yacyac ge. Xomxo ti obêc yong i lec môp wê i vông ge od a êno tɨyi wê a ob yong a lec môp wê a vông ge.
22 Xomxo ti obêc nêb i Hiblu ge od a êno, a Hiblu. Dɨ ti obêc nêb i Islel ge od a êno a Islel. Dɨ ti obêc nêb i kehe Eblaham ge od a êno kehe yêp vac Eblaham. 23 Dɨ he obêc nêbê he Kɨlisi nue yuac ge od a êno Kɨlisi nu yuac. Lêc a obêc nêl kɨyang i tɨyi xomxo yacyac ti ge od a ob nêl bê a ga Kɨlisi nu yuac wê a luu he vêl ge. Ên a vông yuac levac ngɨnoo he vêl, dɨ a la kalabuhu buc tɨbeac luu he vêl, dɨ tɨbii hi a vô nipaên buc tɨbeac luu he vêl. Dɨ buc tɨbeac, vô kwabo lec wê a ob xib. 24 He Yuda** hi a ya let buc vɨgê vɨlu om he mi hi a lu 39 lec buc titi. 25 Dɨ tɨbii hi a ya vɨyi lu yon, dɨ buc ti xomxo nêx a ya ngɨdax, dɨ sip vô nipaên lu yon dɨ a la vac gwec, dɨ lu ti gwec kô a mɨ vɨlee vô vɨdiiên ngwe dɨ bucên ngwe. 26 Dɨ a la môp dia tɨyi buc tɨbeac, om susu wê vông a vô nipaên ge tɨbeac, xocbê mia butac, dɨ tɨbii yôdac, dɨ a lige Yuda hɨxôn tɨbii madɨluhu ya nêb ob vông a vô nipaên, dɨ a tulec vɨyin vac vɨgwe levac hɨxôn vɨgwe mahɨgun pɨleva dɨ vac gwec, dɨ buc ya, xomxo wê kɨtyoo nêb he xomxo vông vinên ge nêb ob vông a vô nipaên. 27 Dɨ a vông yuac levac om a nignɨvi vô myavɨnê sea, dɨ a o xêp nivɨha vô bucên lêm. Buc tɨbeac vip den a, lêc yaên hɨxôn mia ma ên a, dɨ lea hi a ên a nêg ngakwi ma.

28 Lêc o vɨyin tibêge vaci mô lêm. Ên buc vɨhati a xo konglegesen vɨhati ên a nêb a ob viac he nivɨha, om kɨyang tige vô vɨyin levac vô a. 29 Ên xomxo ti obêc vông i vin xêkɨzêc lêm ge od a êno ob dô i tɨyi xocbê a o xêkɨzêc lêm. Dɨ nipaên obêc pwoo xomxo ti pec ge od obêc vông a xêgyaa vô myavɨnê.

30 A obêc yong a ge od a ob yong a lec môp wê nêl a kɨtong ên nêbê a o xêkɨzêc lêm. 31 Il lig Apumtau Yesu ma Anutu xovô pyap ên nêbê kɨyang wê a nêl ga, a o kɨtyoo lêm. Il ob pɨmil Anutu lê i vô levac dɨ i yêp luta lêc luta.

32 Buc wê a dô vɨgwe Damaskas ge, hɨzap levac wê King Aletas vông ge, vông nue la viac môp Damaskas nêb ob hôm a xôn, 33 lêc lige ya tung a vac sepac nɨlô dɨ vông a lop vac vuayen nipwo wê le vac xenac levac ge dɨ a lop mɨ la xenac kehe dɨ pec mɨ la ên hɨzap levac vɨgê.

Copyright information for `PTP