2 Corinthians 12

Pol nêl vɨvia wê yê ge kɨtong

A obêc yong a ge od ob vô nivɨha vô a lêm, lêc xomxo ya ge, he yong he vô xam, om a êno ob yong a lec vɨvia hɨxôn kɨyang wê Apumtau hɨlung vô a ge. Xomxo wê vông i vin Kɨlisi ge ti dô, lêc Anutu kô i mɨ la lag puunê ti wê vông yon ge. Ge ilatɨkwê dɨ klismas vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuudɨyuu la vêl. Xomxo tige ninɨvi la, me ninɨvi dô dɨ kɨnu vaci la, ge a lungên. Anutu vaci yê. A xovô ên a nêbê xomxo tige, Anutu kô i mɨ la lag puunê. Ninɨvi mêd la hɨxôn me kɨnu vaci la, ge a lungên, dɨ Anutu tibed xovô. Gê lag puunê xomxo tige ngô kɨyang ya, lêc o tɨyi wê ob nêl kɨyang tige kɨtong lêm, ên kɨyang tige Anutu nêl xôn nêb nêl kɨtongên i ma. A tɨyi wê a ob yong xomxo tige, lêc a ob yong aca va lêm. A obêc nêb yong a ge od a ob nêl bêga bê a o xomxo xêkɨzêc lêm, dɨ a ob yong a lec tige tibed. Vɨxôhɨlôg, a obêc nêb yong a ge od a ob nêl kɨyang i tɨyi xocbê xomxo yacyac mi nêl ge lêm. Nge, kɨyang wê a ob nêl ge, a ob nêl kɨyang nôn. Lêc a ob yong a tibêge lêm, ên a nêb xomxo ti i o lêc ngô kɨyang wê a ob kô a lec ge dɨ nêl bê a xomxo nivɨha lêm. Nge, a nêb xomxo i yê môp wê a mi vông ge dɨ ngô kɨyang wê a mi nêl ge dɨ xovô a.

Pol ninɨvi tulec myavɨnê

Vɨvia wê Anutu hɨlung vô a ge, nivɨha yang, lêc Anutu nêl ên nêb a o lêc yong a lec vɨvia tige lêm, om vông myavɨnê ti vô a xocbê yin vac a nignɨvi. Myavɨnê tige tɨyi xocbê Seten nu yuac ti lam hi a, ên Anutu nêb a o lêc kô a lec lêm. Om a kɨtaa vô Apumtau lu yon, ên a nêb i vông myavɨnê tige i tip loc vêl ên a, lêc Apumtau nêl vô a ên nêbê, “A ob vô vêl lêm, ên xêyaa vin lecên wê a vông ge tɨyi ông pyap, dɨ xêkɨzêc wê a vông ge ob vô levac vô xomxo xêlehelehe.” Apumtau nêl bêge vô a, om a ob dô hɨxôn xêgyaa nivɨha dɨ hi vɨxag i pec ên wê a nêg xêkɨzêc ma ge, ên xêkɨzêc wê Kɨlisi vông ge i hɨvun a xôn. 10 Om a nêg xêkɨzêc obêc ma dɨ xomxo obêc nêl kɨyang nipaên vô a, dɨ a obêc tulec vɨyin ya, dɨ xomxo obêc nêb vông a vô nipaên, dɨ a obêc kɨlê vɨyin vɨyang vɨyang lec Kɨlisi lê ge od a xêgyaa ob vô nivɨha, ên buc wê a dô xêlehelehe ge od Kɨlisi ngɨdu a xôn dɨ a dô xêkɨzêc.

Pol nêb ob ngɨdu vông vinên wê he Kolin vông ge xôn

11 Kɨyang wê a nêl ga, a nêl i tɨyi xocbê xomxo yacyac ge, lêc xam vông a nêl kɨyang tibêge, ên xam obêc pɨmil a ge od nivɨha, lêc xam vôngên ma om aca va kô a lec vô xam. Vɨxôhɨlôg, a xomxo pɨleva ti, lêc sinale levac levac o luu a vêl lêm. 12 A dô hɨxôn xam dɨ kɨlê vɨyin hɨxôn xêgyaa nivɨha, dɨ a vông do levac wê ob nêl sinale kɨtong ge, om a vông do levac vɨyang vɨyang ya xêkɨzêc wê Anutu vông ge. 13 Om môp tina wê a la vông vac konglegesen ya dɨ a o vông vac xam mahɨgun lêmê? Môp tibed wê a o vông vac xam mahɨgun lêm ge bêga nêbê a o kô susu ti vô xam pɨleva lêm. Om xam kɨtya a nêg nipaên tige vêl!

14 A viac a pyap om a ob lôc vô xam lu ti hɨxôn wê ob vông lu yon ge, dɨ a ob kɨtaa susu ti vô xam lêm. Ên a nêb a ob kô susu wê xam vông ge lêm. Nge, a nêb a ob viac xam i tɨyi xocbê mae viac nue ge. Ên nue nipwo ob kɨtuc susu ên i ngɨdu tae mae xôn lêm. Nge, tae mae, he ob kɨtuc susu dɨ ngɨdu nue xôn. 15 Om a obêc vông aca va hɨxôn susu vɨhati ên i ngɨdu xam xôn ge od a ob vông hɨxôn xêgyaa nivɨha. A xêgyaa vin lec xam luu vêl, lêc mêd xam xêmyaa o vin lec a nipwo tya lêmê?

16 Xam ya nêl ên xam nêbê, “Vɨxôhɨlôg, Pol o kô susu wê xe vông ge ti vô xe mamnôn lêm, lêc Pol ge xomxo kɨtyooên om mêd kɨtyoo xe dɨ vô xe susu ya vêl.” 17 Xam wê lê. Xomxo wê a vông i loc vô xam ge, mêd a vông he ya loc kɨtyoo xam dɨ vô xam susu ya vêl, me? 18 A vông Taitas hɨxôn li ngwe, yuu loc vô xam, om mêd Taitas kɨtyoo xam dɨ vô susu ya vêl ên xam, me? Myakɨlôhô Ngɨbua wê dô hɨxôn xii Taitas ge, mêd o tibed lêmê? Mêd xii xôn o tɨmu vô môp tibed lêmê?

19 Xam mêd xo ên xam nêbê xe kɨvuu kɨyang ga ên xe nêb xe ob tɨtô kɨyang wê xe vông ge dɨ yong xe vô xam mamnôn. Lêc o bêge lêm. Ên xe tu Kɨlisi nue yuac om xe nêl kɨyang tige vô Anutu manôn. Xam lige, kɨyang ga vɨhati xe kɨvuu ên xe nêb xe ob ngɨdu vông vinên wê xam vông ge xôn. 20 Ên a xona ên a nêbê buc wê a obêc loc vô xam ge, mêd a ob mɨloc xê wê xam o tup vô môp wê a xovô ge lêm, dɨ kɨyang wê a ob nêl vô xam ge, a ob nêl tɨyi xocbê kɨyang wê xam nêb a nêl vô xam ge lêm. A xona ên a nêb a obêc xê wê xam kunacma dɨ wêma nipaên, dɨ xêmyaa vô myavɨnê vôma, dɨ xam vông vevac vôma, dɨ xam nêl kɨyang nipaên lecma, dɨ nêl kɨyang nɨmi, dɨ kô xam lec, dɨ vông môp vaxvax. 21 A xona ên buc wê a obêc mɨloc vô xam tii vac ge, ên a Anutu mêd obêc vông a nig yoc ên nipaên wê xam vông ge, dɨ a nɨlôg obêc vô vɨyin levac ên wê lime tɨbeac o pɨlepac he dɨ sea môp nipaên wê he vông ge lêm. Môp nipaên bêga nêbê môp ningeac dɨ môp yôdac vêx yuu vux, dɨ môp vaxvax.

Copyright information for `PTP