2 Corinthians 2

A xo vac nɨlôg ên a nêbê a ob mɨlôc vô xam ên vông xam nɨlôm i vô vɨyin i tii vac lêm. Ên a obêc vông xam nɨlôm vô vɨyin ge od letya ob vông a xêgyaa vô nivɨha? Ên xam obêc dô hɨxôn nɨlôm vɨyin ge od o tɨyi wê xam ob vông a xêgyaa vô nivɨha ge lêm. A xo bêge, om a kɨvuu kɨpihac ti mɨ vông i loc vô xam ila, ên a nêb xam lêc pɨlepac xam, ên buc wê a obêc mɨloc vô xam ge od xam o lêc vông a nɨlôg i vô vɨyin lêm. Ên xam ge wê xam ob vông a xêgyaa vô nivɨha, om a xovô ên a nêbê a obêc dô hɨxôn xêgyaa nivɨha ge od ob vông xam xêmyaa vô nivɨha hɨxôn. Lêc buc wê a kɨvuu kɨpihac tige vô xam ilage od a kɨvuu hɨxôn nɨlôg vɨyin levac dɨ a byag hɨxôn. A o kɨvuu kɨpihac tige ên a nêb a ob vông xam nɨlôm i vô vɨyin lêm. Nge, a nêb a ob vông xovôên vô xam bê a xêgyaa vin lec xam luu vêl.

Xam kɨtya lim ti wê vông nipaên ilage nên nipaên vêl

Xam lim ti wê vông môp nipaên ilage, môp wê i vông ge o vông a tibed nɨlôg vô vɨyin lêm. Nge, vông xam vɨhati nɨlôm vô vɨyin hɨxôn. Lêc a nêb a ob vông xomxo tige ni i yoc lêm om a ob nêl kɨyang tɨbeac lec i lêm. Ên xomxo tige kô myavɨwen vô xam tɨbeac lec nipaên wê i vông ge, om ge pyap. Om gwêbaga xam xêmyaa i vin lec i dɨ xam kɨtya nipaên wê i vông ge vêl dɨ nêl kɨyang malehe vô i, ên obêc dô hɨxôn nɨlô vɨyin levac ge od obêc vông i vô nipaên. Mêgem a nêl vô xam bê xam vông môp nivɨha vô i, ên i xovô bê xam xêmyaa vin lec i.

Kɨpihac wê a kɨvuu vô xam ilage, a kɨvuu ên a nêb a ob yaxên xam bêc xam obêc vô nɨnyam lehe vô kɨyang wê a nêl ge vɨhati, me? 10 Xam obêc kɨtya xomxo ti nên nipaên vêl ge od a êno ob kɨtya nipaên tige vêl. Nipaên ti obêc yêp dɨ a obêc kɨtya vêl ge od a le vô Kɨlisi manôn dɨ kɨtya vêl ên a nêb i vô nivɨha vô xam. 11 Ên il kɨtyaên nipaên tige vêlên obêc ma ge od Seten** ob kɨtyoo il dɨ vông il la vac môp nipaên, ên pɨyôp wê Seten vông ge il xovô pyap.

Pol nɨlô vô vɨyin ên he Kolin

12 Ilage wê a la vɨgwe Tloas ge od Apumtau tax vuayen ên a tɨyi wê a ob nêl Kɨlisi xolac kɨtong vô he lê, 13 lêc a nɨlôg vô vɨyin, ên a lig Taitas o val nêl xam kɨyang kɨtong vô a lêm, om a sea he Tloas dɨ la vɨgwe Masedonia dɨ la bin Taitas.

14 Lêc gwêbaga a hi vɨxag pec ên Anutu, ên wê Kɨlisi vông vevac vô nipaên mɨ ngɨnoo, om dɨdii xe la vac nivɨha hɨxôn i, dɨ vông xe la nêl Kɨlisi kɨtong vac vɨgwe vɨhati ên nêb xomxo vɨhati i xovô, tɨyi xocbê susu nivɨvea nivɨha la vac vɨgwe vɨhati mɨ xomxo yaxên ge. 15 Ên Anutu yê xe tɨyi xocbê susu nivɨvea wê Kɨlisi vông ge, om nivɨvea tige la vac xomxo mahɨgun, he wê Anutu ob vô he vêl ge dɨ he wê ob yib mɨ la vac nipaên ge. 16 Lêc he wê ob yib mɨ la vac nipaên ge ob yaxên nivɨvea tige tɨyi xocbê nivɨvea nuhu wê ob nux he yib ge, dɨ he wê Anutu ob vô he vêl ge ob yaxên nivɨvea tige tɨyi xocbê nivɨvea nivɨha wê ob vông he dô mavɨha ge. Om letya tɨyi wê ob vông yuac tige? 17 Xomxo tɨbeac nêl xolac tɨyi xocbê yuac bisnis wê he ob kô mone lec ge, lêc xe o vông môp tibêge lêm. Nge, xe nêl xolac ya nɨlôm tibed dɨ xe o nêl kɨyang kɨtyooên ya hɨxôn lêm. Ên xe tu Kɨlisi nue om xe le vô Anutu manôn dɨ nêl xolac wê Anutu vông vô xe ên nêb xe nêl vô xomxo vɨhati ge.

Copyright information for `PTP