2 Corinthians 5

Pol nɨlô vô nivɨha ên wê ob la dô hɨxôn Kɨlisi gê lag puunê ge

Xe xovô ên xe nêbê xe nimnɨvi kɨbun ga tɨyi xocbê xumac wê ob yêp myabo tya dɨ pɨtal mɨ tô sea ge, om xumac tige obêc dii sea ge od xumac ngwe yêp lag puunê wê Anutu ob vông vô xe ge. Xumac tige, xomxo o lox ya vɨgê lêm. Nge, Anutu vaci lox om ob yêp luta lêc luta. Lêc gwêbaga xe dô hɨxôn nimnɨvi kɨbun ga, om xe dô hɨxôn vɨyin dɨ vô zidzid, ên xe nêb xe ob dô vac xe xumac lag puunê tɨyi xocbê xe vɨnyum ngakwi lec nimnɨvi xôn ge. Ên xe obêc vɨnyum lec ge od xe ob dô nimnɨvi pɨleva lêm. Lêc gwêbaga xe gên dô hɨxôn nimnɨvi kɨbun ga tɨyi xocbê xe dô vac xumac wê ob dii sea ge, om xe nɨlôm vô vɨyin dɨ xe dô hɨxôn nɨlôm byagên. Lêc xe o nêl ên xe nêbê xe ob sea nimnɨvi kɨbun ga dɨ dô ya kɨnum pɨleva lêm. Nge, xe nêb xe ob vɨnyum nimnɨvi lag puunê lec, ên ninɨvi mavɨha tige i vông ninɨvi mayibên i vɨxôl vêl. Anutu vaci viac xe ên nêb xe la dô mamvɨha tɨmuên, dɨ vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam vô xe ên nêb xe xovô bê kɨyang tigee vɨhati ob vô nôn lec vô xe.

Om xe dô hɨxôn nɨlôm nivɨha tɨyi buc vɨhati, dɨ xe xovô ên xe nêbê xe nimnɨvi kɨbun ga tɨyi xocbê xe bom wê xe dô vac ge om xe gên dô teva ên Apumtau ben. Gwêbaga xe o xê Apumtau manôn lêm, lêcom xe vông i vin i kɨyang dɨ dô vac môp vông vinên. Om xe dô hɨxôn nɨlôm nivɨha, dɨ xe xêmyaa vin lec ên xe nêb xe ob sea nimnɨvi kɨbun ga dɨ la dô nivɨha hɨxôn Apumtau vac i ben. Lêcom xe obêc dô hɨxôn Apumtau vac i ben, me xe ob gên dô teva ge od xe xêmyaa vin lec ên xe nêb xe ob vông môp wê Apumtau ob yê nivɨha ge. 10 Ên obêc buc tɨmuên ge od il vɨhati ob la le vô Kɨlisi manôn dɨ i yaxên môp wê il vông vô buc wê il dô hɨxôn nidnɨvi kɨbun ga ge dɨ il toto obêc kô myavɨwen tɨyi nivɨha yuu nipaên wê il vông ge.

Pol nêl he sinale yuac kɨtong

11 Xe xona ên Apumtau om xe vông yuac ên xe nêb xomxo i vô nɨnya lehe vô xolac dɨ vông i vin. Môp wê xe vông ge vɨhati yêp seac vô Anutu mɨ i xovô pyap, dɨ a xo ên a nêbê xam êno xovô xe hɨxôn. 12 Xe o nêl kɨyang tibêge ên xe nêb xe ob yong xe vô xam lêm. Nge, xe nêl ên xe nêb xacxam mô xovô dɨ hi vɨxam i pec ên xe, ên obêc bêge ge od xam obêc tɨyi wê xam ob nêl kɨyang lax vô xomxo wê so vya vô xe dɨ kô he lec ên môp wê he vông ge, lêc kɨyang nôn o yêp vac he nɨlô lêm. 13 Xomxo ya obêc nêb xe vông yuac tɨyi xocbê pɨyôp yacyac ge od pyap, ên xe vông ên xe nêbê Anutu lê i vô levac. Dɨ xe obêc vông ya pɨyôp nivɨha ge od xe vông ên xe nêb i vô nivɨha vô xam. 14 Ên Kɨlisi xêyaa vin lec xe, om xêyaa vin lecên tige kɨdu xe dɨ xe vông yuac, ên xe xovô ên xe nêbê xomxo tibed yib ên il vɨhati, om tɨyi xocbê il vɨhati xib hɨxôn. 15 Yesu yib ên xomxo vɨhati, ên nêb il wê il dô madvɨha ge, il o lêc xovô icil va lêm. Nge, nêb il xovô xomxo ti wê yib dɨ kɨdi lec mavɨha ên il ge dɨ vông yuac wê ob vông i lê vô levac ge.

16 Om xe ob tɨxuu xomxo lec môp wê xomxo vông ge lêm. Vɨxôhɨlôg, ilage xe tɨxuu Kɨlisi lec môp wê xomxo vông ge, lêc gwêbaga xe xovô i om xe ob vông môp tibêge i tii vac lêm. 17 Xomxo ti obêc vông i vin dɨ tu Kɨlisi xe ge od Anutu obêc vông xomxo tige nɨlô vô paha lec. Xam ngô lê. Môp tɨkwê tip la, dɨ môp paha val gwêbaga.

18 Anutu vaci tu môp tigee vɨhati kehe, om ici va vông Kɨlisi lam hi kɨyang wê yêp vac il Anutu mahɨgun ge yib dɨ kɨtuc il lam dô nôn tibed hɨxôn Anutu, dɨ vông kɨyang malehe vac xe vɨgêm ên nêb xe la nêl kɨtong vô xomxo ên he i dô vac kɨyang malehe nɨlô. 19 Kɨyang malehe tige bêga nêbê Anutu vông Kɨlisi lam ên nêb ob hi kɨyang wê yêp vac il Anutu mahɨgun ge i yib. Om Anutu o hôm nipaên wê il vông ge xôn lêm. Nge, kɨtya vɨhati vêl. Dɨ vông yuac vac xe vɨgêm ên nêb xe nêl kɨyang malehe kɨtong vô xomxo. 20 Om xe tu Kɨlisi manôn dɨ nêl i kɨyang, om tɨyi xocbê Anutu vaci nêl kɨyang vô xomxo vac xe myam, om xe nêl kɨyang lec Kɨlisi lê bêga ên xe nêbê “Xam loc kwabo vô Anutu ên i vô malehe vô xam.” 21 Kɨlisi o vông môp nipaên ti lêm, lêcom Anutu kɨtuc il nêd nipaên vɨhati la lec Kɨlisi dɨ i yib ên il. Anutu vông bêge ên nêb ob yê il nivɨha lec yuac wê Kɨlisi vông ge.

Copyright information for `PTP