2 Corinthians 6

Sinale kɨlê vɨyin lec yuac wê he vông ge

Xe wê xe vông yuac hɨxôn Anutu, om xe ob nêl kɨyang vô xam bêga bê Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên xam dɨ vông vɨzid nivɨha vô xam, om le i lêc sea vɨzid tige i loc yêp lêm. Ên Anutu kɨyang yêp vac kɨpihac xolac bêga ên nêbê,

  • “Vô buc nivɨha wê a xo vɨgwe pɨsiv ên xam ge, om a vô nɨnyag vô xam vyam, dɨ buc wê a nêb a ob vô xam vêl ge om a ngɨdu xam xôn.”
Anutu nêl bêge, om xam wê lê. Gwêbaga buc nivɨha tyo mê. Dɨ buc wê Anutu ob vô il vêl ge, val gwêbaga.

Xe nêb xomxo ti i o lêc nêl kɨyang nipaên lec yuac wê xe vông ge lêm, om xe o vông môp wê xomxo ob yê tɨyiên ma ge lêm. Nge, môp vɨhati wê xe vông ge xe vông ên xe nêb i nêl xe kɨtong bê xe ga Anutu nue yuac, om buc wê xe tulec vɨyin ya, me susu ma ên xe, me xomxo vông vɨyin ya vô xe ge od xe le xêkɨzêc dɨ kɨlê vɨyin tigee vɨhati. Xomxo hi xe dɨ vông xe la dô vac kalabuhu, dɨ xomxo tii xe ên

nêb ob hi xe vô nipaên, dɨ xe vông yuac levac, dɨ xe o xêp nivɨha ti lêm dɨ xe dô vip.
Lêc xe nɨlôm xêseac, dɨ xe dô hɨxôn xovôên nivɨha, dɨ xe o kunac xomxo lutibed lêm, dɨ xe vông môp nivɨha vô xomxo vɨhati, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua vông xêkɨzêc vô xe dɨ xe xêmyaa vin lec xomxo nôn yang. Xe nêl kɨyang nôn dɨ vông yuac ya xêkɨzêc wê Anutu vông ge, dɨ môp nivɨha wê xe vông ge tɨyi xocbê susu vevac wê xe hôm vac vɨgêm vɨlu vɨlu dɨ vông vevac ya ge. Xomxo mangwe yê xe nivɨha dɨ kô xe lec, dɨ mangwe yê xe nipaên. Dɨ xomxo ya nêl kɨyang nɨmi lec xe dɨ ya pɨmil xe vô xomxo ya. Xomxo ya nêl ên nêbê xe tɨbii kɨtyooên, lêc kɨyang wê xe mi nêl ge nôn. Xomxo ya lungên xe, lêc xomxo tɨbeac xovô xe pyap. Xe dô tɨyi xocbê xe xib ge lê, lêc xe gên dô mamvɨha. Anutu vông myavɨnê vô xe nêb ob tɨtô xe, lêc o hi xe xib lêm. 10 Xe nɨlôm vô vɨyin lê, lêc xe xêmyaa vô nivɨha tɨyi buc vɨhati. Dɨ xe dô tɨyi xocbê xomxo wê nên susu maên ge, lêc xe vông vɨzid tɨbeac vô xomxo tɨbeac. Xe nêm susu ma, lêc susu vɨhati tu xe xe.

11 Xam Kolin, kɨyang wê yêp vac xe nɨlôm ge, xe nêl vɨhati yêp seac vô xam, dɨ xe vông nɨlôm loc dɨluhu vô xam. 12 Xe o kol xe ên xam lêm. Nge, xe xêmyaa vin lec xam. Lêc xam ge, xam kol xam ên xe. 13 Om a nêl vô xam tɨyi xocbê ma nêl vô nue ge, bêga bê xam tax vuayen ên nɨlôm dɨ vông i loc yadɨluhu vô xe.

Il tɨyi xocbê Anutu xumac ngɨbua

14 Xomxo wê o vông i vin Kɨlisi lêm ge, xam o lêc kɨtuc lec he mɨ vông yuac i yêp tibed lêm. Ên nivɨha yuu nipaên, yuu o tɨyi wê yuu xêyaa ob vin lecma ge lêm. Dɨ xêseac o tɨyi wê ob yêp hɨxôn mapɨtoc ge lêm. 15 Xam xovô lê. Kɨlisi yuu Seten, yuu xôn ob vông yuac tɨyima, me? Dɨ xomxo wê vông i vin Yesu ge hɨxôn xomxo wê vông vinên maên ge, yuu xôn ob dô ya xovôên tibed, me? Ma vêl. 16 Anutu xumac ngɨbua hɨxôn xumac wê anutu kɨtyooên vông ge, yuu xôn tɨyima, me? Xam xovô bê il tu xumac ngɨbua wê Anutu mavɨha vông ge, tɨyi xocbê kɨyang wê Anutu nêl mɨ i yêp bêga ên nêbê,

  • “A ob dô vac he mahɨgun dɨ tup vac he, dɨ a ob tu he Anutu, dɨ he ob tu a nuge.”
17 Mêgem Anutu nêl hɨxôn bêga ên nêbê,

  • “Xam sea he dɨ loc dô vɨyonên, dɨ le i lêc hôm susu ningeac hɨxôn lêm, ên aca va ob kô xam dɨ viac xam nivɨha.
18 A ob tu xam mam, dɨ xam ob tu a nuge vêx yuu vux. Apumtau xêkɨzêc kehe nêl kɨyang tiga.”
Copyright information for `PTP