2 Corinthians 7

Xam lige wê a xêgyaa vin lec xam ge, Anutu hɨlu kɨyang tige vô il, om môp ningeac wê ob vông il nidnɨvi yuu nɨlôd vô nipaên ge, il ob sea vɨhati i yêp xel, dɨ vông nɨlôd i vô paha lec. Om il ob xona ên Anutu dɨ tup vô môp bôbac tibed êdêc tu xomxo nivɨha nôn.

He Kolin pɨlepac he om vông Pol nɨlô vô nivɨha

A nêl vô xam bê xam xêmyaa i vin lec xe, ên xe o vông soên ti vô xomxo ti lêm, dɨ xe o vông xomxo ti vô nipaên lêm, dɨ xe o kɨtyoo xomxo ti dɨ vô i susu vêl lêm. A o nêl kɨyang tiga ên a nêb a ob tɨtô xam lêm. Ên a nêl pyap gwêba ên a nêbê xe xêmyaa vin lec xam, om xe obêc dô mamvɨha hɨxôn xam, me xe obêc xib hɨxôn xam ge od pyap. A nêl kɨyang vɨhati yêp seac vô xam, dɨ a hi vɨxag pec ên xam. A dô vac vɨyin levac, lêc xam vông a nɨlôg vô vɨyin maên om a dô hɨxôn xêgyaa nivɨha yang.

Buc wê xe val dô vɨgwe levac Masedonia ge od xe kɨlê vɨyin tɨbeac dɨ xe nimnɨvi o dô seac vêl lêm. Nge, vɨyin vɨyang vɨyang hɨvun xe xôn, ên xomxo tɨbeac vông vevac vô xe, dɨ xe nɨlôm xona. Lêc Anutu ge wê ob vông xomxo wê nɨlô vô vɨyin ge, he nɨlô vô vɨyin maên, om vông xe nɨlôm vô vɨyin maên ên wê vông Taitas val vô xe ge. Taitas val vô xe, om vông xe nɨlôm vô vɨyin maên, lêc o môp tige tibed lêm. Nge, xam vông Taitas nɨlô vô vɨyin maên mɨ i val tɨxuu kɨyang wê ngô vô xam ge vô xe, om kɨyang tige vông xe nɨlôm vô vɨyin maên hɨxôn. Ên Taitas nêl ên nêbê xam nɨlôm kɨdu xam ên xam nêb xam ob wê a, dɨ xam nɨlôm byag ên wê xam vông vɨyin vô a ge, dɨ xam nɨlôm kɨdu xam ên xam nêb xam ob ngɨdu a xôn, om kɨyang tige vông a xêgyaa vô nivɨha yang.

A xovô ên a nêbê kɨpihac wê a kɨvuu vô xam ilage vông xam nɨlôm vô vɨyin, lêc a nɨlôg o vô vɨyin ên kɨpihac tige lêm. Vɨxôhɨlôg, ilage a nɨlôg vô vɨyin ên wê kɨpihac tige vông xam nɨlôm vô vɨyin ge, lêc vɨyin tige o yêp vô xam xuhu dia lêm. Nge, yêp myabo tya dɨ tɨyôô. Om gwêbaga a xêgyaa vô nivɨha, lêc o vô nivɨha ên wê a vông xam nɨlôm vô vɨyin ge lêm. Nge, vô nivɨha ên wê vɨyin tige vông xam pɨlepac xam ge. Ên Anutu vaci vông xam nɨlôm vô vɨyin, om kɨyang wê xe nêl ge ti o vông xam vô nipaên lêm. 10 Ên nɨlô vɨyin wê Anutu vông vô xomxo ge vông he pɨlepac he dɨ Anutu vô he vêl ên nipaên dɨ vông he dô vac vɨzid, om il nɨlôd ob vô vɨyin lec môp tibêge lêm. Lêc nɨlô vɨyin wê xomxo kɨbun ga vông ge ob vô nôn nivɨha lêm. Nge, ob hi he yib. 11 Om xam wê lê. Anutu vông xam nɨlôm vô vɨyin, lêc vɨyin tige vô nôn nivɨha tɨbeac vô xam bêga bê xam nɨlôm kɨdu xam ên xam nêb xam ob tɨtô nêm kɨyang, dɨ xam xêmyaa vô myavɨnê vô môp nipaên dɨ xam xona ên Anutu. Dɨ xam nɨlôm kɨdu xam ên nêb xam ob wê a, dɨ xam vông yuac xêkɨzêc ên xam nêb xam ob tɨtô xomxo ti wê vông nipaên ge dɨ vông myavɨwen vô i. Môp tigee vɨhati nêl xam kɨtong bêga ên nêbê xam tɨtô kɨyang tige pyap, om nipaên ti o yêp vô xam lêm.

12 Om kɨpihac wê a kɨvuu vô xam ilage, a o kɨvuu vô xomxo ti wê vông môp nipaên ge lêm. Dɨ a o kɨvuu vô xomxo ti wê xomxo tige vông i vô nipaên ge lêm. Nge, a kɨvuu vô xam vɨhati ên a nêb i vông xovôên vô xam vô Anutu manôn bêga bê xam xêmyaa vin lec xe nôn.

13 Om môp wê xam vông ge vông xe nɨlôm vô vɨyin maên. Xe nɨlôm vô vɨyin maên dɨ xe nɨlôm vô nivɨha hɨxôn. Ên xe xovô wê xam vɨhati vông Taitas nɨlô vô vɨyin maên ge om vông xe nɨlôm vô nivɨha hɨxôn. 14 Ên ilage a kô xam lêm lec vô Taitas manôn dɨ xam o vông a nig yoc ên kɨyang tige lêm, ên xam vông kɨyang tigee vɨhati vô nôn lec. Kɨyang vɨhati wê a nêl vô xam ilage vɨxôhɨlôg nôn, dɨ kɨyang vɨhati wê a kô xam lêm lec vô Taitas manôn ge kɨyang nôn vɨxôhɨlôg. 15 Buc wê Taitas loc vô xam ge od xam vɨhati kô i lec hɨxôn xonaên dɨ nim yetacên dɨ xam vô nɨnyam lehe vô kɨyang wê i nêl ge, om gwêbaga Taitas xovô môp nivɨha wê xam vông vô i ge dɨ i xêyaa vin lec xam luu vêl. 16 Dɨ a ga, a xovô ên a nêbê xam obêc dô vac môp nivɨha tɨyi buc vɨhati, om a xêgyaa vô nivɨha ên xam.

Copyright information for `PTP