2 Corinthians 8

Pol nêl kɨyang lec mone wê ob ngɨdu xomxo Judia xôn ge

Xam lige, a ob nêl he konglegesen vac vɨgwe levac Masedonia ge kɨtong vô xam, ên xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge vô nôn nivɨha vac he mahɨgun. Vɨyin levac tulec he tɨyi buc vɨhati, lêc he kɨlê vɨyin hɨxôn xêyaa nivɨha. Dɨ he nên susu ma, lêc he vông nɨlô la vô môp wê ob ngɨdu xomxo wê susu ma ên he ge xôn. A xovô môp wê he vông ge om a nêl bêga vô xam ên a nêbê heche va nêb he ob tung mone ya, om he tung mone tɨyi xocbê wê dô vô he ge, lêc he tung mone ya la luu vêl hɨxôn. Dɨ he nêl xe xêkɨzêc ên he nêb xe kô mone wê he tung ge mɨ la hɨxôn mone wê konglegesen vɨyang vɨyang kɨtuc ên nêb ob vông i loc ngɨdu Anutu nue wê dô Judia ge xôn. Ilage xe xo ên xe nêbê he Masedonia ob vông mone ya, lêc he vông xe yetac ên wê he o vông môp tige tibed lêm. Nge, taxlee he vông heche va la dɨluhu vô Apumtau dɨ vông he la vac xe kwa ngɨbi tɨyi môp wê Anutu nêl ge.

Konglegesen Masedonia vông môp tibêge, om xe nêl vô Taitas ên xe nêb i loc vô xam, ên vông yuac nivɨha wê loc nêl vô xam ilage i vô nôn lec. Môp wê nivɨha ge vɨhati vô levac vac xam mahɨgun, om xam vông i vin xêkɨzêc ta dɨ nêl Yesu xolac, dɨ xam xovô kɨyang vɨhati, dɨ xam vông nɨlôm la dɨluhu vô Anutu yuac dɨ xam xêmyaa vin lec xe. Om a nêl vô xam bêga bê môp wê ob ngɨdu xomxo xôn ya mone ge i vô levac vac xam mahɨgun hɨxôn.

A nêb a ob kɨdu xam lec môp tige lêm. Nge, a ob nêl he Masedonia môp kɨtong vô xam ên a nêbê he vông nɨlô la vô môp nivɨha tige, om a nêb a ob yaxên bê xêyaa vin lecên wê xam vông ge obêc vô nôn nivɨha tibêge, me? Xam xovô vɨzid wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge pyap. Ên Yesu dô vac xêseac hɨxôn vɨzid vɨhati, lêc nêb ob ngɨdu il xôn om lam tu xocbê xomxo wê nên susu maên ge, ên nêb môp wê lam tu xocbê xomxo wê nên susu maên ge i vông il tulec vɨzid tɨbeac.

10 Om a ob nêl vô xam i tɨyi xovôên wê aca va vông ge bêga bê xam vɨhati obêc tung mone pyap ge od obêc nivɨha. Ên xam xovô yuac tige taxlee ên xam nêb xam ob vông, dɨ klismas ngwe tax, xam vông mone mangwe. 11 Om a ob nêl vô xam bê gwêbaga xam kɨtuc mone ya hɨxôn ên yuac tige i pyap. Ilage xam nɨlôm kɨdu xam ên nêb xam ob vông yuac tige, om gwêbaga xam nɨlôm i kɨdu xam dɨ xam tung mone i tɨyi xocbê wê dô vô xam ge, ên yuac tige i pyap. 12 Xomxo ti obêc nêb tung mone dɨ obêc tung i tɨyi xocbê wê dô vô i ge od Anutu ob yê nivɨha. Xomxo ya ob vông levac dɨ ya ob vông nipwo, lêc Anutu ob yê vɨhati nivɨha. Ên Anutu nêb xomxo toto i tung mone i tɨyi xocbê wê dô vô he ge.

13 A o nêl ên a nêb xam vông mone levac vô xomxo ên he i dô nivɨha dɨ xam dô nipaên lêm. Nge, a nêb xam vɨhati dô nimvɨha i tɨyima. 14 Gwêbaga xam nêm susu tɨbeac dô, om xam vông ya i loc ngɨdu he wê susu ma ên he ge xôn, êdêc susu obêc ma ên xam vô buc tɨmuên dɨ he vông tɨbeac obêc dô ge od he i vông ya vô xam ên i ngɨdu xam xôn. Ên obêc bêge ge od xam vɨhati ob dô tɨyima. 15 Tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga ên nêbê, “Xomxo wê tulec yaên tɨbeac ge, yaên tɨyi he dɨ o luu vêl lêm, dɨ he wê tulec nipwo tya ge o myag yaên ti lêm.”

Taitas yon li yuu ob loc vô he Kolin

16 A hi vɨxag pec ên wê Anutu vông Taitas xêyaa vin lec xam tɨyi xocbê a xêgyaa vin lec xam ge. 17 Om kɨyang wê a nêl vô Taitas ên a nêb i loc yê xam ge, Taitas tyuc lec, dɨ ici va nɨlô kɨdu i hɨxôn ên nêb ob loc vô xam. 18 Dɨ il lig vông vinên ti ob loc hɨxôn Taitas. Xomxo tige vông yuac xolac om xomxo vac konglegesen vɨhati xovô i dɨ pɨmil i. 19 Lêc he o pɨmil i ya kɨyang pɨleva lêm. Nge, konglegesen vɨhati vɨnoo i, ên nêb i loc hɨxôn xe dɨ xe xôn kô mone mɨ la vông vô lige vông vinên Judia wê nên susu maên ge. Yuac tige, xe vông ên xe nêb xe ob vông Apumtau lê i vô levac, om xe nêb xomxo i yê dɨ xovô bê xe vông nɨlôm la vô yuac wê ob ngɨdu xomxo xôn ge.

20 Mone mabu tige, xe nêb xomxo ti i o lêc so kɨyang lec xe lec mone tige lêm, om xe ob vông xomxo tige i loc hɨxôn. 21 Ên xe nêb xe ob vông yuac nivɨha vô Anutu vaci lêm. Nge, xe nêb xomxo i yê yuac wê xe ob vông ge nivɨha hɨxôn.

22 Om xe ob vông il lig ti i loc hɨxôn yuu. Xomxo tige, xe yaxên tɨyi buc tɨbeac, lêc vông yuac vɨyang vɨyang ge xêkɨzêc, dɨ gwêbaga xomxo tige nɨlô kɨdu i dɨ vô nɨbu nɨbu nêb ob loc vô xam, ên xovô xam pyap ên nêb xam obêc vông yuac nivɨha. 23 Taitas ge xam xovô pyap bê i wê xii xôn vông yuac lec xam ge. Dɨ lig yuu ge, yuu tu konglegesen vɨhati manôn dɨ vông yuac wê ob vông Kɨlisi lê vô levac ge. 24 Om xam xêmyaa i vin lec yon dɨ xam viac yon i nivɨha, ên konglegesen vɨhati i yê mɨ xovô bê kɨyang wê xe pɨmil xam ge kɨyang nôn.

Copyright information for `PTP