2 Corinthians 9

Môp wê ob ngɨdu Anutu nue xôn ge

Xam xovô pyap lec mone wê il ob vông i la ngɨdu Anutu nue Judia xôn ge, om a ob kɨvuu kɨyang ti i tii vac vô xam lêm. Ên a xovô pyap ên a nêbê xam nɨlôm kɨdu xam ên xam nêb xam ob vông yuac tige, om a pɨmil xam vô he Masedonia bêga ên a nêbê, “Xomxo vac vɨgwe levac Glik hɨlu kɨyang pyap lec klismas ngwe tax ên he nêb he ob tung mone.” He Masedonia ngô kɨyang tige dɨ xovô wê xam nɨlôm kɨdu xam ên yuac tige om vông he tɨbeac xêyaa vin lec yuac tige ên he nêb he ob vông hɨxôn. Om gwêbaga a nêb a ob vông lig yon i loc vô xam, om xam viac mone pyap i tɨyi xocbê kɨyang wê a nêl vô he Masedonia ge, ên kɨyang wê a mi yong xam vô he ge, he i o lêc yê tɨyi xocbê kɨyang nôn maên lêm. Ên he Masedonia ya obêc loc hɨxôn a tɨmuên dɨ xe obêc xê wê xam gên o tung mone pyap lêm ge od obêc vông a nig yoc dɨ vông xam nim yoc hɨxôn ên wê a yong xam pɨleva vô he ge. A xo bêge, om a nêb lig yon i loc mug vô xam, ên viac mone wê xam nêl pyap ên xam nêb xam ob vông ge, êdêc buc wê xe obêc mɨloc vô xam ge od xe ob xê wê xam kɨtuc mone pyap hɨxôn nɨlôm nivɨha dɨ xam o vông ên wê xomxo kɨdu xam ngɨnong ge lêm.

Xam xovô bêga bê xomxo ti obêc xin vê yuu ge od ob kô nôn yuutyabed. Dɨ xomxo ti obêc xin vê tɨbeac ge od ob kô nôn tɨbeac luu vêl. Om xam toto vông mone i tɨyi xocbê xam nɨlôm xovô ên xam nêb xam ob vông ge. Dɨ xam o lêc vông hɨxôn nɨlôm vɨyin lêm. Dɨ le i lêc vông ên wê xomxo kɨdu xam ge lêm. Ên Anutu xêyaa vin lec xomxo wê tung mone hɨxôn nɨlô nivɨha ge. Anutu tɨyi wê ob vông vɨzid vɨhati hɨvun xam xôn, om obêc vông susu wê ob ngɨdu xam xôn ge vô xam i tɨyi buc vɨhati dɨ obêc vông vô xam i luu vêl tɨyi wê xam ob vông yuac nivɨha ya ge. Tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga ên nêbê,

  • “Xomxo ti wê tɨtang i susu vô xomxo wê nên susu maên ge, môp nivɨha wê i vông ge ob vô nôn nivɨha dɨ ob yêp luta.”
10 Anutu ge wê vông susu vê vô xomxo mɨ he la xin, dɨ vông vê tige vô nôn tɨbeac mɨ xomxo ya, om Anutu obêc vông susu vê vô xam dɨ vông i vô tɨbeac, dɨ ob vông môp nivɨha wê xam vông ge vô nôn tɨbeac. 11 Anutu obêc vông susu tɨbeac vô xam tɨyi buc vɨhati, tɨyi wê xam ob vông susu tɨbeac vô xomxo wê nên susu maên ge. Om mone wê xam vông ge xe obêc kô mɨ la vông vô xomxo ge od ob vông he hi vɨxa pec ên Anutu. 12 Om yuac nivɨha wê xam vông ge ob ngɨdu Anutu nue wê nên susu maên ge xôn dɨ ob vô nôn nivɨha hɨxôn bêga bê ob vông he tɨbeac hi vɨxa pec ên Anutu. 13 Ên môp wê xam ngɨdu lime vông vinên xôn ge ob nêl xam kɨtong vô xomxo, om he ob xovô wê xam vông i vin Kɨlisi xolac dɨ vông i vô nôn lec ge, dɨ he ob yê wê xam vông mone levac vô he hɨxôn xomxo baba ge, om he ob pɨmil Anutu ên xam. 14 Dɨ he ob xovô bê xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge vô levac vô xam, om he xêyaa ob vin lec xam dɨ he ob kɨtaa vô Anutu lec xam. 15 Il ob hi vɨxad i pec ên Anutu, ên wê vông vɨzid levac mabu ti vô il ge. Kɨyang wê il nêl ge o tɨyi wê ob nêl vɨzid tige kehe ge lêm, ên vɨzid tige nivɨha yang luu vêl.

Copyright information for `PTP