2 Peter 3

Apumtau Yesu obêc vena vɨxôhɨlôg

Xam lige, ilage a kɨvuu kɨpihac ti vô xam, nang dêc gwêbaga a kɨvuu kɨpihac ngwe ga wê vông yuu ge vô xam. Lêc a kɨvuu kɨpihac yuu ge vô xam ên a nêb i tɨpi vô xam pɨyôp i yêp seac dɨ xam xovô kɨyang tiga i tii vac. A nêb xam xovô kɨyang wê plopete ngɨbua nêl ilage i tii vac, ên he nêl kɨtong lec buc wê obêc val tɨmuên ge. Dɨ xam xovô xolac wê il Apumtau vông ge. Apumtau vô il vêl ên il nêd nipaên, dɨ vông i xolac vô lime sinale dɨ he nêl kɨtong vô xam mɨ xam ngô. Om xam ngô dɨ xovô i tii vac.

Om xam lêc xovô taxlee bêga bê vô buc tɨmuên ge od tɨbii ya obêc val vô xam dɨ ob tɨmu vô môp wê he nɨlô kɨdu he ên nêb he ob vông ge, dɨ he ob so vya vô xam ên wê xam vông i vin Anutu ge, om he ob yax mang dɨ nêl vô xam bêga ên nêbê, “Yesu nêl vô xam ên nêbê obêc vena vô xam, me? Om tyo dô gê tina? Wê lê, Yesu o vena lêm. Nge, vô buc wê Anutu tung lag yuu kɨbun ge, dɨ i la vô buc wê il mage buge yib ilage, dɨ i val tyip gwêbaga hɨxôn, susu hɨxôn kɨyang vɨhati dô tɨyi xocbê dô ilage dɨ ti o pɨlepac lêm.” He ob nêl kɨyang tibêge vô xam, lêc he nêbê he ob xovô yuac wê Anutu vông ilage lêm. Yuac wê Anutu vông ilage bêga nêbê Anutu nêl dɨ lag yêp dɨ kɨbun val tyip vac mia nɨlô dɨ yêp vac mia mahɨgun. Lêc kɨbun o yêp bêge xuhu dia lêm. Nge, tɨmuên ge od Anutu nêl dɨ mia hɨvun kɨbun xôn ên wê xomxo vông nipaên ge. Lêc lag yuu kɨbun wê yêp gwêbaga, Anutu nêl ên nêbê yuu ob yêp dɨ i loc tyip lec buc wê ngwax obêc ya yuu xôn vêl ge. Vô buc tige Anutu obêc yaxên xomxo vɨhati nên kɨyang dɨ obêc kɨtya he wê vô nɨmi vô i ge vêl.

Xam lige, le i lêc lungên kɨyang tiga lêm. Kɨyang tiga nêl bêga ên nêbê buc wê il xê ên il nêb buc myabo tya ge Anutu yê nêb buc dia tɨyi xocbê klismas 1000, dɨ buc wê il xê ên il nêb buc dia ge Anutu yê tɨyi xocbê buc tibed. Om xomxo ya so ên he nêb mêd Apumtau vông yuac hɨyi hɨyi om kɨyang wê nêb ob vena ge gên o vô nôn lec lêm. Ge he so. Ên Apumtau o vông yuac hɨyi hɨyi lêm. Nge, bin xomxo wê vô nɨmi vô i ge ên nêb he i pɨlepac he vêl ên nipaên wê he vông ge, ên Apumtau xo ên nêbê xomxo ti i o lêc yib mɨ la vac nipaên lêm.

Lag yuu kɨbun xôa obêc ma

10 Buc tɨmuên wê Apumtau obêc vena lec ge, buc tige obêc val tɨyi xocbê xomxo yôdac ti. Ên buc tige il o xovô lêm. Vô buc tige lag obêc vô nidɨdun levac dɨ xôa obêc ma, dɨ ngwax obêc ya lag yuu kɨbun hɨxôn susu vɨhati ma vêl. 11 Vɨxôhɨlôg nôn, Anutu obêc kɨtya susu lag yuu kɨbun vɨhati vêl. Om gwêbaga xam ob dô bêna? Xam vông môp ngɨbua i vô nôn lec vô xam dɨ tɨmu vô môp wê Anutu vông ge, 12 dɨ xam dô bin Anutu buc wê obêc val tɨmuên ge dɨ vông yuac xêkɨzêc ên buc tige i val sebseb. Vô buc tige ngwax obêc ya lag ma vêl, dɨ susu vɨhati obêc dɨdee ên ngwax levac dɨ xôa obêc ma. 13 Ilage Anutu hɨlu kɨyang pyap ên nêbê lag yuu kɨbun paha obêc yêp tɨmuên, dɨ kɨyang nivɨha obêc hɨvun xôn, dɨ nipaên ti obêc yêp hɨxôn lêm. Om il bin lag yuu kɨbun paha wê obêc val ge.

14 Xam lige, xam mi dô bin lag yuu kɨbun wê paha ge, om xam viac xam nivɨha dɨ vông yuac xêkɨzêc ên Anutu i yê xam tɨyi xocbê nipaên ti o yêp vô xam lêm ge dɨ i yê xam tɨyi xocbê xam dô vac kɨyang malehe ge. 15 Xam xovô bêga bê Apumtau venaên gên ma, ên dô bin xomxo vɨhati ên nêb he i pɨlepac he ên i kɨtya he nên nipaên vêl. Kɨyang tige tɨyi xocbê kɨyang wê Pol kɨvuu ge. Pol ge il lig wê il xêdyaa vin lec i ge. Anutu vông xovôên vô i, 16 om i kɨvuu kɨyang tiga vac kɨpihac vɨhati wê i kɨvuu ge. Kɨyang wê Pol kɨvuu ge, kɨyang ya vɨyin dɨ kehe o yêp seac lêm, om vông yuac levac vô il ên wê il ob xovô kɨyang wê i kɨvuu ge kehe. Om xomxo pɨyôp maên wê o le xêkɨzêc lêm ge, he ya pɨlepac xolac wê Pol kɨvuu ge vac dɨ kɨyang vɨhati wê yêp vac xolac ge hɨxôn. Om Anutu obêc kɨtya xomxo tigee vêl vô buc tɨmuên.

17 Xam lige, xam xovô pyap ên xam nêbê xomxo tigee mi nêl kɨyang kɨtyooên dɨ pwoo Anutu kɨyang vac. Om xam viac xam ên he, gec lêc he dɨdii xam la vac kɨyang kɨtyooên wê he nêl ge dɨ vông xam sea vông vinên wê xam vông ge. 18 Apumtau Yesu Kɨlisi vô il vêl ên il nêd nipaên. Om a nêl vô xam bêga bê xam vông xovôên yuu xêyaa vin lecên wê Yesu vông ge i vô levac vac xam nɨlôm. Yesu lê i vô levac gwêbaga dɨ i yêp luta lêc luta. Nôn.

Copyright information for `PTP