2 Timothy 2

Il tɨyi xocbê Yesu Kɨlisi nue vevac

A nug Timoti, Yesu Kɨlisi vông vɨzid nivɨha vô ông pyap om ông hôm vɨzid wê i vông ge xôn pɨlihi dɨ le xêkɨzêc ya. Kɨyang vɨhati wê a nêl vô xomxo tɨbeac dɨ ông ngô hɨxôn ge, ông vông kɨyang tigee vô xomxo wê ob ngô dɨ viac nivɨha ge ên he i loc nêl kɨyang tigee vô xomxo ya ên he i ngô hɨxôn.

Ông le xêkɨzêc i tɨyi xocbê Yesu Kɨlisi nu vevac ti wê vông i yuac nivɨha ge, dɨ ông kɨlê vɨyin hɨxôn xe lec yuac tige. Xomxo ti wê kô yuac vevac ge ob vông yuac bangwe hɨxôn lêm. Nge, ob vông nɨlô vô yuac vevac tibed ên nêb tɨbii levac wê viac i ge i yê yuac wê i vông ge nivɨha. Dɨ xomxo ti obêc nêb tup mɨ ngɨnoo ge od ob tup i tɨyi môp wê ob kô nôn ge. Ên obêc ma ge od ob mɨla kô nôn wê tup ên ge lêm. Dɨ xomxo ti obêc xin vê vac yuac dɨ viac yuac nivɨha ge od ob kô nôn mɨ ya tax. Om ông xovô kɨyang tiga wê a nêl ga, ên Apumtau ob vông xovôên vô ông ên ông xovô kɨyang vɨhati kehe.

Ông xovô kɨyang lec Yesu Kɨlisi i tii vac. Yesu pum lec Devit dɨ yib dɨ kɨdi lec mavɨha vac yibên. Kɨyang tiga xolac nivɨha wê a mi nêl ge. Lêc tɨbii yê a nipaên ên xolac tige, om vông vɨyin vô a dɨ ku a xôn ya sen dɨ vông a lam dô vac kalabuhu ga tɨyi xocbê tɨbii nipaên ti. Lêc he tɨyiên ma wê he ob ku Anutu kɨyang xôn ge. 10 Mêgem a le xêkɨzêc ta vac vɨyin, ên a nêb xomxo wê Anutu vɨnoo he ên nêb he i tu i nue ge he i ngô xolac dɨ vông i vin Yesu Kɨlisi dɨ dô mavɨha hɨxôn i vac Anutu ben lag puunê luta lêc luta.

11 Kɨyang tiga nôn bêga ên nêbê

  • “Il obêc xib hɨxôn i ge od il obêc dô madvɨha hɨxôn i.
12 Il obêc le xêkɨzêc vac vɨyin ge od il ob tu levac mɨ dô hɨxôn i. Lêc il obêc yax i vun ge od i êno ob yax il vun. 13 Il obêc sea vông vinên wê il vông ge od i ob sea il lêm, ên o tɨyi wê ob pɨlepac kɨyang wê i vông ge lêm.”

Xomxo wê vông Anutu yuac vô nivɨha ge

14 Ông nêl kɨyang tige vô xomxo ên he i xovô i tii vac nang, dɨ ông le Apumtau manôn dɨ nêl vô he bê he i o lêc vông vevac vôma lec kɨyang vaxvax lêm, ên môp tibêge ob vô nôn nivɨha vô he lêm. Nge, ob vông he wê ngô kɨyang tige vô nipaên.

15 Ông vông yuac nivɨha ên Anutu i yê ông nivɨha i tɨyi xocbê i nu yuac ti wê ông nêl xolac wê nôn ge bôbac dɨ ông nim o yoc ên yuac tige lêm ge. 16 Ông kol ông ên kɨyang vaxvax wê nôn maên ge. Ên kɨyang tige ob dɨdii xomxo la vac nipaên dɨ he ob vô nɨmi vô Anutu kɨyang, dɨ ob vông môp tige vô levac. 17 Kɨyang nipaên wê he nêl ge ob vô levac tɨyi xocbê kɨtyax wê ob vô levac mɨ ya xomxo ninɨvi ma vêl ge. Haimenias yuu Pailitas, yuu mi vông bêge. 18 Yuu sea kɨyang nôn dɨ nêl kɨyang kɨtyooên bêga ên nêbê, “Il kɨdi lec vac yibên pyap.” Yuu mi nêl bêge mɨ xomxo vông vinên ya ngô, om vông vinên wê he vông ge vô nipaên. 19 Lêc Anutu xolac le xêkɨzêc xocbê teac le xêkɨzêc ge. Xolac bo ti nêl bêga ên nêbê, “Apumtau xovô xomxo wê tu i nue ge pyap.” Dɨ ngwe nêl bêga ên nêbê, “Xomxo ti obêc nêl ên nêbê i tu Apumtau nu ti ge od i vô nɨmi vô môp nipaên vɨhati.”

20 Vac xumac levac ti pɨle yuu dêg wê silva yuu gol ge vaci o dô vac lêm. Nge, dêg kɨbun yuu pɨle xax le vac hɨxôn. Dêg yuu pɨle ya vông yuac nivɨha, dɨ ya dô vaxvax. 21 Mêgem xomxo vông vinên ti

obêc vô nɨmi vô kɨyang yuu môp nipaên dɨ dô nivɨha ge od tɨyi xocbê pɨle yuu dêg wê vông yuac nivɨha ge, ên xomxo tige vông nɨlô la vô Apumtau dɨ viac i pyap tɨyi wê ob vông yuac nivɨha wê Apumtau vông vô i ge vɨhati.

22 Om ông le teva ên môp nipaên vɨhati wê yêp vac xam ngɨvihi nɨlôm ên xam nêb xam ob vông ge. Dɨ ông vông nɨlôm i loc vô môp nivɨha, dɨ môp vông vinên, dɨ môp xêyaa vin lecên, dɨ môp malehe hɨxôn. Om ông hɨxôn xomxo vɨhati wê xam xôn nɨlôm vô paha lec dɨ xam kɨtaa vô Apumtau ge, xam vɨhati tɨmu vô môp tibêgee. 23 Ông kol ông ên kɨyang vaxvax wê xovôên nivɨha ti o yêp vac lêm ge, ên kɨyang tibêge wê ob vông xomxo kunacma dɨ vông vevac vôma. 24 Xomxo ti obêc tu Apumtau nu yuac ge od i o vông vevac vô xomxo ya kɨyang lêm. Nge, i lum nêl kɨyang vô xomxo dɨ tɨxuu he i nivɨha ya xolac, dɨ xêyaa i o vô myavɨnê vô xomxo wê vông vɨyin vô i ge lêm, 25 dɨ i lum nêl kɨyang vô he wê vông vevac vô xolac ge dɨ tɨtô he, ên mêd Anutu ob vông he pɨlepac he dɨ he ob xovô kɨyang nôn. 26 Ilage Seten** ku he xôn vac leac wê i vông ge dɨ vông he tɨmu vô ici va kɨyang. Lêc he obêc xovô Anutu kɨyang nôn ge od he pɨyôp obêc yêp nivɨha dɨ he ob sea leac wê Seten ku he xôn ya ge.

Copyright information for `PTP