2 Timothy 3

Môp nipaên wê ob val vô buc tɨmuên ge

Ông xovô bêga bê vô buc myahɨpu ge od vɨyin tɨbeac obêc val. Ên xomxo ob tɨmu vô môp nipaên bêga nêbê he ob xovô heche va, dɨ he ob doma vô mone, dɨ he ob yong heche va lê, dɨ he ob kô he lec vô xomxo, dɨ he ob nêl xomxo lê nipaên, dɨ he ob vô nɨnya kɨtu vô tae mae, dɨ he ob pɨmil xomxo wê ngɨdu he xôn ge lêm, dɨ he ob la vac Anutu kɨyang kwa ngɨbi lêm, dɨ he ob vông nivɨha vô lie lêm, dɨ he xêyaa ob vô myavɨnê lec kɨyang dɨ hôm xôn, dɨ he ob nêl kɨyang nɨmi vaxvax, dɨ he ob kol he ên môp nipaên wê he ninɨvi xovô ge lêm, dɨ he ob vông xomxo vô nipaên, dɨ he ob vông vevac vô môp nivɨha vɨhati, dɨ he ob kɨtyoo lie dɨ vông he la vac xomxo nipaên vɨgê, dɨ he ob tɨmu vô pɨyôp nipaên wê he vông ge lutibed, dɨ he ob xovô heche va ên nêbê he xomxo levac, dɨ he xêyaa ob vin lec Anutu lêm. Nge, he xêyaa ob vin lec môp toto wê ninɨvi xovô ge, dɨ he ob yê da dɨ kɨtaa lê, lêc he nêl vac mya pɨleva, ên he vô nɨmi vô Anutu hɨxôn xêkɨzêc wê i vông ge. Timoti, ông le teva ên he wê mi vông môp nipaên tibêgee. Ên he ya nêl xolac kɨtyooên vô vêx wê o vông i vin xêkɨzêc lêm ge. Vêx tigee mi vông môp nipaên wê vông he nɨlô vô vɨyin ge, dɨ he vông pɨyôp la vô kɨyang nipaên tɨbeac. Vêx tigee mi ngô kɨyang vɨyang vɨyang ge ên nêb he ob kô xovôên lec, lêc he o tɨyi wê he ob xovô kɨyang nôn ge lêm. Ilage vux yuu lê nêbê Janis yuu Jamblis, yuu vông vevac vô Moses vac vɨgwe Isip. Dɨ gwêbaga xomxo tigee wê nêl kɨyang kɨtyooên vô vêx ge he tɨyi xocbê Janis yuu Jamblis, ên he vông vevac vô kɨyang nôn, dɨ pɨyôp wê he vông ge vô nipaên dɨ he sea vông vinên wê nôn ge. Lêc môp kɨtyooên wê he vông ge ob vô levac lêm. Ên xomxo ob yê môp wê he vông ge ên nêbê môp yacyac, tɨyi xocbê xomxo yê môp wê Janis yuu Jamblis vông ilage ên nêbê môp yacyac.

Pol nêl vô Timoti ên nêb i hôm Anutu kɨyang xôn pɨlihi

10 Ông dô hɨxôn a ila, om ông xovô kɨyang pyap wê a tɨxuu xomxo ya ge, dɨ ông xovô môp vɨhati wê a mi tɨmu vô ge, dɨ pɨyôp wê a vông ge, dɨ môp vông vinên wê a vông ge, dɨ ông xovô wê a mi lum nêl kɨyang malehe vô xomxo, dɨ a xo vɨgwe pɨsiv ên he, dɨ a le xêkɨzêc dɨ kɨlê vɨyin vɨhati, 11 dɨ ông xovô môp nipaên vɨhati wê tɨbii vông vô a ge hɨxôn vɨyin levac wê tulec a vac vɨgwe Antiok yuu Aikoniam yon Listla ge. A tulec vɨyin yuu myavɨnê mabu yocên, lêc Apumtau vô a vêl ên vɨyin tigee vɨhati. 12 Vɨxôhɨlôg nôn, tɨbii ob vông vɨyin yuu myavɨnê vô xomxo vɨhati wê nêb ob tɨmu vô môp wê Yesu Kɨlisi vông ge. 13 Dɨ xomxo nipaên hɨxôn xomxo kɨtyooên ob vông môp nipaên vô levac, dɨ nipaên wê he vông ge ob vɨyum he xôn, dɨ he ob kɨtyoo xomxo tɨbeac, lêc Seten** ob kɨtyoo he.

14 Lêc ông mô, kɨyang nôn wê ông kô dɨ vông i vin xêkɨzêc ge, ông hôm kɨyang tige xôn pɨlihi, ên ông xovô xe vêx yuu vux wê xe tɨxuu ông ya kɨyang tige, 15 dɨ ông xovô ên ông nêbê ilage ông gên dô nipwo, lêc ông kô xovôên lec Anutu kɨyang dɨ i val tyip lec gwêbaga hɨxôn. Anutu kɨyang tɨyi wê ob vông xovôên vô xomxo ên he i vông i vin Yesu Kɨlisi dɨ i kɨtya he nên nipaên vêl. 16 Anutu kɨyang vɨhati wê yêp vac kɨpihac xolac ge, Anutu vaci vông vô xomxo mɨ he kɨvuu. Anutu kɨyang tige nivɨha tɨyi wê ob vông xovôên vô il, dɨ ob hɨlung il nêd nipaên vô il, dɨ ob tɨtô môp wê il vông ge, dɨ ob tɨxuu il ya môp wê Anutu yê nêb nivɨha ge. 17 Om Anutu vông xolac vô il ên nêb i vông xovôên yuu xêkɨzêc vô il wê Anutu nue ge tɨyi wê il ob vông yuac nivɨha vɨhati ya ge.

Copyright information for `PTP