Acts 10

Angela ti nêl kɨyang vô Konilias

Tɨbii vevac levac ti lê nêbê Konilias dô vɨgwe Sisalia. Konilias viac nue vevac 100 vac he kɨdu ti wê nêl he nêbê he Itali ge. Konilias he vɨnê nue vɨhati vông i vin Anutu dɨ kɨtaa vô Anutu tɨyi lec buc vɨhati, dɨ Konilias mi ngɨdu he Yuda** wê nên susu maên gee xôn. Dɨ buc ti xocbê hɨyôv manôn yon, lêc Anutu vông angela ti lam nêl vô Konilias ên nêbê, “Konilias.”

Mêd Konilias yê ma la angela tige dɨ xona mabu dɨ kɨnêg ên nêbê, “Xomxo levac, vatya?” Mêd angela tige nêl ên nêbê, “Anutu ngô wê ông mi kɨtaa ge dɨ yê wê ông vông susu vô he wê nên susu maên gee om xovô môp wê ông mi vông ge pyap. Om ông vông xomxo ya i loc vɨgwe Jopa ên loc nêl Saimon wê lê ngwe nêbê Pita ge ên i lam. Saimon Pita la dô vac Saimon ngwe ben, ngwe wê mi vông yuac lec bwoc ninɨvi ge ben wê yêp kwabo vô gwec nɨnya ge.”

Angela nêl kɨyang pyap vô Konilias dɨ loc mɨ la, mêd Konilias tyuc i nue yuac yuu dɨ lie vevac ti lam. Xomxo vevac tige, xomxo vông vinên ti wê mi dô hɨxôn Konilias tɨyi buc vɨhati ge. Mêd Konilias nêl angela kɨyang kɨtong vô yon dɨ vông yon loc mɨ la Jopa.

Anutu hɨlung tɨxuuên ti vô Pita

Xomxo yon ge loc mɨ la, dɨ vɨgwe vɨdiiên tɨtige yon mɨla kwabo vô Jopa. Dɨ hɨyôv tyip kɨtôn lêc Pita lec mɨ la lec xumac kɨtôn kɨsii nêb ob la kɨtaa vô Anutu. 10 Dɨ vip den Pita om Pita nêb ob ya yaên, lêc he gên o viac yaên wê he ob ya ge lêm, om Pita xeedô, lêc tɨxuuên ti val vô i 11 dɨ i yê ma la kɨsii, lêc lag puunê tax dɨ susu ti xocbê nivɨmihi levac ti lam gê kɨsii lêc lam xocbê xomxo hɨlu yihi lec

myahɨpu vɨhati dɨ vông i lam tô kɨbun.
12 Lɨlii yuu menac dɨ bwoc yuu myel toto dô vac nivɨmihi tige nɨlô, 13 mêd vya ti lam nêl ên nêbê, “Pita, kɨdi lec mɨ loc hi lɨlii tigee mɨ wa.” 14 Lêc Pita nêl ên nêbê, “Apumtau, a xaên ob ma. Ên a o mi xa yaên wê xe vɨbu ên xe nêbê ningeac ge lêm.” 15 Mêd vya tige lam tii vac nang ên nêbê, “Susu wê Anutu kɨtaa lec nêbê nivɨha ge, ông o lêc wê ên ông nêbê nipaên lêm.” 16 Anutu nêl kɨyang tige vông lu yon mêd nivɨmihi tige lec mɨ lax kɨsii lutibed.

17 Mêd Pita dô dɨ xo kɨyang tɨbeac lec susu wê yê ge ên nêbê, “Tige kehe bêna?” Mêd xomxo yon wê Konilias vông yon lam ge val Jopa, mêd kɨnêg xumac wê Saimon vông ge vô xomxo ya dɨ val le vô Saimon ben vuayen, 18 dɨ keac ên nêbê, “Saimon ti wê lê ngwe nêbê Pita ge dô ga, me?” 19 Pita xeedô dɨ xo susu wê yê ge, mêd Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vô i ên nêbê, “Ngô lê. Xomxo yon val myag ông, 20 om ông kɨdi lec dɨ lop mɨ loc vô yon dɨ loc hɨxôn yon, dɨ ông o lêc nɨlôm yuu yuu lêm, ên aca va vông yon lam.”

21 Om Pita lop mɨ la vô yon dɨ nêl vô ên nêbê, “A Pita wê mon myag a ge. Mon lam ên vatya?” 22 Mêd yon nêl ên nêbê, “Konilias wê tu levac ên tɨbii vevac 100 ge wê vông xen lam. Konilias ge xomxo nivɨha ti wê mi kɨtaa vô Anutu dɨ xomxo Yuda vɨhati yê i nivɨha. Mêd Anutu vông angela ti lam nêl vô Konilias ên nêb Konilias i vông kɨyang i loc vô ông ên ông loc i ben dɨ loc nêl kɨyang vô i.” 23 Mêgem Pita keac yon la xumac lôma dɨ viac yon, dɨ vɨdiiên tɨtige Pita kɨdi mɨ la hɨxôn yon, dɨ xomxo vông vinên Jopa he ya la hɨxôn mɨ he la.

Pita la vac Konilias ben

24 He mɨla môp dɨ vɨgwe vɨdiiên tɨtige he mɨla Sisalia. Dɨ Konilias kɨtuc lie hɨxôn nipɨpu ya mɨ he lam dô vac i ben dɨ bin Pita. 25 Mêd Pita la vac Konilias ben dɨ Konilias lam yev vɨxa kɨtu vô Pita dɨ pɨmil i. 26 Lêc Pita nêl vô ên nêbê, “Kɨdi lec mɨ le kɨsii, ên a ga xomxo xocbê ông.” 27 Mêd Pita keac vô i dɨ yuu la xumac lôma dɨ Pita yê wê xomxo tɨbeac kɨtucma mɨ xeedô ge.

28 Mêgem Pita nêl vô he ên nêbê, “Xacxam va xovô pyap wê xolac wê xe Yuda** vông ge vɨbu ên nêb xe ob dô hɨxôn xam tɨbii ba lêm. Lêc Anutu nêl kɨtong vô a ên nêb a o lêc nêl xomxo ti bê i nipaên lêm. 29 Om gwêbaga a val i tɨyi ông vyam wê ông tyuc a ge dɨ a o pwoo ông vyam vac lêm. Om a ob kɨnêg ông bê ông nêb a lam ên vatya?”

30 Mêd Konilias nêl ên nêbê, “Nyop ge wê hɨyôv manôn mɨla yon xocbê hucên bêga, a dô vac xumac lôma dɨ kɨtaa vô Anutu, lêc lutibed xomxo ti lam le vô a magnôn hɨxôn ngakwi kwem pɨleva, 31 dɨ nêl vô a ên nêbê, ‘Konilias, Anutu ngô wê ông mi kɨtaa ge dɨ xovô susu nivɨha wê ông mi vông vô xomxo wê nên susu maên gee, 32 om ông vông xomxo i loc Jopa ên loc nêl vô Saimon wê lê ngwe nêbê Pita ge ên i lam. Saimon Pita la dô vac Saimon ngwe ben, ngwe wê mi vông yuac lec bwoc ninɨvi ge ben wê yêp kwabo vô gwec nɨnya ge.’ 33 Om a ngô kɨyang tige dɨ vông xomxo loc lutibed vô ông, dɨ ông vô nɨnyam lehe vô a vyag dɨ lam vô a. Om gwêbaga xe vɨhati lam dô ga vô Anutu manôn ên xe nêb xe ob ngô kɨyang vɨhati wê Apumtau vông vô ông ge.”

Pita nêl xolac vô Konilias he lie

34 Mêd Pita nêl vô he bêga ên nêbê, “Gwêbaga a xovô vɨxôhɨlôg ên a nêbê Anutu o yê xomxo mangwe nêb nivɨha dɨ yê mangwe nêb nipaên lêm. Nge, Anutu yê xomxo vɨhati tɨyima. 35 Om xomxo vac vɨgwe vɨhati gee, ti obêc xona ên Anutu dɨ vông môp wê nivɨha ge od Anutu obêc yê i nivɨha. 36 Xam xovô xolac nivɨha pyap wê Anutu nêl vô xe Islel bêga ên nêbê Yesu Kɨlisi wê tu il vɨhati nêd Apumtau ge, ge wê vông il la dô tibed hɨxôn Anutu vac kɨyang malehe. 37 Dɨ xam xovô ên xam nêbê buc wê Jon nêl mia lipacên kɨtong vô xomxo pyap ge, od xolac tige kehe le vac vɨgwe Galili dɨ i la vac vɨgwe Judia vɨhati hɨxôn. 38 Yesu Nasalet ge, Anutu vɨnoo i dɨ vông Myakɨlôhô Ngɨbua hɨxôn xêkɨzêc levac vô i, om Yesu la vac vɨgwe vɨhati dɨ la ngɨdu xomxo xôn dɨ vông he wê Seten ku he xôn gee vô nivɨha lec, ên Anutu dô hɨxôn i. 39 Dɨ yuac vɨhati wê Yesu vông gê Jelusalem dɨ vông vac xe Yuda bom vɨhati ge, xe xê om xe nêl kɨtong vô xomxo. Nang dêc he hi Yesu yib lec xax pola, 40 dɨ buc yon lam la vêl lêc Anutu tɨpi vô i kɨdi lec vac yibên dɨ hɨlung i le seac vô xe, 41 lêc o hɨlung i vô Yuda vɨhati lêm. Nge, hɨlung i vô xe mangwe wê Anutu vɨnoo xe pyap nêbê xe nêl i kɨtong vô xomxo ge. Om Yesu kɨdi lec vac yibên dɨ xe xa dɨ num hɨxôn i. 42 Dɨ Yesu nêl vô xe ên nêbê xe nêl xolac vô xomxo dɨ nêl bêga bê Yesu ge wê Anutu vɨnoo pyap ên nêb i tɨtô xomxo yibên yuu mavɨha vɨhati nên kɨyang. 43 Plopete vɨhati nêl Yesu kɨtong ilage ên nêbê xomxo vɨhati wê vông i vin Yesu ge od Yesu lê obêc kɨtya he nên nipaên vêl.”

Xomxo wê o Yuda lêm gee, he kô Myakɨlôhô Ngɨbua

44 Pita gên nêl kɨyang tige vô he, lêc Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac he wê ngô kɨyang gee vɨhati nɨlô. 45 Mêd he Yuda vông vinên wê lam hɨxôn Pita ge yê dɨ yetac ên wê Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua tɨyi xocbê vɨzid nivɨha vô xomxo wê o Yuda lêm ge hɨxôn. 46 Dɨ he Yuda ngô wê xomxo tigee keac xomxo vɨgwe toto ge vya dɨ pɨmil Anutu. Om Pita nêl ên nêbê, 47 “Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua vô xomxo tigee tɨyi xocbê vông vô il Yuda ilage, om letya tɨyi wê ob le vac he xôn nêb he lipacên mia i ma?” 48 Om Pita nêl dɨ he lipac mia lec Yesu Kɨlisi lê. Mêd he kɨtaa Pita nêb i dô hɨxôn he buc ya.

Copyright information for `PTP