Acts 12

Helot hi Jems yib dɨ vông Pita vac xumac kalabuhu

Vô buc tige king Helot vông vɨyin vô xomxo vông vinên ya, om vông tɨbii la hi Jon li Jems ya yipac mɨ i yib. Mêd Helot yê wê Yuda** mangwe he xêyaa vin lec môp tibêge om Helot nêl dɨ tɨbii la hôm Pita xôn. He vông tige lec buc levac wê he Yuda ya blet wê yis** maên ge. Mêd he la hôm Pita xôn dɨ kô mɨ la tung vac xumac kalabuhu, dɨ tɨbii xêhɨpu vɨgê yuu dɨ vɨxa vɨlu dɨ sec ti (16) yê Pita xôn dɨ he kɨdu yuudɨyuu om he yuudɨyuu la bin pyap, nang dêc yuudɨyuu obêc la bin nang. Mêd Helot xo nêbê Pita ob dô vac kalabuhu dɨ buc wê Yuda ob myêl vɨzid ên xovô buc wê bue sea Isip ilage i loc vêl lê, lêc vông Pita i loc le vô Yuda manôn ên he i ngô i nên kɨyang. Om xêhɨpu tigee viac Pita mɨ he dô vac xumac kalabuhu, lêc he vông vinên kɨtaa xêkɨzêc vô Anutu nêb i ngɨdu Pita xôn.

Angela ti kô Pita vêl ên xumac kalabuhu

Mêd Helot xo nêbê tɨtige Pita ob la le vô he Yuda manôn, om bucên ge Pita yêp vac xumac kalabuhu dɨ sen yuu ku i xôn dɨ i yêp vac xêhɨpu yuu mahɨgun, dɨ xêhɨpu ya le bin vuayen. Lêc lutibed Anutu vông angela ti val vô Pita dɨ xêseac linac vac xumac lôma, mêd angela vyax vɨgê lec Pita

dɨ tɨpi vô ên nêbê, “Kɨdi lec lutibed.” Mêd lutibed sen pɨwelac vêl ên Pita vɨgê dɨ tô mɨ la kɨbun.
Mêd angela nêl vô Pita ên nêbê, “Vêx ông let lec dɨ su ông su lec.” Om Pita vông bêge pyap dɨ angela nêl nang ên nêbê, “Vɨnyum ông ngakwi ngwe kɨsii lec dɨ lam tɨmu vô a.” Om Pita kɨdi lec dɨ tɨmu vô angela vɨxa dɨ yuu la. Lêc Pita lungên wê angela dɨdii i vêl ên xumac kalabuhu nɨlô ge dɨ so nêb mêd yê vɨvia pɨleva. 10 Mêd yuu luu xêhɨpu wê tax ge vêl mɨ la, nang dɨ mɨla luu mahɨgun ngweo vêl mɨ la nang, dɨ yuu val vô vuayen ain ti wê ob sea xumac kalabuhu mɨ la vɨxun ge, lêc vuayen tyo, ici va tax om yuu lop mɨ la vɨxun, dɨ tup vô môp mɨ la mahɨgun ti lê, lêc lutibed angela sea Pita dɨ la.

11 Mêd Pita kɨnu mɨlax vac i dɨ i xovô ên nêbê, “Ga a xovô vɨxôhɨlôg ên a nêbê Apumtau vông angela tige lam kô a vêl ên Helot vɨgê dɨ vô a vêl ên nipaên wê he Yuda nêb ob vông vô a ge.” 12 Pita xovô pyap om loc mɨ la vô Malia wê Jon ta ge ben. Jon lê ngwe nêbê Mak. Xomxo tɨbeac kɨtucma dɨ kɨtaa vô Anutu mɨ dô, 13 om Pita hi vɨgê lec vuayen dɨ vêx yuac ti lê nêbê Loda ngô om lam nêb ob tax vuayen. 14 Lêc ngô Pita vya dɨ xovô nêbê ge Pita om xêyaa vô nivɨha yang, lêc taxên vuayen ma dom tup mɨ lax nêl vô he wê dô vac xumac lôma ge ên nêbê Pita val le vɨxun. 15 Lêc he nêl vô ên nêbê, “Ge ông pɨyôp vô yacyac.” Lêc vêx tige nêl xêkɨzêc ên nêbê, “Pita vɨxôhɨlôg.” Lêc he nêl vô ên he nêbê, “Ge Pita kɨnu.”

16 Mêd Pita le vɨxun dɨ hi vɨgê lec vuayen lu lu om he la tax vuayen lêc yê Pita vɨxôhɨlôg om he yetac mabu. 17 Mêd Pita vông vɨgê vô he nêb he dô kɨyang maên, mêd nêl wê Apumtau kô i vêl ên xumac kalabuhu ge kɨtong vô he dɨ nêl ên nêbê, “Xam loc nêl a kɨtong vô Jems he lie vông vinên hɨxôn.” Mêd Pita sea he dɨ la vɨgwe bangwe.

18 Mêd vɨgwe vɨdii dɨ xêhɨpu he yê wê Pita xôa ma ge om he yetac dɨ nêl vôma ên nêbê, “Pita la na?” 19 Mêd Helot vông yuac lec myagên Pita lêc tulecên ma, om kɨnêg vô he xêhɨpu wê viac Pita ge lêc he lungên, om Helot nêl dɨ tɨbii hi he yib. Pyap mêd Helot sea vɨgwe Judia dɨ la dô Sisalia.

Helot yib

20 Helot xêyaa vô myavɨnê vô xomxo Taia yuu Saidon, om he Taia yuu Saidon kɨtuc la vô Helot ên nêb ob hi kɨyang tige yib, ên he mi kɨsuu xen yaên vac vɨgwe wê Helot viac ge. He la viac nên kɨyang tax vô Blastas wê mi viac Helot xumac ge. Pyap mêd he la kɨtaa Helot, nêb i hi kɨyang wê he vông ge i yib. 21 Mêd buc wê Helot tung ge od vunac ngakwi king lec dɨ la dô lec sia king dɨ nêl kɨyang vô he vɨhati. 22 Mêd he wê ngô kɨyang tige tyuc vya levac ên nêbê, “Ga o xomxo kɨbun ti vya lêm. Nge, vya ga tɨyi anutu vya.” 23 Lêc Helot yong i dɨ o pɨmil Anutu lêm, om lutibed Apumtau vông angela ti lam hi Helot ya myel vêê om ya i nɨlô ma vêl dɨ i yib.

24 Mêlêc Anutu xolac la vô levac vac vɨgwe tɨbeac.

25 Mêd Banabas yuu Sol la vông mone vô gyovɨxa Jelusalem, pyap dêc yuu kô Jon Mak dɨ yon lax mɨ la Antiok.

Copyright information for `PTP