Acts 13

Xomxo vông vinên vông Banabas yuu Sol la

Vac konglegesen Antiok, xomxo wê plopete dɨ he wê tɨxuu xomxo ya xolac ge, he ya dô. He lê bêga nêbê Banabas yuu Simion wê lê ngwe nêbê ninɨvi vɨliac ge, dɨ Lusias wê lam gê Sailini ge yuu Maneyen wê gavman levac Helot nipɨpu ti ge, dɨ Sol. Buc ti lêc xomxo vông vinên vɨhati ngɨbua yaên dɨ kɨtaa vô Apumtau mɨ dô lêc Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vô he ên nêbê, “Xam vɨnoo Banabas yuu Sol ên yuu i loc vông yuac wê a ob vông vô yuu ge.” Om he ngɨbua yaên dɨ kɨtaa vô Anutu, pyap dêc vyax vɨgê lec yuu dɨ vông yuu la.

Banabas yuu Sol la nêl Yesu xolac vac vɨgwe Saiplas

Myakɨlôhô Ngɨbua vông Banabas yuu Sol la, om yuu la vɨgwe Selusia dɨ lec sip gê Selusia dɨ la vɨgwe kɨtôn Saiplas wê yêp vac gwec mahɨgun ge. Vac vɨgwe Saiplas yuu la dô vɨgwe Salamis dɨ nêl Anutu xolac vac xumac lɨlo wê he Yuda** vông ge vɨhati. Jon Mak dô hɨxôn yuu om ngɨdu yuu xôn vac yuac.

Mêd yon la tup vac vɨgwe nipwo vɨhati dɨ mɨla vɨgwe ti lê nêbê Pepos. Mêd yon tulec xomxo Yuda ti lê nêbê Ba-Jisas. Ba-Jisas ge plopet kɨtyooên ti wê mi vông vɨloo hɨxôn yevac ge, dɨ mi dô hɨxôn gavman levac ti lê nêbê Sesias Polas. Sesias Polas ge, xomxo wê xovôên nivɨha ge om keac Banabas yuu Sol la vô i ên nêb ob ngô Anutu xolac. Lêc Ba-Jisas wê lê ngwe vac Glik vya nêbê Elimas ge nêl nipaên lec Banabas yuu Sol, ên nêb ob pɨlepac gavman levac tyo nɨlô ên i o lêc vông i vin Yesu lêm. Lêc Sol wê lê ngwe nêbê Pol ge, Myakɨlôhô Ngɨbua hɨvun i xôn om Pol yê Elimas kɨzêc, 10 dɨ nêl vô ên nêbê, “Ông Seten** nu, ông vông vevac vô kɨyang nivɨha vɨhati, dɨ kɨyang kɨtyooên yuu nipaên pup lec ông nɨlôm. Ông juda Apumtau kɨyang tɨyi buc vɨhati. Obêc buc tina lêc ông sea kɨyang kɨtyooên wê ông mi nêl ge? 11 Om wê lê. Gwêbaga Apumtau obêc hi ông dɨ vông ông mamnôn i toc, dɨ ông wêên vɨgwe ob ma dɨ buc ya i loc vêl lê.” Pol nêl bêge mêd lutibed Elimas manôn vô mapɨtoc dɨ i vô pɨlax pɨlax vɨgwe dɨ myag xomxo wê ob hôm lec i vɨgê mɨ hɨlung môp vô i ge. 12 Gavman levac yê tige dɨ yetac ên Apumtau xolac dɨ vông i vin.

Pol yuu Banabas vông yuac gê Antiok wê yêp vac vɨgwe levac Pisidia ge

13 Pol hɨxôn xomxo wê mi la hɨxôn i ge lec sip gê Pepos dɨ la Pega vac vɨgwe Pampilia. Lêc Jon Mak sea he dɨ lax mɨ la Jelusalem. 14 Mêd he kɨdi vac Pega dɨ la Antiok wê yêp vac vɨgwe levac Pisidia ge. Dɨ buc sabat ge he la vac Yuda xumac lɨlo dɨ la dô. 15 Xomxo wê viac xumac lɨlo ge kɨtong xolac wê Moses he plopete kɨvuu ilage. Pyap dêc he nêl kɨyang la vô Pol yuu Banabas ên nêbê, “Lig muu, muu obêc nêb nêl kɨyang ya vô xe ên i ngɨdu xe xôn ge od muu nêl.” 16 Om Pol kɨdi lec dɨ vɨgê la kɨsii dɨ i nêl vô he ên nêbê,

“Xam lige Islel** hɨxôn xam tɨbii ba wê xam xona ên Anutu ge, xam ngô lê.
17 Anutu ti wê il Islel vông ge vɨnoo mage buge ilage, dɨ buc wê he la dô Isip tɨyi xocbê xomxo vɨtevac ge od Anutu vông he vô tɨbeac hɨwocên. Dɨ tɨmuên Anutu vɨgê xêkɨzêc dɨdii he vêl dɨ vông he la. 18 He la dô vɨgwe mahɨgun pɨleva tɨyi klismas kehe yuu, lêc Anutu o kɨtya he vêl ên wê he pwoo i vya vac ge lêm. 19 Nang dêc Anutu kɨtya tɨbii vɨyang vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê dô vac vɨgwe Kenan ge vêl dɨ vông kɨbun tige vô he Islel mɨ he dô vac i tɨyi klismas 450. 20 Nang dêc Anutu vɨnoo Islel levac dɨ he viac lie dɨ i val tyip vô buc wê plopet Samyuel dô ge.

21 “Lêc he Islel nêb he ob vɨnoo king wê ob viac he ge om Anutu vɨnoo Kis nu Sol wê kehe yêp vac Bensamin ge, dɨ i tu king mɨ viac he tɨyi klismas kehe yuu. 22 Lêc Anutu kɨtya Sol lê king vêl dɨ vông i la lec Devit. Anutu nêl lec Devit bêga ên nêbê,

  • ‘A xê Jesi nu Devit dɨ a xêgyaa vin lec i, ên i ge xomxo wê ob vông yuac vɨhati tɨyi xocbê a nêl ge.’
23 “Mêd Anutu hɨlu kɨyang nêbê Devit bue paha ti obêc lam hôm xomxo Islel lec. Om Yesu lam vông kɨyang tyo vô nôn lec.

24 “Dɨ buc wê Yesu gên o lam lêm ge, Jon nêl kɨyang vô he Islel vɨhati ên nêbê he i pɨlepac he dɨ lipac mia. 25 Vô kwabo lec wê Jon yuac ob pyap ge om Jon nêl ên nêbê, ‘Xam xovô ên xam nêb a letya? A o xomxo ti wê xam dô bin ge lêm. Xomxo ti obêc val tɨmuên, dɨ a o nivɨha wê a obêc pɨwelac su vêl ên i vɨxa ge lêm.’

26 “Jon nêl bêge, om xam lige wê xam tu Eblaham nue gee hɨxôn xam tɨbii ba wê xam xona ên Anutu gee, xam ngô lê. Kɨyang wê Anutu nêl nêb ob hôm il lec ge, Anutu vông i lam pyap vô il. 27 Ên xomxo Jelusalem hɨxôn he nên xomxo levac, he o xovô Yesu lêm, dɨ he o xovô plopete kɨyang wê he mi kɨtong vô buc sabat ge kehe lêm. Om he vông kɨyang vô Yesu nêb ob hi i yib, lêc môp wê he vông ge vông plopete kɨyang vô nôn lec. 28 He o tulec i nên nipaên ti lêm, lêc he kɨtaa Pailat ên nêb i hi i yib. 29 He vông i tɨyi kɨyang vɨhati wê plopete kɨvuu lec Yesu ilage, nang dêc he kwax Yesu ninɨvi vêl ên xax pola dɨ kô mɨ la lii vac lôva. 30 Lêc Anutu tɨpi vô i kɨdi lec vac yibên 31 dɨ buc tɨbeac Yesu hɨlung i vô he wê he mi la hɨxôn i gê Galili mɨ la Jelusalem ge. Dɨ gwêbaga xomxo tigee nêl Yesu kehe kɨtong vô lie Islel.

32 “Om xe ob nêl xolac nivɨha vô xam bêga bê kɨyang wê Anutu hɨlu vô buge ilage, 33 Anutu vông kɨyang tige vô nôn lec vô he bue il, ên wê tɨpi vô Yesu kɨdi lec vac yibên ge. Tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac Sam ngwe wê vông yuu lec ge bêga nêbê,

  • ‘Ông ge a nug ông, dɨ gwêbaga a vông ông lêm vô levac.’
34 “Anutu tɨpi vô Yesu kɨdi lec vac yibên om Yesu ob yib i tii vac mɨ ninɨvi pɨtal lêm, tɨyi xocbê kɨyang wê Anutu nêl ilage ên nêbê,

  • ‘Vɨzid nivɨha wê a nêl vô Devit ge a ob vông i vô nôn lec vô xam.’
35 “Dɨ kɨyang ti yêp vac Sam ngwe bêga nêbê,

  • ‘Ông ob sea num ngɨbua ninɨvi i loc pɨtal lêm.’
36 “Il xovô ên il nêbê Devit vông i tɨyi kɨyang wê Anutu nêl vô i vô buc wê dô mavɨha gê kɨbun ga ge, lêc yib dɨ he yev i hɨxôn mae bue dɨ i ninɨvi pɨtal. 37 Lêc xomxo ti wê Anutu tɨpi vô i kɨdi lec vac yibên ge ninɨvi o pɨtal lêm. 38 Om xam lige, xam vyac xovô kɨyang wê xe nêl vô xam bêga bê xomxo tige wê ob kɨtya xam nêm nipaên vêl. 39 Xolac wê Moses vông ilage o tɨyi wê ob kɨtya xam nêm nipaên vêl ge lêm. Lêc Yesu ge, xomxo ti obêc vông i vin i ge od Anutu obêc pɨwelac i vêl ên nipaên dɨ vông i dô nivɨha. 40 Om xam xona nêm dɨ viac xam, ên kɨyang wê plopete kɨvuu ilage i o lêc tulec xam lêm, kɨyang wê nêl bêga nêbê,

41 
  • ‘Xam wê xam so vyam vô Anutu kɨyang ge, xam wê dɨ yetac dɨ nga vɨgêm vac myam, lêc xam obêc wib mɨ la vac nipaên. Ên yuac ti wê a vông vô buc wê xam dô ge, xomxo obêc nêl kɨtong vô xam lêc xam ob vông i vin lêm.’”
42 Pol nêl kɨyang pyap dɨ yuu Banabas nêb ob la vɨxun, lêc xomxo kɨtaa yuu ên nêbê, “Muu lôm lec sabat ngwe tɨmuên ên lôm nêl kɨyang tige i tii vac.” 43 He vɨhati lop mɨ la vɨxun, mêd he Yuda** hɨxôn tɨbii wê vông i vin Anutu dɨ mi tɨmu vô Yuda môp gee he tɨbeac tɨmu vô Pol yuu Banabas vɨxa. Mêd yuu viac kɨyang vô he ên nêbê he i dô vac vɨzid wê Anutu vông ge.

44 Vô buc sabat ngwe tɨmuên xomxo wê dô vɨgwe tige vɨhati kɨtucma ên nêb ob ngô Anutu xolac. 45 Lêc he Yuda yê wê xomxo tɨbeac kɨtucma vô Pol yuu Banabas ge om he xêyaa vô nipaên vô yuu dɨ he so vya vô Pol hɨxôn xolac wê nêl ge. 46 Lêc Pol yuu Banabas xonaên ma dɨ yuu nêl kɨyang xêkɨzêc vô he ên nêbê, “Ge nivɨha wê xe nêl Anutu xolac vô xam Yuda taxlee, lêc xam vô nɨmim vô, om tɨyi xocbê xam nêl ên xam nêbê xam o tɨyi wê xam ob dô mamvɨha luta lêc luta ge lêm. Om xam ngô lê. Gwêbaga xe ob sea xam dɨ la vô tɨbii wê o Yuda lêm gee, 47 ên Apumtau nêl vô xe ên nêbê,

  • ‘A ob vông ông loc tɨyi xocbê ngwax wê ob linac vô he wê o Yuda lêm ge, dɨ ông ob hɨlung môp mavɨha dôên vô xomxo kɨbun ga vɨhati.’”
48 Xomxo wê o Yuda lêm gee ngô kɨyang wê Pol nêl ge dɨ he xêyaa vô nivɨha yang dɨ he pɨmil Apumtau xolac, mêd he wê Anutu vɨnoo he ên nêb he ob dô mavɨha luta lêc luta gee he vɨhati vông i vin.

49 Mêd Apumtau xolac la vô levac vac vɨgwe tigee vɨhati. 50 Lêc he Yuda vông vêx wê lê levac wê mi kɨtaa vô Anutu gee hɨxôn xomxo levac vac vɨgwe tigee he nɨlô kɨdi lec nêb ob hi Pol yuu Banabas, om he vông vɨyin vô yuu dɨ tii yuu la vêl ên he ben. 51 Om yuu lɨloo vɨjuva vêl ên vɨxa pɨtehe ên nêbê he i xovô bê he nên nipaên yêp vô he. Mêd yuu loc dɨ la vɨgwe Aikoniam. 52 Dɨ xomxo vông vinên wê dô Antiok gee he xêyaa vô nivɨha dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua hɨvun he xôn.

Copyright information for `PTP