Acts 16

Timoti la hɨxôn Pol

Pol kɨdi vac Antiok dɨ la Debi yuu Listla mɨ la tulec xomxo vông vinên ti lê nêbê Timoti. Timoti ta ge vêx Yuda** ti wê vông i vin Yesu ge, dɨ ma ge tɨbii Glik ti. Mêd Timoti lie vông vinên vac vɨgwe Listla yuu Aikoniam gee nêl i kɨtong nêbê i xomxo nivɨha. Mêgem Pol nêb Timoti i loc hɨxôn i om kô Timoti mɨ la gôl ninɨvi tɨyi môp wê he Yuda vông ge. Pol xo he Yuda dɨ vông môp tige, ên he Yuda vac vɨgwe tigee vɨhati, he xovô wê Timoti ma ge tɨbii Glik. Mêd he la tup vac vɨgwe vɨhati dɨ nêl kɨyang wê Yesu nue ngɨvihi hɨxôn gyovɨxa hɨlu gê Jelusalem ge kɨtong vô xomxo vông vinên ên nêb he i tɨmu vô. Om xomxo vông vinên vac konglegesen vɨhati vông i vin xêkɨzêc dɨ naba levac wê he vông ge le lec mɨ la kɨsii tɨyi buc vɨhati.

Pol yê vɨvia lec wê xomxo Masedonia tyuc i ge

Myakɨlôhô Ngɨbua le vac he xôn ên nêb he i o nêl xolac vô tɨbii Esia lêm, om he la tup vac vɨgwe Plisia yuu Galesia. Mêd he mɨla vɨgwe Misia dɨ xo nêb he ob la vɨgwe Bitinia, lêc Myakɨlôhô Ngɨbua wê Yesu vông ge le vac he xôn nêb he locên Bitinia i ma. Mêgem he luu Misia vêl dɨ la Tloas. Mêd vô bucên tige Pol yê vɨvia ti nêbê xomxo Masedonia ti le kɨsii dɨ kɨtaa i ên nêbê, “Ông sox lam Masedonia ên lam hôm xe lec.” 10 Pol yê vɨvia tige pyap mêd lutibed a, Luk, hɨxôn he, xe myag môp wê xe ob la Masedonia ge, ên xe xovô ên xe nêbê Anutu keac xe ên nêb xe la nêl xolac vô tɨbii vɨyang tiganê.

Pol la vɨgwe Pilipai dɨ Lidia vông i vin

11 Mêgem xe lec sip gê Tloas dɨ la bôbac vô vɨgwe Samotles. Mêd xe xêp dɨ vɨdiiên xe kô sip mɨ la Niapolis. 12 Mêd xe sea Niapolis dɨ mɨla vɨgwe levac Pilipai wê yêp vac vɨgwe levac Masedonia ge. Vɨgwe tige tɨbii Lom viac. Xe dô vɨgwe tige buc ya, 13 dɨ buc sabat xe sea vɨgwe nɨlô dɨ mɨla vô mia ên xe xo ên xe nêb mêd vɨgwe wê xomxo mi kɨtaa lec ge yêp vô mia tige. Mêgem xe mɨla vô vêx ya wê kɨtucma mɨ xeedô ge, om xe la dô hɨxôn he dɨ nêl xolac vô he. 14 Vêx ti lê nêbê Lidia ngô kɨyang tige. Lidia lam gê vɨgwe Taiataila dɨ mi vông yuac bisnis lec nivɨmihi hi. Lidia mi kɨtaa vô Anutu dɨ Apumtau pɨlepac i nɨlô dɨ i vô nɨnya vô kɨyang wê Pol nêl ge. 15 Mêd Lidia hɨxôn xomxo wê mi dô hɨxôn i ge he vɨhati lipac mia. Mêd Lidia nêl vô xe ên nêbê, “Xam obêc wê bêc a vông i vin Apumtau nôn ge od xam lam dô vac a bog.” Nêl kɨyang xêkɨzêc vô xe om xe la dô hɨxôn i.

Pol yuu Sailas la dô vac xumac kalabuhu gê Pilipai

16 Buc ti xe nêb xe ob la vɨgwe ti wê xomxo mi kɨtaa vac ge, lêc xe mɨla tulec vêx yuac ti vac môp. Vêx tige, vɨmwo nipaên dô vac nɨlô dɨ nêl kɨyang vɨhati kɨtong om xomxo wê vêx tige vông yuac vô he ge, he kô mone levac lec kɨyang wê vêx tige mi nêl ge. 17 Mêd vêx tige tɨmu vô xe hɨxôn Pol vɨxam dɨ tyuc ên nêbê, “Tɨbii tigae, Anutu ti wê luu baba vêl ge nue yuac, om he lam nêl môp wê Anutu ob vô xam vêl ên nipaên ge kɨtong vô xam.” 18 Vêx tyo nêl kɨyang tibêge tɨyi buc tɨbeac om Pol ni nyag vô i dɨ pop dɨ nêl vô vɨmwo nipaên ên nêbê, “A nêl lec Yesu Kɨlisi lê bêga bê ông lop mɨ loc vêl ên vêx tige.” Mêgem lutibed vɨmwo nipaên lop mɨ la vêl ên vêx tige.

19 Mêd xomxo levac wê vêx tige vông yuac vô he ge he yê dɨ xovô nêbê he ob kô mone ti tii vac lêm, om he hôm Pol yuu Sailas xôn dɨ kô yuu mɨ la vô xomxo levac vac vɨgwe wê he mi kɨtucma vac ge. 20 He kô yuu mɨ la vô gavman levac manôn dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xomxo yuu ga, Yuda** yuu. Yuu lam il bed ga nêb ob vông il vô nipaên. 21 Om yuu nêl kɨyang ya lec môp wê gavman vɨbu ên nêb il Lom ob tɨmu vô lêm ge.” 22 Mêd tɨbii wê lam kɨtucma gee vɨhati so vya vô Pol yuu Sailas, dɨ gavman levac tigee lêx yuu nên ngakwi dɨ nêl ên nêb xomxo i pɨsa yuu. 23 Mêd he hi yuu mɨ yuu kô myavɨnê levac, pyap dêc vông yuu la vac xumac kalabuhu dɨ nêl xêkɨzêc vô xomxo ti wê mi viac xumac kalabuhu ge ên nêb i yê yuu xôn. 24 Mêd xomxo tige ngô kɨyang wê he nêl xêkɨzêc vô i ge, om kô yuu mɨ la tung vac xumac nɨlô wê yêp mahɨgun ge dɨ ving yuu vɨxa xôn ya plang.

25 Vô vɨvuaên mahɨgun Pol yuu Sailas kɨtaa dɨ vông lɨlo vô Anutu, dɨ tɨbii vɨhati wê dô vac xumac kalabuhu gee he ngô hɨxôn. 26 Lêc lutibed ngɨyêg levac ti val dɨ xumac kalabuhu yoc, dɨ lutibed vuayen vɨhati tax dɨ sen wê dô lec tɨbii kalabuhu vɨgê gee tul vêl ên he. 27 Om tɨbii ti wê viac xumac kalabuhu ge kɨdi lec, lêc yê wê vuayen vɨhati tax mɨ la le myadongên ge, dɨ xo ên nêbê tɨbii kalabuhu pec mɨ la, om loc hôm yipac nêb ob hi ici va yib. 28 Lêc Pol keac vya levac vô i ên nêbê, “Hiên ông i ma, ên xe vɨhati dô.” 29 Om xomxo tyo keac dɨ he dii ngwax mɨ lam, dɨ i tup mɨ la vô Pol yuu Sailas vac xumac lôma dɨ la yev vɨxa kɨtu vô yuu hɨxôn ni yetacên. 30 Mêd kô yuu mɨ la vɨxun dɨ kɨnêg vô yuu ên nêbê, “Xomxo levac muue, a ob vông bêna êdêc Anutu i hôm a lec?”

31 Om yuu nêl lax vô i ên nêbê, “Ông vông i vin Apumtau Yesu dɨ Anutu ob hôm ông lec hɨxôn vɨnême nume.” 32 Mêd yuu nêl Apumtau xolac vô xomxo tige hɨxôn xomxo vɨhati wê mi dô vac i ben gee. 33 Vô buc tibed tige xomxo tige kô yuu mɨ la lipac yuu ninɨvi wê tɨbii hi i vô kɨtyax ge. Dɨ Pol yuu Sailas lipac xomxo tige hɨxôn vɨnê nue vɨhati. 34 Pyap dêc xomxo tyo kô yuu mɨ la vac ben xumac lôma dɨ la vông yaên vô yuu, dɨ he vɨnê nue vɨhati xêyaa vô nivɨha ên wê he vông i vin Anutu ge.

35 Vɨgwe vɨdiiên tɨtige gavman levac vông nue xêhɨpu val dɨ he nêl ên nêbê, “Ông pɨwelac xomxo yuu ge dɨ vông yuu i loc.” 36 Om xomxo wê viac xumac kalabuhu ge la nêl vô Pol ên nêbê, “Gavman levac vông kɨyang lam ên nêbê muu loc, om muu loc hɨxôn xêmyaa nivɨha.”

37 Lêc Pol la nêl vô xêhɨpu ên nêbê, “Xii ga tɨbii Lom yuu, lêc he hi xii vô xomxo tɨbeac manôn dɨ vông xii la dô vac kalabuhu vɨdaaên. Dɨ he o tulec soên wê xii vông ge ti lêm, dɨ gwêbaga he nêb he ob vông xii la kɨyang maên. Ge o tɨyi lêm. Om heche va i lam kô xii mɨ loc.”

38 Mêd xêhɨpu lax nêl kɨyang tige vô gavman levace om he ngô dɨ xona mabu ên bo ti wê nêl ên nêbê yuu ge tɨbii Lom yuu. 39 Om he la nêl kɨyang malehe vô yuu ên nêbê, “Xe vông i so vô muu,” mêd kô yuu mɨ he la vɨxun dɨ nêl vô yuu ên nêbê, “Muu sea vɨgwe ga dɨ loc.” 40 Pol yuu Sailas sea kalabuhu dɨ la vac xumac Lidia vông, dɨ yuu yê lie vông vinên dɨ nêl kɨyang wê ob ngɨdu he xôn ge ya vô he, pyap dɨ yuu la.

Copyright information for `PTP