Acts 22

Pol nêl vô he bêga nêbê, “Xam mage lige, a ob nêl a kehe kɨtong om xam ngô.” He ngô wê Pol keac vac Yuda** vya ge om he dô kɨyang maên, dɨ Pol nêl vô he ên nêbê,

“A ga Yuda ti dɨ a yubac gê Tasas vac vɨgwe levac Silisia, lêc a lig gê Jelusalem dɨ Gameliel tɨxuu a ya Moses xolac vɨhati wê il buge tɨmu vô ge om a vông i vin Anutu xêkɨzêc dɨ vông yuac wê i vông ge tɨyi xocbê xam vông gwêbaga. Dɨ a vông vɨyin levac vô xomxo wê vông i vin Yesu ge ên a nêb a ob hi he i yib, dɨ a ku he vêx yuu vux xôn dɨ tung he vac xumac kalabuhu. Xomxo daa siên nên levac hɨxôn kaunsil vɨhati xovô môp wê a vông ilage, om he tɨyi wê ob nêl a kɨtong. Mêd he kɨvuu kɨpihac vô he Yuda wê dô Damaskas ge dɨ a kô mɨ la Damaskas ên a nêb a ob hôm xomxo vông vinên wê dô vɨgwe tige xôn dɨ kô he mɨ lam Jelusalem ên he i lam kô myavɨnê.

Pol nêl kɨyang lec wê vông i vin Kɨlisi ge

“A loc mɨ la dɨ a mɨla kwabo vô Damaskas vô vɨdiiên wê hɨyôv tyip kɨtôn ge, lêc lutibed xêseac ti lam gê kɨsii dɨ lam byêx a magnôn, dɨ a tɨlii mɨ la xêp kɨbun, dɨ a ngô vya ti lam nêl vô a ên nêbê, ‘Sol, bêna lêc ông vông vɨyin vô a?’ Lêc a kɨnêg ên a nêbê, ‘Apumtau, ông letya?’ Dɨ i nêl vô a ên nêbê, ‘A Yesu Nasalet wê ông vông vɨyin vô a ge.’ Mêd xomxo wê dô hɨxôn a gee yê xêseac lê, lêc he o ngôvô xomxo ti wê keac vô a ge vya lêm.

10 “Mêd a kɨnêg ên a nêbê, ‘Apumtau, a ob vông bêna?’ Lêc Apumtau nêl vô a ên nêbê, ‘Ông kɨdi lec mɨ loc Damaskas, ên xomxo ti obêc nêl yuac wê Anutu nêb ông ob vông ge kɨtong vô ông.’ 11 Xêseac tige byêx a magnôn dɨ a o xê susu ti lêm, om he wê dô hɨxôn a gee hôm lec a vɨgêg dɨ dɨdii a dɨ xe la Damaskas.

12 “Xomxo ti lê nêbê Ananaias dô Damaskas. Ananaias viac Moses xolac vɨhati dɨ tɨmu vô nivɨha om he Yuda wê dô Damaskas gee yê ên nêb i xomxo nivɨha. 13 Mêd Ananaias lam le vô a magnôn dɨ nêl ên nêbê, ‘A lig Sol, mamnôn i seac.’ Dêc lutibed a magnôn seac dɨ a xê Ananaias. 14 Dɨ i nêl vô a ên nêbê, ‘Anutu wê il buge vông ge vɨnoo ông ên nêb ông xovô kɨyang wê i vông ge dɨ ông wê xomxo nivɨha tyo wê ici va nêl kɨyang vô ông vac mya ge, 15 ên ông obêc kô kɨyang wê ông wê dɨ ngô ge mɨ la nêl kɨtong vô xomxo vɨhati. 16 Om ông dɨbin vatya? Kɨdi lec mɨ loc lipac mia, dɨ ông kɨtaa vô Apumtau ên i kɨtya ông nêm nipaên vêl.’

Pol nêl kɨyang lec wê Anutu vông i la vô tɨbii madɨluhu ge

17 “Mêd a lôm Jelusalem dɨ la kɨtaa vac Anutu xumac ngɨbua, lêc a xê vɨvia ti bêga nêbê 18 Apumtau nêl kɨyang ti vô a ên nêbê, ‘Ông sea Jelusalem dɨ loc lutibed, ên ông obêc nêl a kɨtong vô xomxo ge od he ob vông i vin lêm.’ 19 Mêd a nêl ên a nêbê, ‘Apumtau, he xovô wê ilage a la vac xumac lɨlo vɨhati dɨ a la hôm xomxo wê vông i vin ông ge xôn dɨ a hi he. 20 Dɨ buc wê he hi Stiven wê mi nêl ông kɨyang ge od a le hɨxôn dɨ viac he wê nêx Stiven ya ngɨdax ge nên ngakwi, dɨ a xê môp wê he vông ge ên a nêbê nivɨha.’ 21 Lêc Apumtau nêl vô a ên nêbê, ‘Ông loc ên a ob vông ông loc môp dia vô tɨbii madɨluhu wê o Yuda** lêm gee.’”

Xomxo levac Lom ti viac Pol

22 He Yuda ngô kɨyang wê Pol nêl ge, dɨ i val vô kɨyang ti wê nêb ob la vô tɨbii ba ge lêc he yê tɨyiên ma om he tyuc vya levac ên nêbê, “Hi xomxo tige i yib. Xomxo tibêge ob dô mavɨha lêm.” 23 He tyuc levac dɨ nêx nivɨmihi kɨsii dɨ hôm vɨjuva mɨ nêx i la kɨsii hɨxôn. 24 Om tɨbii vevac tige nêl vô nue vevac ên nêbê, “Xam kô Pol mɨ loc vac il bed xumac lôma dɨ loc hi i ya yihi, ên i nêl kɨyang wêYuda tyuc lec i ge kehe vô il mɨ il ngô.” 25 Om he ku Pol vɨgê xôn ya let, lêc Pol kɨnêg vô tɨbii vevac ti wê le kwabo ge ên nêbê, “Xolac wê gavman vông ge yêp ên nêbê xam obêc hi xomxo Lom ti tax dêc i vông kot tɨmuên ge od obêc la tɨyi, me?”

26 Tɨbii tige ngô kɨyang wê Pol nêl ge om lax nêl vô tɨbii vevac levac ên nêbê, “Ông ob vông bêna vô xomxo tige? Ên xomxo tige Lom ti.” 27 Om xomxo levac tige la vô Pol dɨ kɨnêg vô i ên nêbê, “Ông nêl kɨtong vô a bê ông Lom ti vɨxôhɨlôg, me?” Om Pol nêl ên nêbê, “Vɨxôhɨlôg, a xomxo Lom ti
Acts 22:27 Pol ge xomxo Lom ti vɨxôhɨlôg, ên yubac vac vɨgwe Tasas vac vɨgwe levac Silisia wê Lom viac ge. Lêc Pol ge Islele ti, ên ta yuu ma ge xomxo Islele yuu.
.”
28 Mêd tɨbii levac tige nêl vô Pol ên nêbê, “A vông mone levac la vô gavman, om a dô tɨyi xocbê xomxo Lom.” Lêc Pol nêl ên nêbê, “Dɨ a mô, a o bêge lêm, ên tag kô a dɨ a Lom ti.” 29 Mêd nue vevac wê nêb ob hi Pol ge ngô kɨyang tige om xona dɨ sea Pol lutibed, dɨ tɨbii vevac levac tige ngô wê Pol Lom ti lêc he ku i xôn ge, om xona.

30 Tɨbii levac tige nêb ob ngôvô kɨyang wê he Yuda nêl lec Pol ge kehe, om vɨgwe vɨdiiên ge pɨwelac sen vêl ên Pol dɨ vông kɨyang la vô Yuda levac wê mi si daa gee hɨxôn kaunsil vɨhati ên nêbê he i lam kɨtucma, mêd tɨbii vevac levac tyo kô Pol mɨ lam lax vô he manôn.

Copyright information for `PTP