Acts 23

Pol nêl kɨyang vô kaunsil wê he Yuda vông ge

Pol manôn la vô he kaunsil dɨ nêl kɨyang vô he nêbê, “Xam lige, môp wê a vông ilage dɨ i val tyip gwêbaga, Anutu yê nêb a o vông ti so lêm.” Mêd xomxo daa siên nên levac lê nêbê Ananaias ngô Pol kɨyang, om nêl vô xomxo wê le kwabo vô Pol ge ên nêbê, “Pɨtap i mya.” Lêc Pol nêl vô Ananaias ên nêbê, “Ông tɨyi xocbê xax wê xomxo lipac pên lec kɨsii lêc nɨlô pɨtal ge, om Anutu obêc hi ông, ên ông nêb ông ob tɨtô a kɨyang ya Moses xolac lê, lêc ông pwoo Moses xolac vac ên wê ông nêl dɨ xomxo hi a ge.”

Mêd xomxo wê le hɨxôn Pol ge nêl vô i ên nêbê, “Letya nêb ông nêl kɨyang nipaên lec xomxo levac wê mi si daa vô Anutu ge?” Mêd Pol nêl ên nêbê, “Xam lige, a xovô kɨyang wê yêp vac kɨpihac xolac bêga nêbê, ‘Xam o lêc nêl kɨyang nipaên lec xomxo levac wê viac xam ge lêm.’ Lêc a o xovô bê xomxo tige xomxo levac wê mi si daa ge lêm om a nêl kɨyang bêge lec i.”

Pol xovô nêbê he ya Sadyusi** dɨ he ya Palisi** om keac levac vô he kaunsil ên nêbê, “Xam lige, mag ge Palisi dɨ a ga Palisi, dɨ a vông i vin ên a nêbê xomxo yibên obêc kɨdi lec tii vac, lêc gwêbaga xomxo vông kɨyang vô a lec kɨyang tige.” Pol nêl bêge om he Palisi yuu Sadyusi kunacma dɨ le kɨdu yuu, ên he Sadyusi nêl nêbê xomxo yibên ob kɨdi lec i tii vac lêm, dɨ he nêl ên nêbê angela dɨ xomxo kɨnu o dô lêm. Lêc he Palisi vông i vin kɨyang tigee vɨhati. Om he nêlma levac dɨ hɨgac vôma dɨ he Palisi wê tɨxuu xomxo ya Moses xolac gee he ya kɨdi lec dɨ nêl ên nêbê, “Xe o tulec soên ti vô xomxo tige lêm. Angela hɨxôn xomxo kɨnu mêd lam nêl kɨyang vô i.” 10 He kunacma mabu yocên om xomxo vevac levac tyo xona nêbê he ob tɨtê Pol vôma lêc yib, om nêl vô nue vevac ên nêbê, “Xam loc kô Pol vac he mahɨgun dɨ kô mɨ loc vac xumac wê il vông ge.”

11 Vô bucên hig ge Apumtau lam le vô Pol manôn dɨ nêl ên nêbê, “Ông xonaên i ma, ên ông nêl a kɨtong gê Jelusalem om ông obêc la nêl a kɨtong gê Lom hɨxôn.”

He Yuda hɨlu kɨyang nêb ob hi Pol i yib

12 Vɨgwe vɨdiiên he Yuda kɨtucma dɨ hɨlu kɨyang bêga nêbê, “Il ob hi Pol i yib, om il ob ngɨbua susu yaên hɨxôn mia numên dɨ i loc tyip lec buc wê il ob hi Pol i yib ge.” 13 He wê hɨlu kɨyang tige tɨyi xocbê kehe yuu (40). 14 Mêd he la vô xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn he Yuda levace dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xe vɨhati hɨlu kɨyang bêga ên xe nêbê xe ob xa yaên ti lêm dɨ i loc tyip lec buc wê xe ob hi Pol i yib ge. 15 Om xam hɨxôn kaunsil, xam vông kɨyang i loc vô xomxo vevac levac tyo bê i kô Pol mɨ lam vô xam ên xam ob ngôvô kɨyang kehe, dɨ xe ob viac xe pyap dɨ obêc val môp mahɨgun ti dɨ xe ob hi i yib.”

16 He nêl bêge, lêc Pol vɨwa ngɨvihi ti ngô wê he nêb ob hi Pol i yib ge om la vac tɨbii vevac ben dɨ la nêl kɨyang tige kɨtong vô yihi. 17 Om Pol keac tɨbii vevac levac ti val dɨ nêl vô i ên nêbê, “Kô xomxo ngɨvihi tiga mɨ loc vô xomxo levac wê viac tɨbii vevac ge ên ob nêl kɨyang ti vô i.” 18 Om tɨbii tige kô i mɨ la vô tɨbii vevac levac tyo dɨ nêl vô i ên nêbê, “Pol ti wê il hôm i xôn ge keac a la vô i ên nêb a kô xomxo ngɨvihi tiga mɨ lam vô ông, ên xomxo ngɨvihi tiga ob nêl kɨyang ti vô ông.”

19 Mêd xomxo levac tige kô ngɨvihi tyo mɨ yuu la le vɨyonên dɨ kɨnêg vô i ên nêbê, “Ông ob nêl kɨyang vatya vô a?” 20 Om ngɨvihi tyo nêl vô i ên nêbê, “He Yuda hɨlu kɨyang xôn nêbê he ob vông kɨyang i lam vô ông ên nêb tɨtige ông kô Pol mɨ loc vô he kaunsil. He kɨtyoo ên he nêb he ob ngô i nên kɨyang kehe i tii vac. 21 Om ông o lêc ngô he vya lêm, ên he lie 40 dô vac môp ên nêb ob hi Pol i yib, ên he hɨlu kɨyang bêga nêbê he ob ngɨbua yaên hɨxôn numên dɨ i loc tyip lec buc wê he ob hi Pol i yib ge. Dɨ gwêbaga he dô bin ông nêb ông tyuc lec kɨyang wê he nêl ge.” 22 Mêd tɨbii vevac levac tyo vông ngɨvihi tige lax mɨ la dɨ nêl kɨyang xêkɨzêc vô i nêbê, “Ông o lêc nêl kɨtong vô xomxo ti bê ông lam nêl kɨyang tige vô a lêm.”

Tɨbii vevac levac vông Pol la vô gavman levac Piliks

23 Mêd tɨbii vevac levac tige keac nue yuu wê mɨla le ngɨduên wê i vông ge lam dɨ nêl vô yuu ên nêbê, “Muu kô xomxo vevac 200 hɨxôn xomxo vevac 70 wê ob lec xôhô gee dɨ xomxo 200 wê ob kô yii ge, dɨ xam loc Sisalia vô bucên lec hɨyôv manôn xocbê 9 klok. 24 Dɨ xam viac xôhô ya ên Pol i dô lec ti, dɨ xam viac i nivɨha dɨ kô i mɨ loc vô gavman levac Piliks.” 25 Dɨ tɨbii levac tige kɨvuu kɨpihac ti vô Piliks bêga nêbê,

26 “A, Klodias Lisias, a kɨvuu kɨpihac tiga vô ông gavman levac Piliks. Vɨdiiên nivɨha i loc vô ông. 27 Xomxo tiga, he Yuda** hôm i xôn dɨ hi i ên nêb ob hi i yib, lêc a ngô wê i Lom ti ge, om a hɨxôn nuge vevac, xe la kô i vêl ên he Yuda vɨgê. 28 A nêb a ob ngô kɨyang wê he nêl lec xomxo tige kehe, om a kô i mɨ la vô kaunsil wê he Yuda vông ge. 29 Mêd a ngô kɨyang wê he nêl lec i ge, lêc kɨyang tige tɨyi xocbê xolac wê heche va vông ge, dɨ a xovô ên a nêbê kɨyang tige o tɨyi wê il ob tung i la vac kalabuhu dɨ hi i yib ge lêm. 30 Nang dêc xomxo ti lam nêl kɨtong vô a ên nêbê he Yuda hɨlu kɨyang nêb he ob hi xomxo tige i yib, om a vông i loc vô ông lutibed. Dɨ a nêl vô he Yuda wê vông kɨyang vô i ge ên a nêbê he i loc nêl kɨyang wê he nêl lec i ge vô ông.” Kɨpihac nêl bêge.

31 Mêd nue vevac vông i tɨyi wê tɨbii levac tige nêl vô he ge om he kô Pol dɨ la bucên dɨ mɨla vɨgwe Antipatlis. 32 Dɨ vɨgwe vɨdiiên tɨbii vevac wê la kɨbun gee hɨxôn he wê kô yii ge lax mɨ la ben, dɨ he wê dô lec xôhô gee la hɨxôn Pol mɨ he la. 33 He mɨla Sisalia mêd vông kɨpihac vô gavman levac Piliks dɨ vông Pol la hɨxôn. 34 Mêd Piliks kɨtong kɨpihac tyo dɨ kɨnêg vô Pol ên nêbê, “Ông lam vac vɨgwe levac tina?” Om Pol nêl ên nêbê, “A bog Silisia.” 35 Mêd Piliks nêl ên nêbê, “Xomxo wê nêl kɨyang lec ông ge obêc val ge od a ob ngô kɨyang wê ông vông.” Pyap mêd nêl vô nue vevac ên nêb he i kô Pol mɨ loc tung vac gavman xumac wê Helot lox ilage dɨ he i yê i xôn.

Copyright information for `PTP