Acts 26

Pol nêl i kɨyang kɨtong vô Aglipa

Mêd Aglipa nêl vô Pol ên nêbê, “Ông nêl ông kɨyang ên xe ob ngô.” Om Pol vɨgê la kɨsii dɨ i nêl i kɨyang kɨtong bêga nêbê, “King Aglipa, gwêbaga a xêgyaa vô nivɨha ên wê a ob nêl kɨyang wê he Yuda**

so lec a ge kɨtong vô ông,
ên ông xovô môp wê xe Yuda vông ge vɨhati hɨxôn kɨyang wê xe mi nêlma lec ge, om a kɨtaa ông bê ông ngô kɨyang wê a ob nêl ga dɨ ông nim i o lêc ma lec lêm.

“He Yuda vɨhati xovô ên he nêbê ilage wê a gên nipwo dɨ i lam tyip gwêbaga, a dô hɨxôn lige vac xe bom dɨ a la dô Jelusalem. He Yuda xovô a ilage om he obêc nêb nêl a kɨtong ge od he ob nêl bê a mi tɨmu vô môp wê xe Palisi** vông ge vɨhati nivɨha. Xe Palisi ge, xe vông yuac levac lec môp kɨtaaên hɨxôn môp ya luu Yuda vông môp ya vêl. Lêc gwêbaga he vông kɨyang vô a dɨ a lam le vô ông mamnôn ên wê a vông i vin dɨ a dô bin kɨyang wê Anutu hɨlu vô buge ilage nêb obêc vô nôn lec tɨmuên ge. He Yuda wê hɨpu vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge he vông i vin kɨyang tige dɨ he kɨtaa xêkɨzêc vô Anutu tɨyi bucên yuu vɨdiiên vɨhati dɨ dô bin kɨyang tige. King Aglipa, a êno vông i vin kɨyang tige, lêc gwêbaga he Yuda vông kɨyang vô a lec kɨyang tige. Bêna lêc xam ya xo ên xam nêbê Anutu o tɨyi wê ob tɨpi vô xomxo vac yibên ge lêmê?

“Ilage a xo ên a nêbê a obêc vông Yesu Nasalet lê vô nipaên ge od obêc nivɨha, 10 om a la vông môp tibêge gê Jelusalem. Dɨ xomxo levac wê mi si daa gee tyuc lec, nêb a la kô xomxo wê vông i vin Yesu ge mɨ lam tung he i loc vac kalabuhu, dɨ buc wê he hɨlu kɨyang nêb he ob hi xomxo vông vinên i yib ge od a tyuc lec. 11 Dɨ buc tɨbeac a la vông vɨyin vô he vac xumac lɨlo, ên a nêb he i sea vông vinên wê he vông ge dɨ nêl kɨyang nipaên lec Yesu. A xêgyaa vô myavɨnê levac vô he, om a la vông vɨyin levac vô he wê dô teva ge hɨxôn.

Pol nêl kɨyang lec wê vông i vin Kɨlisi ge

12 “Mêgem xomxo levac wê mi si daa gee tyuc lec nêb a la Damaskas om he vông a la. 13 A mɨla môp ti dɨ hɨyôv tyip kɨtôn, lêc xêseac wê luu hɨyôv vêl ge ti lam gê kɨsii ganê dɨ linac lec a hɨxôn xomxo wê la hɨxôn a gee. 14 Mêd xe vɨhati tɨlii mɨ la xêp kɨbun, dɨ a ngô kɨyang ti vac vya Yuda bêga nêbê, ‘Sol, bêna lêc ông vông vɨyin vô a? Môp tibêge tɨyi xocbê ông hi vɨxam lec xax manôn dɨ vông myavɨnê vô ôcông va.’ 15 Mêd a kɨnêg ên a nêbê, ‘Apumtau, ông letya?’ Dɨ Apumtau nêl vô a ên nêbê, ‘A Yesu wê ông vông vɨyin vô a ge. 16 Om ông kɨdi mɨ le kɨsii, ên gwêbaga a hɨlung a vô ông ên a nêb ông tu a nug yuac dɨ ông ob nêl kɨyang wê a hɨlung vô ông hɨxôn kɨyang wê a ob nêl vô ông tɨmuên ge kɨtong vô xomxo. 17 A ob vô ông vêl ên he Yuda hɨxôn he tɨbii ba vɨgê. Dɨ a ob vông ông loc vô tɨbii wê o Yuda lêm ge, 18 ên ông vông he manôn i seac dɨ vông he i sea môp mapɨtoc dɨ lam dô vac xêseac, dɨ he i sea xêkɨzêc wê Seten vông ge dɨ lôm vô Anutu dɨ vông i vin a, ên Anutu i kɨtya he nên nipaên vêl dɨ he i dô hɨxôn xomxo wê Anutu vɨnoo he pyap ge.’

Pol nêl i yuac xolac kɨtong vô Aglipa

19 “King Aglipa, a ngô kɨyang tige lam gê kɨsii, dɨ a o vô nɨnyag kɨtu vô lêm. 20 Nge, a la nêl xolac vô xomxo Damaskas tax, nang dêc a la nêl gê Jelusalem dɨ a nêl vac vɨgwe Judia vɨhati, dɨ a la nêl vô tɨbii wê o Yuda lêm gee ya hɨxôn. A nêl bêga vô he ên a nêbê, ‘Xam pɨlepac xam dɨ vông nɨlôm i loc vô Anutu dɨ xam vông môp nivɨha ên i nêl kɨtong bê xam pɨlepac xam vɨxôhɨlôg.’ 21 A nêl xolac bêge, om he Yuda la hôm a xôn vac Anutu xumac ngɨbua, nêb ob hi a xib. 22 Lêc Anutu ngɨdu a xôn tɨyi buc vɨhati dɨ i val tyip gwêbaga, om a le vô xam mamnôn dɨ a nêl kɨyang tiga vô xomxo wê vɨdaaên dɨ he wê lê levac ge vɨhati. Kɨyang wê a nêl ge, a nêl i tɨyi kɨyang wê Moses he plopete nêl ilage nêb obêc vô nôn lec tɨmuên ge. 23 Kɨyang bêga nêbê, ‘Kɨlisi** wê Anutu vông i lam ge obêc kô myavɨnê dɨ yib, lêc obêc kɨdi lec vac yibên, dɨ mug xomxo vɨhati dɨ obêc nêl xêseac wê i vông ge kɨtong vô he Islel hɨxôn he wê o Islel lêm ge.’”

Pol nêl vô Aglipa nêb i vông i vin Kɨlisi

24 Pol nêl kɨyang bêge, lêc gavman levac Pestas keac levac lec i ên nêbê, “Pol, ông mav. Ông kô xovôên tɨbeac om vông ông pɨyôp juda.” 25 Lêc Pol nêl ên nêbê, “Xomxo levac Pestas, a o mav lêm. Kɨyang wê a nêl ge kɨyang nôn dɨ a pɨyôp yêp om a nêl kɨyang nivɨha. 26 Dɨ king Aglipa xovô kɨyang tige vɨhati pyap, om a nêl kɨtong vô i dɨ a o xona ên i lêm. A xovô ên a nêbê kɨyang tige vɨhati, Aglipa ngô dɨ yê pyap, ên kɨyang ti o yêp xôpacên lêm. 27 King Aglipa, ông vông i vin plopete kɨyang, me? A xovô ên a nêbê ông vông i vin.”

28 Lêc Aglipa nêl vô Pol ên nêbê, “Kwabo yang tya ga dɨ ông nêb a vông i vin Kɨlisi?” 29 Lêc Pol nêl vô i ên nêbê, “Obêc buc kwabo me buc dia ge od obêc tɨyi. Lêc a kɨtaa vô Anutu ên a nêbê ông hɨxôn xam vɨhati wê xam ngô kɨyang wê a nêl ge, xam tɨyi xocbê aca va lê, lêc sen wê ku a ge ob ku xam xôn lêm.”

30 Pol nêl bêge mêd king Aglipa yuu li vêx Benaisi dɨ gavman levac Pestas hɨxôn xomxo wê dô hɨxôn he gee, he vɨhati kɨdi lec 31 mɨ la vɨxun, dɨ la nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tige o vông nipaên ti tɨyi wê il ob tung i vac kalabuhu me hi i yib ge lêm.” 32 Mêd king Aglipa nêl vô Pestas ên nêbê, “Xomxo tige obêc nêl bê Sisa i ngô kɨyang wê i vông ge lêm ge od tɨyi wê ông ob pɨwelac i vêl ên kalabuhu.”

Copyright information for `PTP