Acts 3

Pita yuu Jon vông xomxo ti wê vɨxa vô nipaên ge vô nivɨha lec

Buc ti Pita yuu Jon la, nêb ob la kɨtaa vac Anutu xumac ngɨbua vô hɨyôv manôn 3 klok, wê he la mi kɨtaa lec ge. Lêc yuu mɨla vô xomxo ti wê ta kô i hɨxôn vɨxa nipaên ge. Xomxo tyo, lie mi ken i mɨ la tɨyi lec buc vɨhati mɨ la tung i vô xumac ngɨbua vuayen ti wê he nêl lê nêbê vuayen nivɨha, ên xomxo tige mi kɨtaa nên mone vô xomxo wê la vac xumac ngɨbua ge. Xomxo tyo yê wê Pita yuu Jon mɨla ge om kɨtaa yuu ên nêb yuu i vông mone vô i. Mêd yuu yê xomxo tyo kɨzêc dɨ Pita nêl vô i ên nêbê, “Wê mam lam xii lê.” Om tyo lax ma lec yuu, ên nêb mêd yuu ob vông susu ti vô i. Lêc Pita nêl vô xomxo tyo ên nêbê, “A o kô mone ti lêm. Lêc susu wê dô vô a ge, a ob vông vô ông. Lec Yesu Kɨlisi Nasalet lê, a nêl vô ông bê ông kɨdi lec mɨ loc.” Mêd Pita hôm lec xomxo tyo vɨgê hɨyôv dɨ vông i kɨdi lec, dɨ lutibed vɨxa kɨtu yuu vɨxa pɨtehe vôxêkɨzêc lec dɨ i sox mɨ la le dɨ vɨlee la, mêd la vac xumac ngɨbua hɨxôn yuu dɨ la vô sox sox dɨ pɨmil Anutu. Mêd xomxo vɨhati yê wê xomxo tyo vɨlee mɨ la dɨ lôm dɨ pɨmil Anutu ge, 10 dɨ he xovô ên nêbê ge xomxo ti wê mi dô vô xumac ngɨbua vuayen lê nêbê vuayen nivɨha ge dɨ mi kɨtaa susu vô xomxo ge om he yetac mabu dɨ nga vɨgê ên wê tyo vô nivɨha lec ge.

Pita nêl xolac vac Anutu xumac ngɨbua

11 Xomxo tyo vii lec Pita yuu Jon mêd xomxo vɨhati yetac dɨ tup mɨ la vô yon lec xumac pêt myahɨpu nɨlô ti wê he nêl Solomon lê lec ilage. 12 Lêc Pita yê wê he kɨtuc lam ge om nêl vô he ên nêbê, “Xam lige Islel, xam yetac ên va? Bêna lêc xam wê xii kɨzêcê? Mêd xam so ên xam nêbê xomxo tige vô nivɨha lec ya xêkɨzêc yuu nivɨha wê xii vông ge, me? 13 Anutu ti wê Eblaham yuu Aisak dɨ Jekop dɨ il buge he Anutu, ge wê vông i nu yuac Yesu lê vô levac. Lêc xomxo tyo ti wê xam vông i la vac Pailat vɨgê dɨ Pailat nêb ob pɨwelac i vêl, lêc xam yax i vun vô Pailat manôn. 14 Yesu ge xomxo nivɨha dɨ i xomxo ngɨbua, lêc xam yax i vun dɨ kɨtaa Pailat ên xam nêb i pɨwelac tɨbii nipaên wê hi xomxo yib ge i lôm vô xam, 15 dɨ xomxo ti wê mavɨha dôên kehe ge, xam hi i yib. Lêc Anutu tɨpi vô i kɨdi lec mavɨha vac yibên mɨ xe xê lec mamnôn. 16 Xomxo ti wê xam wê dɨ xovô i ge vông i vin Yesu, om Yesu lê ngɨdu xomxo tige xôn dɨ vông i vɨxa vô nivɨha lec. Vông vinên wê i vông ge vông i vô nivɨha lec mɨ xam vɨhati wê lec mamnôn.

17 “Xam lige, a xovô ên a nêbê môp wê xam hɨxôn xam lime levac vông vô Yesu ge, xam lungên môp nivɨha om xam vông môp tibêge. 18 Ilage Anutu vông plopete vɨhati he nêl kɨtong ên nêbê Kɨlisi** wê Anutu vông i lam ge ob kô myavɨnê, om môp wê xam vông ge vông kɨyang tyo vô nôn lec.

19 “Mêgem xam pɨlepac xam nɨlôm i loc vô Anutu ên i kɨtya xam nêm nipaên vêl. 20 Xam obêc vông bêge ge od Apumtau obêc vông xam dô seac vêl dɨ xam ob kô xêkɨzêc, dɨ obêc vông Yesu Kɨlisi wê nêl lec xam pyap ge i lam vô xam. 21 Ên Yesu dô lag puunê om ob dô bin buc wê Anutu ob vông susu vɨhati i vô paha lec ge, tɨyi kɨyang wê Anutu nêl vac plopete ngɨbua mya ilage. 22 Moses nêl kɨyang bêga ên nêbê,

  • ‘Apumtau Anutu obêc vông xam lime ti i tu plopet tɨyi xocbê a ge, om xam lêc vô nɨnyam lehe vô kɨyang vɨhati wê ob nêl vô xam ge.
23 Lêc xomxo vɨhati wê obêc vô nɨnya kɨtu vô plopete tyo vya ge, Anutu obêc kɨtya he vêl, dɨ he ob dô hɨxôn Anutu nue tii vac lêm.’ 24 Moses nêl kɨyang bêge, dɨ plopete ilage wê nêl Anutu kɨyang kɨtong ge, Samyuel hɨxôn plopet wê val tɨmuên ge, he vɨhati nêl kɨyang lec buc wê val gwêbaga mɨ il dô vac ge.

25 “Xam ge plopete nue dɨ kɨyang wê Anutu hɨlu vô bume ilage ob lam vô xam hɨxôn, kɨyang ti wê Anutu nêl vô Eblaham ên nêbê, ‘A ob vông bume tɨmuên i tu xomxo kɨbun ga vɨhati nên vɨzid kehe.’ 26 Om Anutu vɨnoo i nu yuac mɨ vông i lam vô xam Yuda** tax, ên nêb i vô nivɨha vô xam dɨ xam toto pɨlepac xam dɨ sea môp nipaên.”

Copyright information for `PTP