Acts 5

Ananaias yuu Sapaila

Xomxo ti lê nêbê Ananaias yuu vɨnê Sapaila, yuu vông kɨbun wê yuu vông ge ti mɨ tɨbii kɨsuu, lêc Ananaias vun mone vɨwen dɨ kô vɨwen mɨ la vông vô Yesu nue ngɨvihi, dɨ vɨnê xovô môp wê i vông ge. Lêc Pita nêl vô i ên nêbê, “Ananaias, bêna lêc Seten** dô vac ông nɨlôm dɨ vông ông vun mone wê ông kô lec kɨbun ge vɨwen dɨ ông kɨtyoo kɨyang vô Myakɨlôhô Ngɨbua? Ilage wê tɨbii gên o kɨsuu kɨbun tige lêm ge, od kɨbun tige tu ôcông va xe. Dɨ buc wê tɨbii kɨsuu pyap ge od mone ge ôcông va xe. Bêna lêc ông xovô môp tibêge yêp vac nɨlômê? Ông o kɨtyoo xomxo lêm. Nge, ông kɨtyoo Anutu.” Ananaias ngô kɨyang tige dɨ vɨxog mɨ la kɨbun dɨ la yib lutibed. Om xomxo wê ngô kɨyang tige vɨhati xona mabu. Mêd xomxo ngɨvihi ya lam vɨyum i vac nivɨmihi dɨ kô mɨ la vɨxun mɨ la yev.

Hɨyôv manôn yon lam la vêl mêd Ananaias vɨnê val vô Pita, lêc lungên wê lɨya yib ge. Om Pita kɨnêg vô i ên nêbê, “Mone wê muu kô lec kɨbun ge, muu vông i lam vɨhati, me?” Mêd Sapaila luu i vya ên nêbê, “Mone vɨhati ge, xii vông i loc.” Om Pita nêl vô i ên nêbê, “Bêna lêc muu lɨyam nêb muu ob yaxên Apumtau Myakɨlôhô Ngɨbua? Wê lê. Xomxo wê yev lɨyam ge vena le vô vuayen om ob lam ken ông mɨ la êno bêge.” 10 Lutibed vêx tyo vɨxog mɨ la kɨbun mɨ la yêp vô Pita vɨxa dɨ yib, dɨ xomxo ngɨvihi wê yev lɨya ge lamyê wê yib ge om kô mɨ la yev i pɨkeb lɨya. 11 Om xomxo vông vinên hɨxôn xomxo wê ngô kɨyang tigee he vɨhati xona mabu.

Yesu nue ngɨvihi vông do tɨbeac

12 Yesu nue ngɨvihi vông do levac tɨbeac vac xomxo mahɨgun, dɨ xomxo vông vinên dô kɨdu ti dɨ la mi kɨtucma vac Anutu xumac ngɨbua lec pêt myahɨpu nɨlô ti wê he nêl Solomon lê lec ilage. 13 Mêd xomxo baba xona dɨ o kɨtuc la hɨxôn he lêm, lêc xomxo tɨbeac pɨmil he dɨ yê he nivɨha, 14 dɨ xomxo vêx yuu vux tɨbeac vông i vin Apumtau dɨ lam dô hɨxôn xomxo vông vinên. 15 Mêd xomxo mi ken lie wê yidac gee mɨ la lii vac môp dɨ he yêp lec pêt, ên he xo ên he nêbê Pita obêc val ge od hɨnyena wê i vông ge i lam lec he dɨ vông he i vô nivɨha lec. 16 Dɨ xomxo tɨbeac vac vɨgwe wê yêp kwabo vô Jelusalem ge, he kô xomxo wê yidac gee, hɨxôn xomxo wê vɨmwo nipaên dô vac he gee mɨ la vô Yesu nue ngɨvihi, dɨ he vɨhati vô nivɨha lec.

Angela tax xumac kalabuhu ên Yesu nue ngɨvihi

17 Mêd xomxo wê mi si daa vô Anutu gee, he nên xomxo levac hɨxôn he Sadyusi** wê mi dô hɨxôn i gee he xêyaa vô nipaên vô Yesu nue ngɨvihi ên wê xomxo vɨhati pɨmil he ge, 18 om he hôm Yesu nue ngɨvihi xôn dɨ tung he la vac xumac kalabuhu. 19 Om he dô dɨ vô bucên Apumtau vông angela ti lam tax xumac ên he dɨ kô he mɨ la vɨxun dɨ nêl vô he ên nêbê, 20 “Xam lôc vac Anutu xumac ngɨbua dɨ loc nêl kɨyang mavɨha dôên kehe kɨtong i yêp seac vô xomxo vɨhati.” 21 Yesu nue ngɨvihi ngô angela vya dɨ kɨdi mɨ la pɨtoc yang dɨ la vac Anutu xumac ngɨbua dɨ nêl xolac vô xomxo.

Mêd xomxo daa siên li levac tyo hɨxôn xomxo wê mi dô hɨxôn i gee, he keac kaunsil wê he Yuda vông ge hɨxôn Yuda levac vɨhati lam kɨtucma, dɨ he vông xomxo ya la xumac kalabuhu ên nêb he i loc kô Yesu nue ngɨvihi mɨ lam.
22 Om xêhɨpue la yê xumac kalabuhu nɨlô, lêc Yesu nue ngɨvihi o dô lêm. He xôa ma om he lax nêl vô he kaunsil ên nêbê, 23 “Xe la xê xumac kalabuhu lêc xumac vuayen tung xôn vɨhati dɨ tɨbii viacên dɨle vô vuayen om xe tax vuayen mɨ xê xumac nɨlô lê, lêc xe o tulec xomxo ti xeedô lêm. Xumac nɨlô pɨleva.”

24 Mêd xêhɨpu levac ti wê mi viac Anutu xumac ngɨbua ge hɨxôn xomxo levac wê mi si daa vô Anutu gee, he ngô kɨyang tige dɨ nɨlô myag kɨyang tɨbeac dɨ he kɨnêg vôma ên nêbê, “Kɨyang tige obêc tibêna?” 25 Mêd xomxo ti mɨla vô he dɨ nêl ên nêbê, “Xam wê lê. Xomxo ti wê xam tung he la vac kalabuhu gee, he la le vac Anutu xumac ngɨbua dɨ nêl xolac vô xomxo.” 26 Om xêhɨpu levac tige hɨxôn xêhɨpu ya la kô Yesu nue ngɨvihi lêc hiên he ma, ên he xona ên he nêb xomxo obêc nêx he ya ngɨdax.

Yesu nue ngɨvihi xonaên ma dɨ nêl kɨyang lec kaunsil manôn

27 Mêd he kô Yesu nue ngɨvihi mɨ la lax he le vô kaunsil manôn, mêd xomxo daa siên nên levac nêl vô he ên nêbê, 28 “Xe le vac xam xôn dɨ nêl xêkɨzêc vô xam ên xe nêbê xam o lêc nêl kɨyang lec Yesu lê lêm. Lêc xam o ngô kɨyang wê xe nêl ge lêm, dɨ xam nêl kɨyang tige vô levac vac vɨgwe Jelusalem vɨhati, dɨ xam nêb xam ob nêl kɨyang kɨtyooên lec xe bê xe hi Yesu yib.”

29 Lêc Pita hɨxôn lie luu he vya ên nêbê, “Xe ob tɨmu vô Anutu kɨyang, dɨ xe ob tɨmu vô kɨyang wê xomxo vông ge lêm. 30 Xam hi Yesu yib lec xax pola, lêc Anutu wê buge mi kɨtaa vô ge tɨpi vô i kɨdi lec, 31 dɨ vông i la dô vô i vɨgê hɨyôv, dɨ i tu il nêd mugên wê ob hôm il lec ge, ên nêb il Islel pɨlepac il dɨ vông nɨlôd i loc vô Anutu ên i kɨtya il nêd nipaên vêl. 32 Kɨyang tige vɨhati, xe nêl kɨtong vô xomxo, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua nêl kɨyang tige hɨxôn. Myakɨlôhô Ngɨbua tige Anutu vông vô xomxo wê ngô i kɨyang dɨ tɨmu vô ge.”

33 He kaunsil ngô Pita kɨyang tige dɨ he xêyaa vô myavɨnê mabu vô Yesu nue ngɨvihi om nêb ob hi he yib. 34 Lêc xomxo kaunsil ti lê nêbê Gameliel kɨdi lec ên nêb ob nêl kɨyang vô lie. Gameliel ge Palisi** ti wê mi tɨxuu xomxo ya Moses xolac ge, om xomxo vɨhati pɨmil i dɨ vông i lê vô levac. Lêc Gameliel nêl ên nêb he i vông Yesu nue ngɨvihi i lop mɨ loc vɨxun vêl. 35 He lop mɨ la vɨxun pyap dɨ Gameliel nêl vô he kaunsil ên nêbê, “Xam lige Islel, môp wê xam nêb xam ob vông vô xomxo tigee, xam vyac xovô nivɨha lê. 36 Xam xovô pyap wê ilage Tiudas yong i nêb i xomxo levac, dɨ xomxo tɨbeac tɨyi 400 tɨmu vô i vɨxa, lêc gavman hi i yib dɨ xomxo vɨhati wê tɨmu vô i gee pec sea dɨ yuac wê he vông ge tô mɨ la. 37 Nang dêc buc wê gavman kɨvuu xomxo lê ge, Judas gê Galili dɨdii xomxo tɨbeac la vô i, nêbê he ob vông vevac vô gavman, lêc gavman hi i yib dɨ xomxo wê tɨmu vô i vɨxa gee pec mɨ moo sea. 38 Om gwêbaga a ob nêl vô xam bê xam sea Yesu nue ngɨvihi tigee dɨ vông he i loc, ên yuac wê he vông ge, xomxo vaci obêc tu kehe ge od obêc vô nipaên. 39 Lêc Anutu obêc tu kehe ge od xam o tɨyi wê xam ob le vac xôn ge lêm, ên obêc tɨyi xocbê xam vông vevac vô Anutu.”

40 Mêd kaunsil tigee vɨhati lee yuu lec Gameliel kɨyang, om he keac Yesu nue ngɨvihi vena dɨ he nêl mɨ tɨbii hi he ya yihi, dɨ he nêl vya xêkɨzêc vô he ên nêb he i o lêc nêl kɨyang lec Yesu lê i tii vac lêm. Pyap dɨ vông he lop mɨ la. 41 Om Yesu nue ngɨvihi sea kaunsil dɨ lop mɨ la vɨxun hɨxôn xêyaa nivɨha, dɨ pɨmil Anutu ên wê Anutu xo nêbê he tɨyi wê ob kô vɨyin lec Yesu lê ge. 42 Mêd he la nêl Yesu Kɨlisi xolac vô xomxo vac Anutu xumac ngɨbua dɨ la nêl vac xomxo toto ben tɨyi buc vɨhati.

Copyright information for `PTP