Acts 7

Stiven nêl xolac vô he kaunsil

Mêd xomxo daa siên nên levac kɨnêg vô Stiven ên nêbê, “Kɨyang wê he nêl lec ông ge, vɨxôhɨlôg, me?”

Lêc Stiven nêl ên nêbê, “Xam mage lige, xam ngô lê. Vô buc ilage wê il bug Eblaham gên dô Mesopotemia dɨ laên vɨgwe Halan gên ma ge od xêseac kehe Anutu hɨlung i vô Eblaham dɨ nêl vô i ên nêbê, ‘Ông sea bom dɨ sea tame mame lime dɨ loc vɨgwe ti wê a obêc hɨlung vô ông ge.’ Om Eblaham sea tɨbii Kaldia ben dɨ la dô vɨgwe Halan. Dɨ buc wê Eblaham ma yib ge Anutu vông i lam vac vɨgwe tiga wê xam dô vac gwêbaga. Lêc Anutu o vông kɨbun tiga tya vô Eblaham lêm. Nge, Anutu hɨlu kɨyang vô i ên nêbê obêc tɨmuên ge od obêc vông vɨgwe vɨhati i tu Eblaham hɨxôn bue tɨmuên xe. Eblaham nue gên ma, lêc Anutu hɨlu kɨyang tige tax vô i, dɨ nêl hɨxôn ên nêbê, ‘Nume bume tɨmuên obêc la dô vac tɨbii ben dɨ tu tɨbii tigee nue yuac dɨ he ob vông vɨyin vô he tɨyi klismas tɨbeac hɨwocên xocbê 400, lêc a obêc vông myavɨwen vô tɨbii wê bume ob tu he nue yuac ge, dɨ obêc tɨmuên bume ob sea tɨbii ben dɨ lôm lam vac vɨgwe tiga tii vac dɨ vông lɨlo dɨ kɨtaa vô a.’ Nang dêc Anutu hɨlu kɨyang vô Eblaham ên nêbê he i gôl nue vux ninɨvi ên i nêl kɨtong bê he tu Anutu nue, om buc wê Eblaham nu Aisak yubac dɨ buc vɨgê vɨlu dɨ sec yon la vêl ge od Eblaham gôl Aisak ninɨvi. Nang dêc Aisak kô nu Jekop dêc Jekop kô nue vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu wê tu il buge ge.

“Lêc il buge xêyaa vô myavɨnê vô li Josep om he vông Josep mɨ tɨbii ya kɨsuu dɨ kô mɨ la vɨgwe Isip. Lêc Anutu dô hɨxôn Josep 10 dɨ ngɨdu i xôn vac vɨyin wê tɨbii vông vô i ge, dɨ vông pɨyôp nivɨha vô Josep om tɨbii Isip nên king Pelo yê Josep nivɨha dɨ vông i tu Isip nên gavman levac dɨ i viac xumac hɨxôn susu vɨhati wê Pelo vông ge.

11 “He dô lêc vip levac yêp vac vɨgwe Isip yuu Kenan vɨhati, ên he xen susu yaên ma vêl, om xomxo vɨhati dô vac vɨyin levac dɨ il buge o tulec yaên ti lêm. 12 Lêc Jekop ngô wê yaên dô Isip ge om vông nue la Isip taxlee. 13 Nang dêc he lax Isip lu ngwe tii vac dɨ Josep nêl i kɨtong vô lie, dɨ nêl vô king Pelo hɨxôn om Pelo xovô Josep he lie kehe. 14 Mêd Josep vông kɨyang la vô ma Jekop nêbê Jekop hɨxôn Josep lie he nue, he vɨhati i loc vô i gê Isip. Xomxo tigee he vɨhati tɨyi 75, 15 mêd Jekop la dô Isip dêc yib. Nang dêc Jekop nue yib. 16 Jekop yuu Josep, nue bue kô yuu mɨ lax yev gê vɨgwe Sekem vac vɨgwe ti wê tɨbii Hemo vông mɨ Eblaham kɨsuu ya mone ilage.

17 “Xomxo Islel** dô Isip dɨ vô tɨbeac hɨwocên mêd buc vô kwabo lec wê Anutu ob vông kɨyang wê hɨlu vô Eblaham ilage i vô nôn lec ge. 18 He dô Isip, lêc Isip paha ti tu king om lungên Josep, 19 mêd kɨtyoo il buge dɨ vông vɨyin vô he ên nêbê he i sea nue paha i loc dô vaxvax ên he i yib. 20 Vô buc tige Moses yubac, lêc Moses ge nipwo nivɨha ti wê Anutu yê nivɨha ge, om ta yuu ma viac dɨ i dô vac xumac lôma dentuc yon, 21 nang dêc he kô mɨ la lii vô mia nɨnya lêc Pelo nu vêx la kô mɨ la viac xocbê ici va nu ge dɨ i vô levac. 22 Mêd he tɨxuu Moses ya môp yuu xovôên vɨhati wê he Isip vông ge om Moses tɨyi xocbê xomxo wê mi nêl kɨyang dɨ vông yuac nivɨha ge.

23 “Klismas wê Moses vông ge kehe yuu, lêc xo ên nêb ob la yê lie Islel 24 om la yê, lêc yê wê tɨbii Isip ti hi li Islel ti ge, om Moses nêb ob ngɨdu li tige xôn dɨ ku i lu om la hi Isip tige yib. 25 Moses xo ên nêbê lie Islel xovô wê Anutu vɨnoo i nêb i vô he vêl ên vɨyin ge, lêc he o xovô lêm. 26 Mêd vɨgwe vɨdiiên tɨtige Moses lax mɨ la vô lie lêc yê wê Islel yuu dɨhima ge. Om nêb ob hi kɨyang wê yuu vông ge i yib om nêl vô yuu ên nêbê, ‘Letya nêb muu hima? Ên muu ge muu lim.’ 27 Lêc xomxo ngwe wê nêl vevac tax ge ngɨloo Moses dɨ nêl vô i ên nêbê, ‘Letya nêb ông ob tu xomxo levac wê xe vông dɨ tɨtô xe nêm kɨyangê? 28 Ông ob hi a xib tɨyi xocbê ông hi Isip ti yib vɨhevage?’ 29 Moses ngô kɨyang tige om pec mɨ la dɨ la dô tɨyi xocbê tɨbii ba vac vɨgwe ti lê nêbê Midian, mêd kô vêx dɨ nu vux yuu yubac vac vɨgwe tige.

30 “He dô Midian klismas kehe yuu, dɨ buc ti Moses la vac vɨgwe mahɨgun pɨleva ti wê yêp kwabo vô kɨtôn Sainai ge, lêc yê

angela ti lam vac ngwax mahelac wê tum lec xax myabo ge.
31 Moses yê tige dɨ yetac om du mɨ la kwabo nêb ob la yê, lêc Apumtau vya nêl ên nêbê, 32 ‘A Anutu wê bume Eblaham yuu Aisak yon Jekop, yon Anutu a.’ Mêd Moses yetac dɨ xona dɨ vun manôn nêb yêên ob ma. 33 Mêd Apumtau nêl vô i ên nêbê, ‘Pɨwelac su vêl ên vɨxam, ên vɨgwe wê ông le lec ge vɨgwe ngɨbua. 34 A xê wê a nuge dô vac vɨyin levac gê Isip dɨ a ngô wê he byag ge, om a lop mɨ lam ên a nêb a ob vô he vêl ên vɨyin tige. Om ông lam, ên a ob vông ông loc Isip.’

35 “Moses ge wê lie tii i la ilage dɨ nêl vô ên nêbê, ‘Letya vɨnoo ông ên nêb ông tu xomxo levac wê xe vông dɨ tɨtô xe nêm kɨyangê?’ He nêl bêge lê, lêc Anutu vông angela tige la vô Moses vac xax myabo dɨ vông i tu he Islel nên xomxo levac wê pɨwelac he vêl ên vɨyin ge. 36 Om Moses dɨdii he mɨ lam dɨ he sea vɨgwe Isip, dɨ Moses vông do levac gê Isip dɨ vông lec Gwec Hi dɨ vông vac vɨgwe mahɨgun pɨleva tɨyi klismas kehe yuu.

37 “Moses ge wê nêl vô he Islel ên nêbê, ‘Anutu obêc vông xam lime ti tu plopet xocbê a ge.’ 38 Mêd Moses dô hɨxôn il buge vac vɨgwe mahɨgun pɨleva dɨ i lec mɨ la lec kɨtôn Sainai, lêc angela nêl Anutu kɨyang vô i dɨ i kô kɨyang mavɨha mɨ lôm nêl vô lie dɨ i lam vô il gwêbaga hɨxôn.

39 “Lêc il buge vô nɨnya kɨtu vô Moses kɨyang dɨ pɨlepac nɨlô lax vô Isip nêb ob lax mɨ la, 40 om he la nêl vô Moses li Elon ên nêbê, ‘Ông sev xe anutu ya, ên he i dɨdii il, ên Moses wê dɨdii il gê Isip mɨ il lam ge, xe lungên, mêd la dô na?’ 41 Om vô buc tige he sev bulmakau nu ti kɨnu dɨ tung daa vô anutu kɨtyooên tige dɨ pɨmil susu ti wê he vông ya vɨgê ge. 42 Om Anutu vô nɨmi vô he dɨ pɨlepac he nɨlô la vô hɨyôv yuu dentuc dɨ pɨtua dɨ he kɨtaa vô, tɨyi xocbê kɨyang wê plopet kɨvuu ilage mɨ i yêp vac kɨpihac bêga ên nêbê,

  • ‘Xam Islel, xam la dô vac vɨgwe mahɨgun pɨleva tɨyi klismas kehe yuu, lêc xam o hi bwoc sipsip yuu bulmakau ya mɨ si daa vô a lêm.
43 Anutu kɨtyooên ti lê nêbê Molok ge, xam kô i xumac sel mɨ lam hɨxôn, dɨ kô pɨtua kɨnu wê anutu kɨtyooên lê nêbê Lepan vông ge hɨxôn, ên xam nêb xam ob kɨtaa vô, om a ob vông xam loc dô vac vɨgwe ti wê yêp Bebilon vɨlu ganê.’ 44 “Vô buc wê il buge dô vac vɨgwe mahɨgun pɨleva ge Anutu xumac sel yêp vac he mahɨgun dɨ nêl kɨtong nêbê Anutu dô hɨxôn he. Xumac tige, he lox i tɨyi kɨnu wê Anutu hɨlung vô Moses ge. 45 Nang dêc Josua kô il buge mɨ he la vɨgwe Kenan, lêc tɨbii ya dô lec kɨbun tige om Anutu tii tɨbii tigee vêl dɨ he Islel la dô lec vɨgwe Kenan. Lêc xumac sel tige he kô mɨ la hɨxôn dɨ lax i le vac he mahɨgun dɨ i la tyip vô buc wê king Devit dô ge hɨxôn. 46 Mêd Anutu yê Devit nivɨha om Devit kɨtaa vô Anutu nêb ob lox xumac ti vô Anutu wê bu Jekop Anutu ge. Devit nêl bêge lê, 47 lêc nu Solomon lox Anutu xumac tige.

48 “Lêc Anutu wê luu vɨhati vêl ge ob dô vac xumac wê xomxo lox ya vɨgê ge lêm. Tɨyi xocbê plopet kɨyang yêp bêga ên nêbê,

49 
  • ‘Anutu nêl ên nêbê, “Lag puunê ge tɨyi xocbê sia wê a ob dô lec ge, dɨ kɨbun ge tɨyi xocbê xax wê a vɨxag ob le lec ge. Om xam ob lox xumac ngwe bêna vô a? Dɨ a bog wê a ob dô seac vêl ge yêp gê na?
50 A ga wê a vɨgêg tung susu tigee vɨhati.” ’ 51 “Anutu kɨyang yêp bêge, lêc xam pɨyôp xêkɨzêc dɨ xam nɨlôm mapɨtoc dɨ xam vô nɨnyam kɨtu, dɨ xam tii Myakɨlôhô Ngɨbua tɨyi buc vɨhati. Xam vông môp tige tɨyi xocbê bume vông ilage. 52 Plopet tina wê bume o vông vɨyin vô he ilage lêm? He plopet ilage wê nêl kɨtong nêbê xomxo bôbac ti obêc val ge, xam bume hi he yib mɨma vêl. Dɨ xacxam va vông xomxo tyo vac tɨbii vevac vɨgê dɨ hi i yib. 53 Xam ge wê xam kô Anutu xolac vô angela ge, lêc xam o tɨmu vô lêm.” Stiven nêl kɨyang bêge vô he.

He nêx Stiven ya ngɨdax mɨ i yib

54 He kaunsil ngô kɨyang wê Stiven nêl vô he ge mêd he xêyaa vô myavɨnê mabu vô Stiven dɨ he nga mya xôn nêb ob hi. 55 Lêc Myakɨlôhô Ngɨbua hɨvun Stiven xôn dɨ i lax ma lec lag, lêc yê xêseac wê Anutu vông ge dɨ yê Yesu le vô Anutu vɨgê hɨyôv, 56 om nêl ên nêbê, “Xam wê lê. A xê lag puunê tax dɨ Xomxo Nu** le vô Anutu vɨgê hɨyôv.”

57 He ngô Stiven kɨyang dɨ iac mabu dɨ kɨyel nɨnya xôn ên nêb ob ngô Stiven kɨyang lêm. Dɨ lutibed he vɨhati kɨdi lec dɨ la hôm Stiven xôn, 58 dɨ kô mɨ la vɨgwe Jelusalem nɨnya nêb ob la nêx i yib ya ngɨdax. Om he wê vông kɨyang vô Stiven gee kwax he ngakwi ngwe vêl mɨ la tung vô xomxo ngɨvihi ti lê nêbê Sol. 59 Mêd he nêx Stiven ya ngɨdax, lêc Stiven kɨtaa bêga nêbê, “Apumtau Yesu, ông hôm a myagkɨlôhô i loc vô ông.” 60 Mêd Stiven

yev vɨxa kɨtu vac dɨ kɨtaa vya levac ên nêbê, “Apumtau, le i lêc hôm he nên nipaên wê he vông ge xôn lêm.” Stiven nêl bêge mêd yib.

Copyright information for `PTP