Acts 8

Sol vông vɨyin levac vô xomxo vông vinên

Sol xêyaa vô nivɨha ên wê he hi Stiven yib ge. Dɨ buc mahɨgun tige xomxo kɨdi mɨ vông vɨyin mabu vô xomxo vông vinên wê dô Jelusalem gee, om he vông vinên vɨhati pec mɨ la dɨ la dô vɨgwe Judia yuu Samelia, dɨ Yesu nue ngɨvihi ge he dô Jelusalem. Dɨ xomxo wê mi tɨmu vô Anutu kɨyang ge, he ya kô Stiven ninɨvi mɨ la yev dɨ byag mabu ên wê i yib ge. Lêc Sol nêb ob kɨtya xomxo vông vinên vɨhati vêl om la vac he toto ben dɨ la hôm vêx yuu vux xôn dɨ kô mɨ la tung vac xumac kalabuhu.

Xomxo la nêl Yesu xolac gê Samelia

Xomxo vông vinên wê pec sea gee la vac vɨgwe toto dɨ la nêl Yesu xolac kɨtong. Mêd Pilip la vac vɨgwe ti wê yêp vac vɨgwe levac Samelia ge dɨ la nêl Yesu kɨtong vô he ên nêbê Yesu ge Kɨlisi** wê Anutu vông i lam ge. Dɨ xomxo tigee ngô kɨyang wê Pilip nêl ge dɨ yê do levac wê vông ge om vô nɨnya lehe vô i kɨyang. Ên xomxo tɨbeac wê vɨmwo nipaên dô vac he nɨlô gee, vɨmwo tigee iac mabu dɨ lam lop mɨ la vêl ên he, dɨ xomxo tɨbeac wê len vô xêlehe gee hɨxôn he wê vɨxa vô nipaên ge, he vô nivɨha lec. Mêgem xomxo vɨyang tige dô hɨxôn xêyaa nivɨha.

Xomxo ti dô Samelia lê nêbê Saimon. Saimon mi yong i nêbê i xomxo levac dɨ mi vông pɨleac om xomxo Samelia yê dɨ yetac ên. 10 Om xomxo levac hɨxôn xomxo vɨhati he vô nɨnya lehe vô Saimon kɨyang dɨ nêl bêga nêbê, “Xomxo tige kô xêkɨzêc levac vô Anutu.” 11 Dɨ he yetac ên do levac wê Saimon mi vông ila ila ge om he vô nɨnya lehe vô Saimon kɨyang. 12 Lêc Pilip la nêl Anutu ben kehe** kɨtong vô he dɨ nêl Yesu Kɨlisi xolac nivɨha vô he, om xomxo vêx yuu vux tɨbeac vông i vin dɨ lipac mia. 13 Dɨ Saimon vông i vin hɨxôn dɨ lipac mia dɨ la hɨxôn Pilip dɨ yetac mabu ên do levac wê Pilip mi vông ge.

14 Mêd Yesu nue ngɨvihi wê dô Jelusalem gee ngô wê xomxo Samelia vông i vin Anutu xolac ge om he vông Pita yuu Jon loc mɨ la vô he, 15 dɨ yuu la kɨtaa lec he ên nêbê Myakɨlôhô Ngɨbua i loc vô he. 16 Ên Myakɨlôhô Ngɨbua gên o la vô he lêm. He lipac mia lec Yesu Kɨlisi vaci lê. 17 Om yuu la vyax vɨgê lec he dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua lam la vac he nɨlô.

18 Mêd Saimon yê wê Pita yuu Jon vyax vɨgê lec xomxo dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua lam la vac he nɨlô ge, om Saimon kô mone mɨ la vô yuu 19 dɨ la nêl vô yuu ên nêbê, “Muu vông xêkɨzêc tige vô a hɨxôn êdêc a vyax vɨgêg lec xomxo ge od Myakɨlôhô Ngɨbua i loc vac he nɨlô.”

20 Lêc Pita nêl vô i ên nêbê, “Xêkɨzêc ti wê Anutu nêb ob vông pɨleva ge ông nêb ông ob kɨsuu ya mone, om ông loc dɨ loc xôa ma hɨxôn ông mone. 21 Ông ob vông yuac tiga hɨxôn xe lêm, ên ông nɨlôm o yêp nivɨha vô Anutu manôn lêm. 22 Om ông pɨlepac ông dɨ vô nɨmim vô môp nipaên wê ông vông ge, dɨ ông kɨtaa vô Apumtau ên i kɨtya ông nêm nipaên wê yêp vac ông nɨlôm ge vêl, 23 ên a xê wê kɨyang juda juda pup vac ông nɨlôm dɨ ông nêm nipaên hôm ông xôn pɨlihi.”

24 Mêd Saimon luu Pita vya ên nêbê, “Muu kɨtaa vô Apumtau lec a, ên nipaên wê muu nêl ge i o lêc tulec a lêm.”

25 Mêd Pita yuu Jon nêl Apumtau Yesu kɨtong vô xomxo. Pyap dɨ yuu la, nêb ob lax mɨ la Jelusalem. Om yuu la nêl Anutu xolac vac vɨgwe toto gê Samelia dɨ lax mɨ la Jelusalem.

Pilip nêl xolac vô tɨbii Itiopia ti

26 Apumtau vông angela ti la nêl vô Pilip ên nêbê, “Ông kɨdi lec dɨ loc vô môp ngwe wê yêp vô vɨgê kêd wê ob sea Jelusalem dɨ la Gasa ge.” Môp tige yêp vac vɨgwe mahɨgun pɨleva wê tɨbii dô vacên ma ge. 27 Om Pilip kɨdi lec mɨ la, lêc mɨla tulec xomxo ti vac môp. Xomxo tige tɨbii Itiopia levac ti wê mi viac mone yuu susu wê he kwin Kandesi vông ge gê Itiopia. Xomxo tyo la kɨtaa vô Anutu gê Jelusalem, 28 pyap dɨ lax nêb ob lax ben, om dô lec pêt ti wê xôhô dɨdii ge mêd kɨtong kɨpihac wê plopet Aisaia kɨvuu ilage dɨ la vô môp mɨ la. 29 Mêd Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vô Pilip ên nêbê, “Loc kwabo vô xomxo tiganê dɨ loc hɨxôn.” 30 Om Pilip tup mɨ la dɨ mɨla le hɨxôn xomxo tige dɨ ngô wê xomxo tige dɨkɨtong Aisaia kɨyang, om kɨnêg vô i ên nêbê, “Kɨyang wê ông kɨtong ge, ông xovô kehe, me?”

31 Lêc xomxo tyo nêl ên nêbê, “Xomxo ti obêc nêl vô a ge od a ob xovô.” Om xomxo tige kɨtaa Pilip ên nêbê, “Ông lec lam dô hɨxôn a.”

32 Xolac wê xomxo tige kɨtong ge nêl bêga nêbê,

  • “He dɨdii xomxo tige mɨ la tɨyi xocbê bwoc sipsip wê he ob kô mɨ la hi i yib ge, dɨ i tɨyi xocbê bwoc sipsip nu ti wê he ob kɨping nivɨluhu vêl ge lêc xomxo tige le xôa maên dɨ o keac ti lêm.
33 He vông i lê vô nipaên, dɨ he o tɨtô i nên kɨyang vô nivɨha lêm. Om letya ob nêl i nue bue kɨyang? Ên i sea kɨbun ga dɨ la.” 34 Mêd tɨbii levac tige kɨnêg vô Pilip ên nêbê, “Ông nêl kɨtong vô a bê plopete kɨvuu kɨyang tiga lec letya? Kɨvuu lec ici va, me kɨvuu lec xomxo ngwe?”

35 Om Pilip nêl Yesu xolac nivɨha wê yêp vac plopete kɨyang tige yêp seac vô xomxo tyo. 36 Mêd yuu la vô môp mɨ la, dɨ mɨla vô mia ti, om xomxo tige nêl vô Pilip ên nêbê, “Wê lê. Mia yêp ga, om tɨyi wê ông ob lipac a ge, me?”

37 [Mêd Pilip nêl ên nêbê, “Ông obêc vông nɨlôm la yadɨluhu vô Anutu dɨ vông i vin ge od tɨyi wê ông ob lipac mia.” Mêd tyo nêl ên nêbê, “A vông i vin ên a nêbê Yesu Kɨlisi ge Anutu nu vɨxôhɨlôg.”]

38 Om nêl dɨ xôhô le dɨ yuu lop mɨ la vac mia dɨ Pilip lipac i. 39 Mêd yuu lôm tyip kehe dɨ Apumtau Myakɨlôhô Ngɨbua hôm Pilip vêl lutibed, om xomxo tige yê wê Pilip xôa ma ge dɨ i la hɨxôn xêyaa nivɨha dɨ la ben. 40 Mêd Pilip yê lêc val dô vɨgwe Asdot. Mêd loc mɨ la vac vɨgwe tigee vɨhati dɨ la nêl Anutu xolac vô xomxo dɨ mɨla Sisalia.

Copyright information for `PTP