Acts 9

Sol pɨlepac i dɨ vông i vin Yesu

Vô buc tige Sol le nêl kɨyang xêkɨzêc nêb ob vông vɨyin vô xomxo vông vinên dɨ hi he yib, om la vô xomxo daa siên nên levac mɨ la nêl vô ên nêb i kɨvuu kɨpihac i loc vac he Yuda** vac xumac lɨlo wê yêp vɨgwe Damaskas ge. Om kɨvuu kɨpihac bêga nêbê Sol obêc tulec vêx me vux wê mi tɨmu vô Yesu môp gee od i hôm he xôn dɨ kô mɨ loc Jelusalem dɨ loc tung vac xumac kalabuhu. Mêd Sol la vô môp dɨ mɨla kwabo vô Damaskas, lêc lutibed xêseac xocbê deac hɨxelac ge lam gê kɨsii dɨ lam byêx Sol manôn dɨ i tɨlii mɨ la yêp kɨbun dɨ ngô vya ti lam nêl vô i ên nêbê, “Sol, bêna lêc ông vông vɨyin vô a?” Lêc Sol kɨnêg ên nêbê, “Apumtau, ông letya?” Dɨ i nêl ên nêbê, “A Yesu wê ông vông vɨyin vô a. Ông kɨdi lec mɨ loc vɨgwe Damaskas, ên xomxo ti obêc nêl kɨtong vô ông lec yuac wê a nêb ông ob vông ge.”

Mêd xomxo wê dô hɨxôn Sol gee ngô vya tige lêc he o yê xomxo ti nôn lêm om he le kɨyang maên. Mêd Sol kɨdi lec dɨ vông manôn hɨxelac lêc manôn mapɨtoc, om he hôm lec Sol vɨgê dɨ dɨdii i dɨ he la Damaskas. Mêd Sol la dô tɨyi buc yon lêc manôn dô mapɨtoc, dɨ yaên yuu numên ma.

10 Xomxo wê vông i vin Yesu ge ti dô Damaskas lê nêbê Ananaias, lêc Apumtau vông vɨvia vô dɨ nêl ên nêbê, “Ananaias.” Mêd Ananaias nêl ên nêbê, “Apumtau, a dô ga.” 11 Mêd Apumtau nêl vô i ên nêbê, “Ông kɨdi dɨ loc môp ti wê he nêl lê nêbê môp bôbac ge dɨ loc Judas ben dɨ loc kɨnêg xomxo Tasas ti lê nêbê Sol wê dô vac Judas ben dɨ kɨtaa mɨ dô. 12 Ên Sol yê vɨvia ti nêbê xomxo ti lê nêbê Ananaias ob kɨdi mɨ la vô i dɨ la vyax vɨgê lec, ên i manôn i seac dɨ i yê vɨgwe.”

13 Lêc Ananaias nêl ên nêbê, “Apumtau, a ngô wê xomxo tɨbeac nêl kɨyang lec xomxo tige nêbê mi vông nipaên tɨbeac vô ông nume vông vinên gê Jelusalem, 14 dɨ xomxo daa siên nên levac tyuc lec xomxo tige nêb i lam vɨgwe ga dɨ lam hôm xomxo wê vông i vin ông ge xôn.”

15 Lêc Apumtau nêl vô i ên nêbê, “Ông kɨdi lec dɨ loc, ên xomxo tige a vɨnoo pyap ên a nêb i tu a nug yuac dɨ i loc nêl a lêg vô tɨbii vɨyang vɨyang hɨxôn he king dɨ i loc nêl vô lie Islel hɨxôn. 16 Dɨ vɨyin wê xomxo tige ob kô lec a lêg ge aca va obêc hɨlung vô i.”

17 Om Ananaias loc mɨ la, dɨ la vô Sol vac xumac nɨlô dɨ la vyax vɨgê lec dɨ nêl ên nêbê, “A lig Sol, Apumtau Yesu wê hɨlung i vô ông vac môp wê ông lam ge, ici va vông a lam vô ông ên nêb ông mamnôn i seac dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua i lam hɨvun ông xôn.” 18 Om lutibed susu xocbê makɨkeng ge tô mɨ la vêl ên Sol manôn dɨ i manôn seac dɨ i yê vɨgwe, dɨ i kɨdi lec dɨ Ananaias lipac i lec Yesu lê ên wê vông i vin ge. 19 Pyap dɨ i ya susu yaên dɨ vô xêkɨzêc lec.

Sol nêl xolac gê Damaskas

Sol dô Damaskas hɨxôn xomxo vông vinên buc ya.
20 Om lutibed Sol la vac Yuda xumac lɨlo dɨ la nêl Yesu kɨtong vô he bêga nêbê, “Yesu ge Anutu nu.” 21 Om xomxo vɨhati wê ngô Sol kɨyang gee yetac dɨ nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tige wê mi hi xomxo ên wê he mi kɨtaa vô Yesu ge. Hi gê Jelusalem dɨ lam ga hɨxôn ên nêb ob lam hôm xomxo xôn dɨ kô he mɨ lax vô xomxo levac wê mi si daa gee. Om mêd xomxo tyo tige.” 22 Lêc Sol nêl xolac hɨxôn xêkɨzêc dɨ nêl kɨyang yêp seac nêbê Yesu ge Kɨlisi** wê Anutu vông i lam ge, om he Yuda wê dô Damaskas gee, he o tɨyi wê ob nêl kɨyang ti lax vô i ge lêm.

He Yuda xêyaa vô nipaên vô Sol om Sol pec mɨ la

23 Mêd buc tɨbeac lam la vêl lêc he Yuda kɨtucma dɨ nêl kɨyang mɨ hɨlu xôn nêb ob hi Sol i yib. 24 Om Yuda ya la dô bin vuayen wê le vac xenac wê vivac vô vɨgwe Damaskas ge, om he dô bin vô bucên yuu vɨdiiên vɨhati ên nêb ob hi Sol i yib. Lêc Sol ngô wê he nêb ob hi i yib ge, 25 om bucên ti xomxo wê mi dô hɨxôn Sol gee kô i mɨ he lec xenac tige mɨ la tyip kɨsii, mêd tung Sol vac sepac levac ti dɨ vông i lop mɨ la xenac kehe dɨ i pec mɨ la.

Sol la dô Jelusalem

26 Sol loc mɨ la Jelusalem, nêb ob la dô hɨxôn xomxo wê vông i vin Yesu ge, lêc he vɨhati xona ên Sol, ên he o vông i vin nêbê Sol ge xomxo vông vinên ti lêm. 27 Mêd Banabas kô i mɨ yuu la vô Yesu nue ngɨvihi dɨ Banabas nêl kɨtong vô he lec wê Sol yê Apumtau vac môp dɨ Apumtau nêl kɨyang vô i ge dɨ nêl lec wê Sol nêl Yesu vya kɨtong vô tɨbii Damaskas dɨ xonaên ma ge. 28 Om Sol dô hɨxôn he dɨ la vac vɨgwe Jelusalem vɨhati dɨ nêl Apumtau lê kɨtong vô xomxo dɨ o xona lêm. 29 Mêd he Yuda wê keac Glik vya ge, he Sol ngaênma lec Yesu xolac dɨ he myag môp wê nêb ob hi Sol i yib ge. 30 Lêc xomxo vông vinên ngô wê he nêb ob hi Sol yib ge om he kô Sol mɨ la vɨgwe Sisalia dɨ vông Sol la ben Tasas.

31 Mêd xomxo vông vinên wê dô Judia yuu Galili dɨ Samelia ge he vɨhati dô vɨyin maên dɨ vevac ma ên he. He dô vac Apumtau vɨlu kwa ngɨbi dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua ngɨdu he xôn, om he vô xêkɨzêc dɨ xomxo vông vinên vô tɨbeac hɨwocên.

Pita vông Inias vô nivɨha lec

32 Pita la vɨlee mɨ la vac vɨgwe vɨhati, dɨ buc ti lêc la yê xomxo vông vinên wê dô vɨgwe Lidia ge. 33 Vac vɨgwe tige yê xomxo ti lê nêbê Inias wê len vô xêlehe dɨ i yêp lec pêt tɨyi klismas vɨgê vɨlu dɨ sec yon ge. 34 Mêd Pita nêl vô i ên nêbê, “Inias, gwêbaga Yesu Kɨlisi vông ông vô nimvɨha lec. Om ông kɨdi lec mɨ vɨlun ông guhu.” Om Inias kɨdi lec lutibed. 35 Dɨ xomxo vɨhati vac vɨgwe Lidia yuu Salon yê dɨ pɨlepac nɨlô la vô Apumtau dɨ vông i vin.

Pita vông Tabita kɨdi lec vac yibên

36 Vêx vông vinên ti lê nêbê Tabita dô Jopa. Vac Glik vya he nêl vêx tige lê nêbê Dokas. Vêx tige vông môp nivɨha vô xomxo tɨyi lec buc vɨhati dɨ vông susu vô xomxo wê nên susu maên ge hɨxôn. 37 Vô buc tige yidac vông i dɨ i yib, mêd he lipac i ninɨvi dɨ lii i yêp vac xumac nɨlô ti gê kɨsii. 38 Mêd xomxo vông vinên ngô wê Pita la dô vɨgwe Lidia ge, lêc Lidia yêp kwabo vô Jopa om he vông vux yuu la vô Pita dɨ yuu la nêl vô ên nêbê, “Ông lam vô xe lutibed.” 39 Om Pita kɨdi mɨ la hɨxôn yuu dɨ yon loc mɨ la Jopa, dɨ he kô Pita mɨ lec mɨ la vac xumac nɨlô kɨsii tyo. Mêd vêxôv tɨbeac lam le hɨxôn Pita dɨ byag, dɨ kô nivɨmihi yuu ngakwi toto wê Dokas duu vac buc wê gên dô mavɨha ge mɨ hɨlung vô Pita. 40 Lêc Pita vông he vɨhati lop mɨ la vɨxun dɨ i yev vɨxa kɨtu vac dɨ kɨtaa vô Anutu, mêd pop manôn vô vêx tyo dɨ nêl bêga nêbê, “Tabita, ông kɨdi lec.” Mêd vêx tyo manôn seac dɨ i yê Pita dɨ kɨdi mɨ dô. 41 Mêd Pita hôm lec vɨgê dɨ i kɨdi lec mɨ le kɨsii. Mêd Pita nêl vêxôv hɨxôn xomxo vông vinên vɨhati lam dɨ hɨlung vêx tyo wê kɨdi lec mavɨha ge vô he. 42 Mêd xomxo Jopa vɨhati ngô wê vêx tyo kɨdi lec ge om he tɨbeac vông i vin Apumtau. 43 Mêd Pita dô Jopa buc tɨbeac dɨ dô hɨxôn xomxo ti lê nêbê Saimon wê mi vông yuac lec bwoc ninɨvi ge.

Copyright information for `PTP