Colossians 3

Anutu tɨpi vô il kɨdi lec madvɨha hɨxôn Kɨlisi

Anutu tɨpi vô xam kɨdi lec mamvɨha hɨxôn Kɨlisi, om xam vông nɨlôm i loc vô nôn nivɨha wê yêp lag puunê ge. Ên Kɨlisi tu il nêd levac mɨ la dô lag puunê vô Anutu vɨgê hɨyôv. Xam vông pɨyôp i loc dɨluhu vô nôn nivɨha wê yêp lag puunê ge, dɨ le i lêc vông pɨyôp i loc vô susu kɨbun ga lêm. Ên xam wib hɨxôn Kɨlisi, om Kɨlisi hôm mavɨha dôên wê xam vông ge mɨ viac i yêp nivɨha, dɨ kehe yêp vô Anutu. Kɨlisi ge mavɨha dôên wê il vông ge kehe, om vô buc tɨmuên wê Kɨlisi obêc lop mɨ lôm le seac ge od xam êno obêc lam le pɨkeb i vac xêseac wê i vông ge.

Il vô paha lec

Xam obêc kô xêseac wê Kɨlisi vông ge, om xam lêc sea môp kɨbun ga wê yêp vac xam nɨlôm ge i loc yêp xel. Môp nipaên tigee bêga nêbê môp yôdac vêx yuu vux, môp ningeac, môp yôdac vɨyang vɨyang wê xam nimnɨvi xovô ge, môp nipaên wê xam nɨlôm kɨdu xam ên nêb xam vông ge, dɨ môp wê xam wê xomxo ngwe susu dɨ nɨlôm yetac ên ge, ên môp tige tɨyi xocbê xam yev vɨxam kɨtu vô anutu kɨtyooên. Anutu xêyaa vô myavɨnê vô xomxo wê vông môp nipaên tibêgee, om obêc vông myavɨwen nipaên vô he. Ilage xam dô hɨxôn xomxo wê mi vông môp nipaên tibêgee om xam mi tɨmu vô môp nipaên tibêgee vɨhati.

Lêc gwêbaga a ob nêl vô xam bê xam sea môp nipaên vɨhati i loc yêp xel. Môp nipaên bêga nêbê môp kunacmaên, dɨ môp xêyaa myavɨnê, dɨ môp wê xam nêb xam ob vông xomxo ngwe vô nipaên ge, dɨ môp wê xam nêl kɨyang nipaên lec xomxo ge, dɨ môp wê kɨyang yacyac tyip vac xam myam dɨ vông xam ngɨlooma dɨ pɨpingma ge. Le i lêc nêl kɨyang kɨtyooên vôma lêm, ên ilage xam sea môp nipaên wê yêp vac xam nɨlôm ge la vêl, 10 dɨ xam vô paha lec pyap, ên Anutu vaci wê vông xam nɨlôm vô paha lec ge, dɨ Anutu ob vông yuac vac xam nɨlôm i tɨyi buc vɨhati ên xam xovô i dɨ dô i tɨyi xocbê ici va ge. 11 Om xomxo Glik dɨ xomxo Yuda**, dɨ he wê gôl ninɨvi ge, hɨxôn he wê o gôl ninɨvi lêm ge, dɨ tɨbii madɨluhu, dɨ xomxo vɨmen wê dô vac nita ge, dɨ xomxo wê vông yuac vɨdaaên vô xomxo ge, hɨxôn he wê viac heche va yuac ge, Kɨlisi yê il vɨhati tɨyima, ên Kɨlisi vaci wê tu il vɨhati kehe dɨ i dô hɨxôn xomxo vɨhati.

Môp nivɨha wê il ob tɨmu vô ge

12 Anutu vɨnoo xam pyap ên nêb xam tu i nue, dɨ i xêyaa vin lec xam. Mêgem xam lêc tɨmu vô môp nivɨha bêga bê xam xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo, dɨ vông nivɨha vô he, dɨ xam pɨlepac xam mɨ vô nipwo lec, dɨ xam lum nêl kɨyang malehe vô xomxo, dɨ le i lêc vông nipaên vac nipaên lêm. 13 Nge, lime ti obêc vông nipaên vô ông ge od ông kɨtya i nên nipaên vêl dɨ vông nivɨha vô i. Ên il Apumtau kɨtya xam nêm nipaên vêl, om xam êno, xam kɨtya lime nên nipaên vêl. 14 Dɨ xam xêmyaa i vin lecma, ên môp xêyaa vin lecmaên wê ob vông môp nivɨha vɨhati ngɨduma xôn dɨ ob vông xam dô kɨdu tibed. 15 Kɨlisi tyuc il ên nêb il tu nôn tibed dɨ dô vac kɨyang malehe nɨlô. Om xam vông kɨyang malehe wê Kɨlisi vông ge i yêp vac nɨlôm ên i viac xam, dɨ xam pɨmil Anutu i tɨyi buc vɨhati. 16 Xam hôm Kɨlisi kɨyang xôn pɨlihi mɨ i yêp vac nɨlôm dɨ xam xovô i nivɨha. Dɨ xam tɨxuu lime ya xolac dɨ viac kɨyang nivɨha vôma ya xovôên nivɨha vɨhati. Xam pɨmil Anutu vac nɨlôm dɨ vông lɨlo wê pɨmil ên i lê ge hɨxôn lɨlo da, dɨ lɨlo wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông vô xam ge. 17 Dɨ kɨyang vɨhati wê xam ob nêl ge hɨxôn yuac vɨhati wê xam ob vông ge, od xam nêl xam kɨyang dɨ vông xam yuac vɨhati lec Apumtau Yesu lê, dɨ xam pɨmil il Mag Anutu hɨxôn lec Yesu lê.

Kɨyang lec vux hɨxôn vɨnêe nue

18 Xam vêx gee, xam loc vac lɨyame vông kɨyang kwa ngɨbi, ên môp tibêge tɨyi wê Apumtau nêbê vêx ob vông ge. 19 Xam vux gee, xam xêmyaa i vin lec vɨnême, dɨ le i lêc vông nipaên vô he lêm.

20 Xam nuge, xam vô nɨnyam lehe vô kɨyang vɨhati wê tame mame nêl ge dɨ loc vac he kwa ngɨbi, ên Apumtau ob yê môp tibêge nêb nivɨha. 21 Dɨ xam mae, le i lêc vông nume nɨlô i vô nipaên dɨ he xêyaa i vô myavɨnê lutibed vô xam lêm, ên xam ob vông he nɨlô vô vɨyin dɨ he ob xo ên nêb xam xêmyaa o vyac vin lec he lêm.

Kɨyang lec xomxo levac hɨxôn nue yuac

22 Xam wê xam tu xomxo levac nue yuac ge, xam loc vac kɨyang vɨhati wê xomxo levac nêl ge kwa ngɨbi. Le i lêc kɨtyoo dɨ hi xomxo levac manôn lec ya yuac lêm, ên ge tɨyi xocbê xam nêb xomxo i yê xam nivɨha. Om xam nɨlôm i o lêc vông yuu lêm. Nge, xam nɨlôm i loc tibed vô yuac wê xam ob vông ge, dɨ xam xona ên Apumtau. 23 Dɨ yuac vɨhati wê xam vông ge, xam vông ya nɨlôm tibed dɨ nim i o lêc ma lêm, ên tɨyi xocbê xam o vông yuac vô xomxo kɨbun ga ti lêm. Nge, xam vông yuac vô Apumtau. 24 Xam xovô bê xam obêc vông xam yuac i yêp nivɨha ge od vô buc tɨmuên Apumtau obêc vông nôn nivɨha wê nêl xam lêm lec ge vô xam, ên yuac wê xam mi vông ge, xam vông vô Apumtau Yesu Kɨlisi. 25 Lêc xomxo wê vông môp nipaên ge, Anutu obêc vông myavɨwen vô he lec nipaên wê he toto vông ge, ên Anutu obêc yê xomxo mangwe levac dɨ mangwe nipwo lêm. Nge, yê il vɨhati tɨyima.

Copyright information for `PTP