Ephesians 3

Pol nêl xolac vô tɨbii ba wê o Yuda lêm ge

Anutu vông xe Yuda** hɨxôn xam tɨbii ba tu nôn tibed. Lêc tɨbii tung a Pol, a lam dô vac xumac kalabuhu ên wê a nêl Yesu Kɨlisi xolac vô xam wê xam o Yuda lêm ge. A xovô ên a nêbê xam ngô kɨyang lec wê Anutu vông vɨzid vô a ge. Anutu vông vɨzid vô a bêga nêbê a loc vô xam tɨbii ba dɨ nêl xêyaa vin lecên wê i vông ge kɨtong vô xam. Ilage vɨzid wê Anutu vông ge yêp xôpacên. Mêd gwêbaga Anutu nêl mɨ i yêp seac vô a dɨ a xovô. Om ga tɨyi kɨyang myabo wê a kɨvuu vô xam ilage. Mêgem xam obêc kɨtong kɨpihac tiga od xam obêc xovô bê pɨyôp wê a vông ge nêl kɨyang xôpacên lec Kɨlisi yêp seac. Vô buc taxlee ilage Anutu o nêl kɨyang xôpacên tige yêp seac vô xomxo ti lêm, lêc gwêbaga Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam nêl kɨyang tige kehe kɨtong vô xe sinale hɨxôn he plopete wê Anutu vɨnoo xe ên nêb xe vông i yuac ge. Om kɨyang tige bêga nêbê Anutu kɨtuc xe hɨxôn xam tu nôn tibed pyap, om nôn nivɨha vɨhati wê Anutu nêb obêc vông vô xe Yuda ge od obêc vông vô xam êno hɨxôn. Dɨ kɨyang vɨhati wê Anutu hɨlu ilage ên nêb obêc vô nôn lec vô xe Yuda ge, od kɨyang tigee obêc vô nôn lec vô xam baba hɨxôn, ên xam vông i vin xolac nivɨha wê Yesu Kɨlisi vông ge.

Anutu vông vɨzid nivɨha vô a dɨ vɨnoo a ên nêb a loc nêl xolac nivɨha vô xam. Om vông xêkɨzêc wê i vông ge vô a ên nêb xêkɨzêc tige i ngɨdu a xôn dɨ a vông yuac. A ga, a o levac lêm. Nge, Anutu nue vɨhati ge ngɨnoo a vêl. Mêlêc Anutu vông vɨzid nivɨha vô a bêga nêbê a loc nêl xolac vô xam tɨbii ba. Xolac tige nêl vɨzid nivɨha vɨhati wê Kɨlisi vông ge kɨtong. Lêc il pɨyôp o tɨyi wê il ob xovô vɨhati ge lêm. Anutu ge wê tung susu lag yuu kɨbun vɨhati, dɨ ilage môp wê Anutu nêb ob vông ge yêp xôpacên vac i pɨyôp dɨ i val tyip gwêbaga. Lêc gwêbaga Anutu vông yuac vô a ên nêb a loc nêl kɨyang xôpacên tige i yêp seac vô xomxo vɨhati. 10 Anutu nêl kɨyang xôpacên tige yêp seac vô xomxo vông vinên vɨhati ên nêb he levac levac hɨxôn xêkɨzêc kɨsii ganê, he i yê dɨ xovô bê Anutu pɨyôp levac luu vɨhati vêl. 11 Buc taxlee ilage Anutu nêb ob vông yuac tibêge tɨyi xocbê xo mɨ yêp lec Apumtau Yesu Kɨlisi ên nêb Kɨlisi ob vông ge. 12 Mêgem gwêbaga il vông i vin Kɨlisi, om Kɨlisi vông môp vô il wê il ob la vô Anutu ge dɨ il ob xona lêm. 13 Om a kɨtaa xam bê myavɨnê levac wê a kô ên wê a ngɨdu xam xôn ge, xam nɨlôm i o lêc vô vɨyin ên myavɨnê tige lêm. Ên myavɨnê wê a kɨlê lec xam ge ob vông xam lêm vô levac.

Pol kɨtaa vô Anutu ên tɨbii Epesas

14 Mag Anutu kɨtuc xe Yuda** hɨxôn xam baba ge lam dô kɨdu tibed, om a yev vɨxag kɨtu vô Mag dɨ pɨmil i lê. 15 Anutu nêl lê tibed lec he wê dô lag puunê gee hɨxôn il wê il dô kɨbun ga ge. 16 Om a kɨtaa vô Anutu bêga bê xêseac nivɨha wê yêp vô i ge i lam ngɨdu xam xôn, dɨ i vông Myakɨlôhô Ngɨbua wê i vông ge i dô vac xam nɨlôm dɨ xam le xêkɨzêc ta. 17 Dɨ a kɨtaa vô Anutu ên a nêbê i vông Kɨlisi i lam dô vac xam nɨlôm ên wê xam vông i vin i ge, dɨ i vông môp xêyaa vin lecên i vô levac vô xam ên xam le xêkɨzêc ya, i tɨyi xocbê xax ngɨlôhô la vac kɨbun dɨ hôm yatôv xôn dɨ i le pɨlihi ge. 18 Ên xam obêc le xêkɨzêc vac môp xêyaa vin lecên ge od xam hɨxôn xe vông vinên vɨhati ge, il xôn obêc xovô môp xêyaa vin lecên wê Yesu vông ge. Xêyaa vin lecên wê Yesu vông ge levac dɨ dia ngɨnoo la vêl dɨ vɨyum vɨhati ge xôn, 19 dɨ luu xovôên wê il vông ge vêl. Om a kɨtaa vô Anutu bêga bê i vông xovôên vô xam ên xam xovô xêyaa vin lecên wê Kɨlisi vông ge, dɨ xêkɨzêc yuu xovôên dɨ vɨzid nivɨha vɨhati wê Anutu vông ge i lam hɨvun xam xôn. 20 Xêkɨzêc wê Anutu vông ge vông yuac vac il nɨlôd, om il obêc xo susu ti, me il obêc kɨtaa susu ti vô i ge od Anutu tɨyi wê obêc vông vô il i luu wê il xovô me il kɨtaa vô i ge vêl. 21 Om il xomxo vông vinên vɨhati, il wê il dô gwêbaga hɨxôn he wê ob dô tɨmuên gee, il obêc pɨmil Anutu lec yuac wê Yesu Kɨlisi vông ge i yêp luta lêc luta. Kɨyang nôn.

Copyright information for `PTP