Ephesians 4

Il hɨxôn Kɨlisi tɨyi xocbê nôn tibed

A ga, tɨbii tung a lam dô vac xumac kalabuhu ga ên wê a nêl Apumtau xolac vô xam ge. Ilage Anutu tyuc xam ên nêb xam tu i nue, om a ob nêl kɨyang vô xam bêga bê xam viac môp vɨhati i yêp nivɨha i tɨyi xocbê Anutu nêb il ob tɨmu vô ge. Om môp nivɨha wê Anutu vông vô il ge bêga nêbê xam pɨlepac xam dɨ vô nipwo lec, dɨ xam lum nêl kɨyang vôma, dɨ le i lêc vông nipaên vô xomxo wê vông vɨyin vô xam ge lêm. Nge, xam xêmyaa i vin lec lime dɨ xam kɨlê vɨyin wê he vông vô xam ge. Môp malehe wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge kɨsuu il lec dɨ vông il le nôn tibed. Mêgem xam vông yuac xêkɨzêc dɨ hôm môp malehe xôn pɨlihi ên i ngɨdu xam xôn. Il vɨhati tu nôn tibed, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua tibed, dɨ Anutu tyuc il vɨhati ên nêb il vông nɨlôd i loc vô nôn tibed wê i obêc vông vô il tɨmuên ge. Il Apumtau tibed, dɨ vông vinên wê il vông ge tibed, dɨ il lipac mia lec lê tibed, dɨ il Mag Anutu tibed. Anutu tu il vɨhati nêd levac, dɨ ngɨdu il vɨhati xôn, dɨ dô vac il vɨhati nɨlôd.

Kɨlisi tɨtang vɨzid toto ge vô il ya xovôên wê i vông ge ên nêb ob vông vô il. Mêgem kɨyang wê yêp vac kɨpihac xolac ge vô nôn lec. Kɨyang tige nêl bêga ên nêbê,

  • “Buc wê i lec mɨ lax kɨsii ganê ge od dɨdii tɨbii wê vông vevac vô i lêc i ngɨnoo he vêl ge mɨ la hɨxôn, dêc tɨtang vɨzid toto vô xomxo.”
Kɨyang nêl bêge, om bo ti wê nêbê lec mɨ la kɨsii ganê ge, kehe nêbê va? Kehe nêl bêga ên nêbê ilage i sea ben lag kɨsii ganê dɨ lop mɨ lam kɨbun ga dɨ la vac kɨbun nɨlô. 10 Om xomxo tyo wê lop mɨ lam kɨbun ga ge wê lec mɨ lax kɨsii ganê tii vac nang dɨ luu lag vêl, om dô i nêx lec lag yuu kɨbun vɨhati. 11 Dɨ Kɨlisi vông vɨzid yuu xovôên toto vô xomxo ên nêb he i vông he yuac ya. Om vông yuac sinale vô xomxo ya, dɨ vông yuac plopete vô xomxo ya, dɨ vông yuac xolac nêlên vô xomxo ya ên nêb he i loc nêl xolac vô tɨbii madɨluhu, dɨ vông yuac pasto vô xomxo ya ên nêb he i viac xomxo vông vinên dɨ tɨxuu he ya xolac. 12 Kɨlisi vông yuac tigee vô xomxo ya ên nêb he i ngɨdu il xomxo vông vinên vɨhati xôn dɨ il vông yuac wê Kɨlisi vông vô il ge i yêp nivɨha. Il hɨxôn Kɨlisi tɨyi xocbê nôn tibed. Om yuac wê il vông ge ob vông nôn tige vô levac dɨ ngɨdu vông vinên wê il vông ge xôn. 13 Mêgem yuac tige i vô levac vô il dɨ i loc vô buc wê il xomxo vông vinên vɨhati obêc le xêkɨzêc vac vông vinên, dɨ kô xovôên tibed lec Anutu nu tuc, dɨ il ob tu xomxo nivɨha tɨyi xocbê Kɨlisi ge. 14 Mêgem il ob dô tɨyi xocbê nue nipwopwo ge lêm. Ên xomxo kɨtyooên obêc tɨxuu nipwo ya xolac ba ti, me dɨdii he mɨ la vac môp kɨtyooên ge od ob vô pɨlepac pɨlepac vô he tɨyi xocbê gwec vuac dɨ pɨlepac dipac dɨ lea vô pop pop vô dipac la dɨ lôm ge. Om il ob dô tɨyi xocbê nipwopwo tibêgee lêm. 15 Nge, il ob dô tɨyi xocbê xomxo levac dɨ nêl kɨyang hɨxôn nôn vôma dɨ xêdyaa i vin lecma, ên il obêc tɨmu vô môp tibêgee ge od il ob le pɨlihi hɨxôn Kɨlisi wê tu il badzub ge. 16 Il hɨxôn Kɨlisi tɨyi xocbê nôn tibed, lêc Kɨlisi tu bazub dɨ il ge tɨyi xocbê vɨxa yuu vɨgê dɨ manôn yuubê. Dɨ bazub vông ngang vɨhati kɨtucma dɨ tu nôn tibed. Om ngang toto obêc vông he yuac toto nivɨha ge od nôn tige ob dô nivɨha dɨ lig mɨ vô levac dɨ ob vô xêkɨzêc lec ya môp xêyaa vin lecên.

Xomxo vông vinên ob tup vô môp paha

17 A ob nêl kɨyang ti vô xam. A tu Apumtau manôn om a nêl xêkɨzêc vô xam bêga bê le i lêc vông môp i tɨyi xocbê tɨbii madɨluhu vông ge lêm, ên he vông nɨlô la vô môp vaxvax wê nôn ti yêp vacên ma ge, 18 dɨ mapɨtoc hɨvun he pɨyôp xôn. He lungên Anutu dɨ he nêb he ob ngô kɨyang nôn lêm, om he dô nɨnyawehe ên mavɨha dôên wê Anutu vông ge. 19 He ni o yoc ên môp nipaên wê he mi vông ge lêm. Nge, he vông he la dɨluhu vô môp yôdac vêx yuu vux, dɨ he doma vô môp ningeac vɨhati.

20 Mêlêc Kɨlisi o dɨdii xam vac môp tibêgee lêm. 21 Nge, a xovô ên a nêbê ilage xam ngô kɨyang lec Kɨlisi, dɨ xomxo tɨxuu xam ya Yesu kɨyang nôn. 22 Kɨyang tige nêl bêga ên nêbê ilage xam mi tɨmu vô môp nipaên wê xomxo ngwe vông ge, om kɨtyoo xam dɨ dɨdii xam la vac môp nipaên wê xam nimnɨvi xovô ge. Lêc môp nipaên tigee wê ob kɨtya xam vêl. Om xam sea môp wê xomxo nipaên tige vông ge i loc yêp xel. 23 Dɨ xam pɨlepac nɨlôm yuu pɨyôp i vô paha lec, 24 dɨ xam hôm môp wê xomxo paha ngwe vông ge lec. Môp wê xomxo tige vông ge ngɨbua dɨ xêseac nôn tɨyi xocbê Anutu vaci.

25 Mêgem xam sea kɨyang kɨtyooên i loc yêp xel dɨ nêl kɨyang nôn vôma, ên il vɨhati tu nôn tibed pyap. 26 Xam xêmyaa obêc vô myavɨnê vôma ge od xam viac xam, ên xêyaa myavɨnê i o lêc vông xam loc vac nipaên lêm. Dɨ le i lêc dô hɨxôn xêyaa myavɨnê dɨ hɨyôv i hoo loc hɨxôn lêm, 27 ên xam obêc tax vuayen vô Seten** dɨ i ob dɨdii xam la vac môp nipaên. 28 Xomxo wê mi vông yôdac vô xomxo ngwe susu ge i o lêc vun xomxo susu i tii vac lêm. Nge, ici va vɨgê i vông yuac nivɨha êdêc kɨsuu susu lec dɨ vông ya vô xomxo wê nên susu maên ge. 29 Le i lêc nêl kɨyang nipaên lêm. Nge, xam nêl kɨyang nivɨha wê ob ngɨdu xomxo xôn ge ên i vô nivɨha vô he wê ob ngô kɨyang ge. 30 Le i lêc vông vɨyin vô Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge lêm, ên Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac il nɨlôd tɨyi xocbê il tu Anutu nue om vông xovôên vô il bêga nêbê il ob la dô hɨxôn Anutu tɨmuên. 31 Xam sea môp nipaên wê xam xêmyaa vô nipaên vô xomxo ngwe ge, dɨ môp kunacmaên, dɨ môp xêyaa myavɨnê, dɨ môp hɨgacên, dɨ môp wê xam nêl kɨyang nipaên lec xomxo ge, dɨ sea môp nipaên vɨhati i loc yêp xel. 32 Xam vông nivɨha vôma dɨ xo vɨgwe pɨsiv ênma, dɨ xomxo ti obêc vông nipaên vô xam ge od xam kɨtya i nên nipaên vêl i tɨyi xocbê Anutu kɨtya xam nêm nipaên vêl lec Yesu Kɨlisi lê ge.

Copyright information for `PTP