Ephesians 5

Il dô vac xêseac om il ob tɨmu vô môp nivɨha

Anutu kɨtya xam nêm nipaên vêl dɨ xêyaa vin lec xam, dɨ xam tu i nue. Om a nêl vô xam bêga bê xam tɨmu vô môp wê Anutu hɨlung vô xam ge, dɨ xam tɨmu vô môp xêyaa vin lec maên i tɨyi xocbê Kɨlisi wê xêyaa vin lec il om yib ên il nêd nipaên ge. Kɨlisi vông ici va tu daa wê Anutu yê nivɨha ge, tɨyi xocbê ilage xomxo si daa wê nivɨvea nivɨha ge ên nêb Anutu i yê nivɨha.

Le i lêc tɨmu vô môp yôdac vêx yuu vux dɨ môp ningeac lêm, dɨ xam o vông nɨlôm i loc vô susu vax vax lêm, dɨ le i lêc keac lec môp nipaên tibêgee lêm. Ên il Anutu nue il, om o tɨyi wê il ob nêl kɨyang lec môp nipaên tibêgee lêm. Le i lêc nêl kɨyang yôdac lecma lêm, dɨ le i lêc nêl kɨyang xêlɨla lec kɨyang nipaên lêm, dɨ le i lêc nêl kɨyang vɨdaaên wê nôn maên ge lêm, ên kɨyang tibêgee tɨyiên ma, om xam sea i loc yêp xel dɨ xam pɨmil Anutu. Xacxam va xovô pyap bêga bê xomxo wê vông môp yôdac vêx yuu vux ge, me vông môp ningeac, me vông nɨlô la vô susu vaxvax ge, he obêc la dô vac Anutu yuu Kɨlisi ben** lêm. Dɨ a nêl vô xam bê xomxo wê vông nɨlô la vô susu vaxvax ge, he tɨyi xocbê he yev vɨxa kɨtu vô anutu kɨtyooên.

Xam viac xam, ên xomxo kɨtyooên obêc val nêl kɨyang vɨdaaên vô xam ên nêb ob dɨdii xam mɨ la vac môp nipaên ge od xam o lêc ngô kɨyang wê he vông ge lêm. Ên Anutu xêyaa vô myavɨnê vô xomxo wê pwoo i kɨyang vac dɨ tɨmu vô môp nipaên tibêgee. Mêgem xam dô teva ên xomxo wê vông môp nipaên bêgee, ên ilage xam dô vac mapɨtoc, lêc gwêbaga xam tu Apumtau nue, om xam dô vac xêseac. Mêgem xam tɨmu vô môp wê xomxo xêseac vông ge, ên xomxo obêc dô vac xêseac ge od ob tɨmu vô môp nivɨha yuu bôbac dɨ dô vac kɨyang nôn hɨxôn. 10 Dɨ xam myag môp wê Apumtau obêc yê nêb nivɨha ge. 11 Xomxo wê mi dô vac mapɨtoc ge, he mi tɨmu vô môp wê ob vô nôn nivɨha lêm ge, om le i lêc tɨmu vô he lêm. Nge, xam nêl he nên nipaên kɨtong vô he. 12 Lêc a ob nêl kɨyang lec môp wê he vông mɨ i yêp xôpacên ge lêm, ên ob vông ni yocên vô a. 13 Lêc xêseac obêc linac lec môp yuu susu vɨhati ge od he ob dô seac dɨ ti ob dô vac mapɨtoc lêm. Ên susu vɨhati wê xêseac tige linac lec ge, he tɨyi xocbê xêseac nôn. 14 Mêgem kɨyang ti yêp bêga ên nêbê,

  • “Ông wê ông wêp ge, ông kɨdi lec mamvɨha dɨ sea môp mayibên, ên xêseac wê Kɨlisi vông ge i linac vô ông.”
15 Om xam viac xam ên môp wê xam tɨmu vô ge, dɨ xam o lêc dô i tɨyi xomxo wê lungên Anutu ge lêm. Nge, xam dô i tɨyi xocbê xomxo wê xovô Anutu ge, 16 dɨ xam xovô môp nivɨha wê Anutu vông ge i tɨyi buc vɨhati, dɨ xam o sea buc ti i yêp vɨdaaên lêm, ên buc gwêbaga il dô vac vɨyin. 17 Mêgem xam o dô i tɨyi xocbê xomxo wê pɨyôp maên ge lêm. Nge, xam xovô môp wê Anutu vông vô xam ên nêb xam tɨmu vô ge.

18 Le i lêc num mia xêkɨzêc dɨ i vông xam pɨyôp i vô yacyac lêm, ên môp tibêge ob vông xam vô nipaên. Om xam sea môp tibêge dɨ lam dô vac Myakɨlôhô Ngɨbua kwa ngɨbi ên i hɨvun xam xôn. 19 Om kɨyang wê xam keac vôma ge, xam keac dɨ vông lɨlo wê pɨmilên Anutu ge, hɨxôn lɨlo daa, dɨ lɨlo wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông vô xam ge, dɨ xam vông lɨlo vô Apumtau vac myam dɨ vông vac nɨlôm hɨxôn, 20 dɨ i tɨyi buc vɨhati xam pɨmil Anutu lec il lig Apumtau Yesu Kɨlisi lê ên vɨyin yuu nivɨha vɨhati wê val vô xam ge.

Kɨyang lec môp iimaên

21 Xam pɨmil Kɨlisi dɨ kô i lec, dɨ xam loc dô vac lime vông vinên kwa ngɨbi i tɨyi xocbê môp wê Kɨlisi hɨlung vô xam ge. 22 Xam vêx, xam ngô kɨyang wê lɨyame nêl ge dɨ loc vac he kwa ngɨbi i tɨyi xocbê xam ngô Anutu kɨyang dɨ la vac i kwa ngɨbi ge, 23 ên lɨyame ge tu xam bamzub tɨyi xocbê Kɨlisi tu il wê il vông i vin ge badzub. Il hɨxôn Kɨlisi tu nôn tibed, dɨ Kɨlisi vaci vô il vêl ên il nêd nipaên. 24 Il wê il vông i vin ge, il dô vac Kɨlisi kwa ngɨbi, om xam vêx êno, xam loc vac kɨyang wê lɨyame vông ge kwa ngɨbi i tɨyi buc vɨhati.

25 Xam vux, xam xêmyaa i vin lec vɨnême i tɨyi xocbê Kɨlisi xêyaa vin lec il xomxo vông vinên vɨhati, om lam yib lec il nêd nipaên, 26 ên nêb ob lipac il vô paha lec ya mia hɨxôn xolac wê ici va vông ge, dɨ vông il vông vinên vɨhati il tu i nue. 27 Kɨlisi vông bêge ên nêb ob vông il tu xomxo nivɨha wê ningeac yuu byepacên ti me susu nipaên ti ob dô hɨxôn il lêm. Nge, il ob tu xomxo ngɨbua wê judaên ti ob yêp hɨxôn il lêm ge. 28 Kɨlisi vông bêge, mêgem xam vux, xam xêmyaa i vin lec vɨnême i tɨyi xocbê xam xêmyaa vin lec xacxam va nimnɨvi ge. Vux ti xêyaa obêc vin lec vɨnê ge od tɨyi xocbê xêyaa vin lec ici va, 29 ên xomxo ti ob vông myavɨnê vô ici va ninɨvi lêm. Nge, ob vet ninɨvi dɨ viac nivɨha tɨyi xocbê Kɨlisi viac xomxo vông vinên vɨhati nivɨha ge, 30 ên il tɨyi xocbê Kɨlisi vɨxa yuu vɨgê dɨ manôn yuubê, om il hɨxôn Kɨlisi tɨyi xocbê nôn tibed. 31 Kɨyang yêp vac xolac bêga nêbê,

  • “Mêgem vux ti obêc kô vêx ge od ob sea ta yuu ma dɨ la dô hɨxôn vɨnê, dɨ yuu ob tu nôn tibed.”
32 Xolac nêl bêge, lêc kɨyang ga kehe yuu. Kehe ngwe wê levac ge nêl lec Kɨlisi hɨxôn xomxo vông vinên. 33 Dɨ ngwe nêl lec môp wê vêx hɨxôn vux iimaên ge, om xam vux, xam toto xêmyaa i vin lec vɨnême i tɨyi xocbê xam xêmyaa vin lec xacxam va nimnɨvi ge. Dɨ xam vêx, xam pɨmil lɨyame lê dɨ kô he lec.

Copyright information for `PTP