Galatians 3

Kɨyang yuu, ngwe lec Moses xolac dɨ ngwe lec vông vinên

Xam Galesia, xam pɨyôp maên! Ên a nêl Yesu Kɨlisi môp wê lam yib lec xax pola ge kɨtong vô xam mɨ xam ngô tɨyi xocbê xam wê lec mamnôn ge, lêc bêna lêc xam pɨyôp vô judajuda? Om a ob kɨnêg kɨyang tibed vô xam bêga bê Myakɨlôhô Ngɨbua loc dô vac xam nɨlôm lec kehe bêna? Mêd loc dô vac xam nɨlôm ên wê xam tɨmu vô Moses xolac ge, me? Ma vêl, Myakɨlôhô Ngɨbua loc dô vac xam nɨlôm ên wê xam ngô Yesu xolac mɨ vông i vin ge. Lêc mêd xam pɨyôp ma om xam nêb xam ob tɨmu vô môp tibêge? Ên xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge, ge wê vông xam tu Anutu nue ge, lêcom bêna lêc gwêbaga xam nêb xam ob vông yuac ya xêkɨzêc wê xacxam va vông ge? Vɨyin levac wê xam kô lec vông vinên ge, mêd xam kɨlê pɨleva? Lêc a xovô ên a nêbê xam o kɨlê pɨleva lêm. Môp wê Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam vô xam dɨ vông do levac vac xam mahɨgun ge, ge vông lec kehe bêna? Mêd vông ên wê xam tɨmu vô Moses xolac ge, me? Ma vêl, vông ên wê xam ngô Yesu xolac mɨ vông i vin ge.

Xam xovô lec Eblaham wê kɨyang nêl kɨtong mɨ i yêp vac xolac bêga nêbê, “Eblaham vông i vin Anutu xêkɨzêc om Anutu yê vông vinên wê i vông ge dɨ nêl nêb Eblaham ge xomxo nivɨha.” Mêgem xam xovô bêga bê xomxo wê vông i vin Anutu ge, ge wê tu Eblaham nue bue nôn. Ên ilage Anutu xovô nêbê obêc tɨmuên ge od obêc yê tɨbii wê o Yuda lêm ge nivɨha ên wê he vông i vin Yesu ge, om buc wê kɨyang tyo gên o vô nôn lec lêm ge, od Anutu nêl kɨyang vô Eblaham tax mɨ i yêp vac kɨpihac xolac bêga ên nêbê, “A obêc vông vɨzid nivɨha vô xomxo kɨbun ga vɨhati lec ông.” Mêgem xomxo vɨhati wê vông i vin Anutu ge, he ob kô vɨzid nivɨha tɨyi xocbê Anutu vông vô Eblaham ilage ên wê vông i vin ge.

10 Lêc xomxo wê xo ên nêb he ob tɨmu vô Moses xolac êdêc dô mavɨha ge od he ob tulec myavɨwen nipaên, ên kɨyang yêp vac Moses xolac bêga ên nêbê, “Xomxo wê o tɨmu vô xolac ga vɨhati yang mɨ vông i vô nôn lec lêm ge od he ob yib mɨ la vac nipaên.” 11 Dɨ kɨyang ngwe yêp vac xolac bêga ên nêbê, “Xomxo wê vông i vin Anutu ge, ge wê Anutu ob yê ên nêb he xomxo nivɨha wê ob dô mavɨha.” Mêgem kɨyang tige ob vông xovôên vô il bêga bê Anutu o yê xomxo nivɨha ên wê he tɨmu vô Moses xolac ge lêm. 12 Ên môp wê xomxo tɨmu vô Moses xolac ge, dɨ ngwe wê xomxo vông i vin Kɨlisi ge, yuu xôn o tɨyima lêm. Ên kɨyang yêp vac xolac bêga ên nêbê, “Xomxo ti obêc viac Moses xolac vɨhati nivɨha ge od obêc la dô mavɨha.”

13 Moses xolac nêl kɨtong nêbê il ob kô myavɨwen lec nipaên wê il vông ge. Mêlêc Kɨlisi vô il vêl ên myavɨwen tige, ên ici va kô myavɨwen nipaên wê il vông ge, tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac Moses xolac bêga nêbê, “Xomxo wê yux lec xax ge, ge wê kô myavɨwen nipaên vô Anutu.” 14 Anutu vông bêge, ên nêb vɨzid nivɨha wê hɨlu vô Eblaham ge i vô nôn lec vô tɨbii ba hɨxôn ên wê he vông i vin Yesu Kɨlisi ge, dɨ nêl ên nêb Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu nêb ob vông i lam ge, i lam dô hɨxôn il ên wê il vông i vin ge.

Moses xolac o tɨyi wê ob kɨtya Anutu kɨyang wê hɨlu vô Eblaham ge vêl lêm

15 Xam lige, kɨyang wê a ob nêl ga, a ob tɨxuu lec il kɨbun ga vông môp, xocbê xomxo ngwe obêc hɨlu kɨyang vô xomxo ngwe dɨ yuu xôn lee yuu dɨ kɨvuu lec kɨpihac mɨ i yêp ge od xomxo ti o tɨyi wê ob pwoo kɨyang tige vac, me kɨvuu kɨyang ya hɨxôn ge lêm. 16 Kɨyang tige tɨyi xocbê Anutu hɨlu vô Eblaham ên nêb ob vông vô i hɨxôn i bue tɨmuên ti ge. Kɨyang tige, Anutu o nêl ên nêb ob vông vô Eblaham bue vɨhati lêm. Nge, ob vông vô bu tɨmuên tibed. Ge nêl lec Yesu Kɨlisi. 17 Mêgem kɨyang wê a nêl lec xomxo yuu wê hɨlu kɨyang ge, kehe bêga nêbê Anutu hɨlu kɨyang vô Eblaham ilage ên nêb obêc vô nôn lec tɨmuên. Pyap mêd klismas tɨbeac hɨwocên xocbê 430 ge lam la vêl dɨ Anutu vông xolac vô Moses tɨmuên. Om xolac wê Anutu vông vô Moses ge o tɨyi wê ob kɨtya kɨyang wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge vêl ge lêm. 18 Ên vɨzid nivɨha wê Anutu hɨlu pyap nêb ob vông ge, Anutu obêc vông vô xomxo ên wê he tɨmu vô Moses xolac ge od obêc kɨtya kɨyang wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge vêl. Lêc o bêge lêm, ên vɨzid wê Anutu nêb ob vông ge, Anutu vông i tɨyi kɨyang wê hɨlu vô Eblaham ge.

Yuac wê Moses xolac vông ge

19 Mêgem Anutu vông xolac vô Moses, kehe lec vatya? Kehe bêga nêbê Anutu hɨlu kɨyang vô Eblaham pyap, dêc vông xolac vô Moses hɨxôn tɨmuên, ên nêb xolac i hɨlung xomxo nên nipaên i yêp seac. Om Anutu nêl ên nêb Moses vông xolac i yêp dɨ i mɨloc vô buc wê Eblaham bu tyo obêc val lec ge. Xomxo tige wê Anutu hɨlu kɨyang vô Eblaham ên nêb obêc vông i lam ge. Moses xolac tige, Anutu vaci o nêl vô xomxo lêm. Nge, Anutu vông angela lam nêl xolac tige vô Moses, pyap dêc Moses lam nêl vô he Islel. 20 Dom kɨyang wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge, xomxo ti o kô kɨyang tige mɨ la nêl lêm. Nge, Anutu vaci tibed wê nêl i kɨyang.

21 Om Moses xolac ob vông vevac vô kɨyang wê Anutu hɨlu pyap ge, me? Ma vêl. Ên Moses xolac obêc vông il dô madvɨha ge od Anutu obêc yê il nêb il xomxo nivɨha ên wê il tɨmu vô xolac tige. 22 Lêc o bêge lêm, ên xolac nêl bêga nêbê nipaên hɨvun xomxo vɨhati xôn tɨyi xocbê he dô vac kalabuhu ge. Môp yêp bêge, ên Anutu nêb xomxo obêc vông i vin Yesu Kɨlisi ge od ob kô nôn nivɨha wê Anutu hɨlu pyap nêb obêc vông vô he wê vông vinên ge.

23 Lêc buc wê kɨyang vông vinên gên o val lêm ge, om Moses xolac ku il xôn tɨyi xocbê il dô vac kalabuhu ge, dɨ i val vô buc wê kɨyang vông vinên val le seac pyap. 24 Mêgem yuac wê Moses xolac vông ge bêga nêbê yê il xôn dɨ dɨdii il mɨ la vô Kɨlisi ên nêb Anutu i yê il nivɨha ên wê il vông i vin Kɨlisi ge. 25 Gwêbaga buc wê il ob vông i vin Kɨlisi ge val pyap om il ob dô vac Moses xolac kwa ngɨbi dɨ i viac il i tii vac nang lêm.

26 Xam vɨhati tu Anutu nue pyap ên wê xam vông i vin Yesu Kɨlisi ge. 27 Dɨ xam lipac mia lec Kɨlisi lê om xam xôn Kɨlisi tɨyima. 28 Dɨ xam vɨhati tu nôn tibed ên wê xam vông i vin Yesu Kɨlisi ge. Om il ob xê il i tɨyi xocbê kɨdu kɨdu lêm, xocbê Yuda** yuu tɨbii ba, dɨ xomxo pɨleva yuu xomxo wê lê levac ge, dɨ vêx yuu vux toto ge lêm. Ên il vɨhati ga, il tɨyima. 29 Xam tu Kɨlisi xe, mêgem xam tɨyi xocbê Eblaham nue bue wê xam obêc kô vɨzid nivɨha wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge.

Copyright information for `PTP