Galatians 4

Il tu Anutu nue nôn

Kɨyang wê a ob nêl ge bêga bê xomxo ti ma obêc nêl i lê lec susu vɨhati pyap, lêc xomxo tyo gên dô nipwo ge od ob dô tɨyi xocbê xomxo yuac ti, dɨ ob dô vac xomxo ngwe kwa ngɨbi dɨ he i viac i hɨxôn susu vɨhati wê ma nêl i lê lec ge dɨ i mɨloc vô buc wê ma tung ge. Dɨ il ga, il tɨyi lec bêge. Ên ilage il dô tɨyi xocbê xomxo wê gên nipwo ge, ên il dô vac môp yuu xovôên kɨbun ga kwa ngɨbi. Lêc buc wê Anutu vɨnoo pyap ge om vông nu tuc lam kɨbun mɨ vêx ti kô i dɨ i tɨmu vô Moses vông xolac, ên nêb ob pɨwelac il vêl ên Moses xolac wê ku il xôn ge dɨ vông il tu Anutu nue.

Il tu Anutu nue pyap, mêgem Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua wê nu Yesu vông ge lam dô vac il nɨlôd om il keac ên il nêbê, “Mag.” Mêgem xam xovô bêga bê xam ob tu nue yuac tii vac nang lêm. Ên xam tu Anutu nue nôn, om xam ob kô vɨzid wê Anutu nêl i nue lê lec ge.

Tɨbii Galesia vông Pol nɨlô vô vɨyin

Vô buc ilage, xam lungên Anutu om xam dô vac anutu mayibên wê nôn maên ge kwa ngɨbi. Lêc gwêbaga xam xovô Anutu pyap, me a ob nêl ngwe hɨxôn bêga bê Anutu xovô xam pyap. Lêc bêna lêc xam vông xam lax vac môp wê nôn maên dɨ o xêkɨzêc lêm ge? Xam nêb xam ob lax mɨ la vac kalabuhu i tii vac nang, me? 10 Ên xam pɨmil buc levac yuu da dêc dentuc paha yuu klismas paha ên xam nêbê Anutu i yê xam nêb xam xomxo nivɨha. 11 Om a xo xam dɨ a nɨlôg vɨyin, ên a nêb mêd yuac levac wê a vông vac xam mahɨgun ge, mêd a vông pɨleva dɨ nôn ma.

12 Xam lige, a o dô vac Moses xolac kwa ngɨbi lêm, om a kɨtaa xam bê xam dô i tɨyi xocbê a dô ge. Ên ilage a dô tɨyi xocbê xam dô ge. Ilage xam o vông nipaên ti vô a lêm. 13 Ên xam xovô pyap ên xam nêbê ilage yidac vông a dɨ a o tɨyi wê a ob la tup vac vɨgwe ge lêm, om a dô hɨxôn xam dɨ vông xolac vô xam taxlee. 14 Mêd yidac tige vông yuac levac vô xam, lêc xam o xona ên a lêm, dɨ xam o vô nɨmim vô a lêm. Nge, xam kô a lec nivɨha tɨyi xocbê xam kô angela ti lec, me xam kô Yesu Kɨlisi vaci lec ge. 15 Lêc gwêbaga xam xêmyaa nivɨha tyo yêp gê tina? Vɨxôhɨlôg, a xovô ên a nêbê ilage xam xêmyaa vin lec a luu vêl, om xam vông xam nɨlôm la yadɨluhu vô a. 16 Lêc gwêbaga, mêd xam wê a nipaên ên wê a nêl kɨyang nôn vô xam ge, me?

17 Xomxo ya la pɨmil xam dɨ nêl kɨyang nivɨha vô xam ên nêbê xam vông i vin he vya, lêc he o vông hɨxôn nɨlô nivɨha lêm. Nge, he nêb he ob vô xam vêl ên a, ên xam pɨmil heche va. 18 Vɨxôhɨlôg, môp wê xomxo ob pɨmil xam dɨ nêl kɨyang nivɨha vô xam ge, he obêc vông hɨxôn nɨlô nivɨha ge od obêc nivɨha, tɨyi wê he ob vông lec buc vɨhati, buc wê a dô hɨxôn xam ge dɨ buc wê a dô hɨxônên xam ma ge. 19 Xam nuge, xam vông a nɨlôg vô vɨyin levac nang, tɨyi xocbê vêx ti wê nu ob yubac ge om dô vac vɨyin ge. Om a ob kɨlê vɨyin tige dɨ i loc tyip lec buc wê xam obêc vông xam la dɨluhu vô Kɨlisi ge. 20 Xame, a obêc dô hɨxôn xam ge od a ob nêl kɨyang bôbac wê ob vô nivɨha vô xam ge, lêc a o dô hɨxôn xam lêm, om a nɨlôg xo kɨyang tɨbeac ên a nêb a ob ngɨdu xam xôn ya vatya?

Kɨyang pɨlepacên lec Hega yuu Sela

21 Om xam wê xam nêb xam ob dô vac Moses xolac kwa ngɨbi ge, xam nêl lê. Xam xovô kɨyang wê xolac tige nêl ge, me? 22 Ên kɨyang yêp vac Moses xolac bêga nêbê Eblaham nu yuu, lêc vêx wê vông yuac vô Eblaham ge lê nêbê Hega kô ngwe, dɨ vɨnê Sela kô ngwe. 23 Om nu ngwe wê vêx yuac kô ge, kô i tɨyi xovôên wê xomxo vông ge, dɨ nu ngwe wê vɨnê Sela kô ge, kô i tɨyi kɨyang wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge. 24 Kɨyang ga, kɨyang pɨlepacên lec vêx yuu ge. Ên vêx yuu ge tɨxuu lec kɨyang yuu wê Anutu hɨlu vô xomxo ge. Om vêx ngwe wê Hega ge, tɨyi xocbê kɨyang ngwe wê Anutu vông vô Moses lec kɨtôn Sainai vac vɨgwe Alebia ge, om Hega nu ge wê ob vông yuac pɨleva vô xomxo ge. Hega ge tɨyi xocbê vɨgwe Jelusalem gwêbaga, ên xomxo Jelusalem dô vac Moses xolac kwa ngɨbi tɨyi xocbê he tu tɨbii yuac pɨleva ge. 26 Dɨ vêx ngwe wê Sela ge tɨyi xocbê Jelusalem paha ngwe wê yêp kɨsii ganê. Il dô nidvɨha dɨ il o dô tɨyi xocbê tɨbii yuac pɨleva ge lêm, om Sela ge tɨyi il tag. 27 Tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga ên nêbê,

  • “Ông vêx wê ông o kô nipwo ti lêm ge, ông xêmyaa i vô nivɨha. Dɨ ông vêx wê ông o yaxên myavɨnê wê nipwo kê ông ge lêm, ông pɨmil dɨ vô dɨdun hɨxôn xêmyaa nivɨha. Ên ông vêx wê ông le môô ge, nume obêc tɨbeac luu vêx wê dô hɨxôn lɨya ge nue vêl.” Xolac nêl bêge.
28 Xam lige, xam tɨyi xocbê Aisak wê ta Sela kô i tɨyi kɨyang wê Anutu hɨlu ge, ên xam tu Anutu nue tɨyi xocbê kɨyang wê hɨlu pyap ên nêb ob vô nôn lec ge. 29 Lêc Hega nu Ismael wê ta kô i tɨyi xovôên wê xomxo kɨbun ga vông ge, vông vevac vô Sela nu Aisak wê ta kô i tɨyi xocbê kɨyang wê Myakɨlôhô Ngɨbua nêl ge. Mêd môp tibêge yêp gwêbaga hɨxôn. 30 Mêlêc xolac nêl bêna lec kɨyang tige? Kɨyang yêp bêga nêbê,

  • “Tii vêx yuac tige yuu nu i loc vêl, ên vêx yuac tige nu lê ob lec susu wê ma Eblaham vông ge ti lêm. Nge, Sela nu Aisak lê ob lec susu wê Eblaham vông ge.”
31 Om xam lige, il ob xovô bê il o tɨyi xocbê vêx wê vông yuac pɨleva ge nue lêm. Nge, il tu vêx wê Eblaham vɨnê bôbac ge nue.

Copyright information for `PTP