Galatians 5

Kɨlisi pɨwelac il vêl pyap om il ob viac nêd môp i nivɨha

Kɨlisi pɨwelac il vêl ên Moses xolac ên nêb il o dô vac kwa ngɨbi i tii vac lêm. Mêgem xam le pɨlihi, dɨ le i lêc vông xomxo i lii vɨyin lec xam i tii vac lêm.

Xam ngô lê. A, Pol, a ob nêl vô xam bê xam obêc nêb xomxo i gôl xam nimnɨvi ge od yuac wê Kɨlisi vông ge ob vô nivɨha vô xam lêm. Ma vêl. Om a ob nêl vô xam i tii vac bê xam obêc tyuc lec ên xam nêb xomxo i gôl xam nimnɨvi i tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac Moses xolac ge, od kɨyang yêp bêga nêbê xam lêc tɨmu vô môp wê Moses xolac nêl ge vɨhati hɨxôn. Lêc xam wê xam nêb xam ob tɨmu vô Moses xolac ên Anutu i yê xam nivɨha ge, ge xam tax xam tip vêl ên Kɨlisi dɨ vô xam vêl ên vɨzid wê Anutu vông ge. Lêc il ga, il vông i vin ya xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge, om il dô bin wê Anutu ob yê il nêb il xomxo nivɨha ge. Om il wê il vông i vin Yesu Kɨlisi ge, il ob xê môp ninɨvi gôlên yuu môp ninɨvi gôlên maên i tɨyi xocbê susu pɨleva. Ên môp wê nôn ge bêga nêbê vông vinên wê il vông ge ob vô nôn nivɨha bêga bê il xêdyaa i vin lecma.

Xame, ilage xam dô nimvɨha vac môp vông vinên. Lêc gwêbaga kɨyang tina wê le vac xam xôn dɨ vông xam sea kɨyang nônê? Pɨyôp tibêge o lam vô Anutu lêm, ên Anutu ge wê tyuc xam nêb xam tu i nue. Yis** nipwo tya tɨyi wê ob vông blet vuac mɨ vô levac ge, tɨyi xocbê kɨyang kɨtyooên wê xomxo ti nêl ge obêc vô levac dɨ hɨvun xomxo vɨhati xôn. 10 Lêc a vông i vin ên a nêbê Apumtau obêc ngɨdu xam xôn dɨ xam ob vông i vin kɨyang wê a nêl ga, dɨ kɨyang ba ge, xam ob sea i loc yêp xel. Dɨ xomxo ti wê loc juda xam pɨyôp ge, a lungên, ge xomxo levac me xomxo pɨleva, lêc a ob nêl bêga bê obêc kô myavɨwen lec nên nipaên wê i vông ge.

11 Xam lige, a obêc nêl vô xomxo bê he i gôl ninɨvi ge od he Yuda** obêc vông vɨyin ti vô a lêm. Ên a obêc nêl bê he i gôl ninɨvi ge od kɨyang wê a nêl lec wê Yesu yib lec xax ge ob vông he yê a nipaên lêm. Lêc kɨyang tige o tibêge lêm, om he yê a nipaên dɨ vông vɨyin vô a. 12 Om xomxo wê loc juda xam pɨyôp ge, a nêb he i loc gôl ninɨvi vɨhati vêl.

13 Xam lige, vɨxôhɨlôg, Anutu pɨwelac xam vêl ên xolac wê Moses ge dɨ vông xam dô nimvɨha. Lêc xam o lêc xo bêga bê, “Gwêbaga xe dô vac nivɨha dɨ kɨyang ti o hôm xe xôn lêm, om xe ob vông môp vaxvax i tɨyi xocbê xovôên wê xe vông ge”, xam o lêc xo kɨyang tibêge lêm. Xam xêmyaa i vin lec lime vɨhati dɨ xam vông môp wê ob ngɨdu he xôn ge. 14 Ên xolac vɨhati yang wê Anutu nêl vô Moses ge, kehe levac tibed bêga nêbê, “Ông xêmyaa i vin lec xomxo vɨhati i tɨyi xocbê ông xêmyaa vin lec ôcông va ge.” 15 Lêc xam xêmyaa obêc vô myavɨnê vôma dɨ xam vông nipaên vôma ge od xam xona nêm, ên xam obêc kɨtya xam vɨhati vêl.

Môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge hɨxôn môp nipaên wê xomxo nɨlô xovô ge

16 Mêgem a ob nêl vô xam bê xam tɨmu vô môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge, dɨ xam o lêc tɨmu vô môp nipaên wê xacxam va xovô ên nêb xam ob vông ge lêm. 17 Ên môp nipaên wê xomxo nɨlô xovô ge vông vevac vô Myakɨlôhô Ngɨbua, dɨ môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua nêb il vông ge vông vevac vô môp nipaên wê xomxo xovô ge, om yuu vông vevac vôma, om môp wê xam nêb xam ob vông ge, xam o tɨyi wê xam ob vông ge lêm. 18 Lêc xam obêc dô vac môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge od xam ob dô vac Moses xolac kwa ngɨbi lêm.

19 Xam xovô pyap bê môp nipaên wê xomxo vaci xovô ge yêp bêga nêbê yôdac vêx yuu vux, nɨlô ngaên yôdac vêx yuu vux, dɨ vông yôdac vaxvax, 20 dɨ vông nɨlô la vô anutu kɨtyooên, dɨ vông yevac, dɨ xêyaa vô nipaên vôma, dɨ vông vevac vôma, dɨ yetac ên xomxo ngwe susu, dɨ kunacma, dɨ vông môp wê ob vô nivɨha vô heche va ge, dɨ yêma nipaên mɨ dô kɨdu kɨdu, 21 dɨ yêma tɨyiên ma, dɨ num levac mɨ vô mavmav dɨ yoo dɨ vông lɨlo yacyac, dɨ vông môp nipaên toto ge tɨbeac hɨxôn. A nêl vô xam ilage dɨ a ob nêl vô xam gwêbaga i tii vac nang bê xomxo wê mi vông môp nipaên tibêgee ge ob la dô hɨxôn Anutu vac i ben** lêm.

22 Dom môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge ob vô nôn lec bêga bê môp xêyaa vin lec maên, dɨ xêyaa nivɨha, dɨ kɨyang malehe, dɨ vông nivɨha vac nipaên, dɨ vông nivɨha vô xomxo mɨ ngɨdu he xôn, dɨ tɨmu vô môp nivɨha tɨyi buc vɨhati, 23 dɨ nêl kɨyang malehe vô xomxo, dɨ viac he nivɨha ên môp nipaên vɨhati. Môp nivɨha tibêgee, kɨyang ti o vɨbu môp tibêgee lêm. 24 Il wê il tu Yesu Kɨlisi xe ge, il hi nɨlôd yuu xovôên nipaên wê kɨdu il ge lec xax pola mɨ i yib mɨ la vêl.

25 Myakɨlôhô Ngɨbua vông il dô madvɨha, mêgem il ob tɨmu vô môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vaci vông ge. 26 Om il ob yong icil va lêd lêm, dɨ il ob vông lige ni i nyag vô il lêm, dɨ il ob xê lige ngwe nipaên lec he susu lêm.

Copyright information for `PTP